Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 63/2010 - 10Usnesení NSS ze dne 08.03.2011

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníEMTC - Czech a.s.
Český telekomunikační úřad
Obvodní soud pro Prahu 8
VěcTelekomunikace, spoje, pošta
Prejudikatura

Konf 52/2010 - 9


přidejte vlastní popisek

Anotace

Záporný kompetenční spor mezi správním orgánem - Českým telekomunikačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 8. Jeho základem je to, zda ručitelským prohlášením žalované v rámcové smlouvě s poskytovatelem komunikačních služeb došlo k založení právního vztahu mezi žalobkyní a žalovaným, jehož předmětem by mělo být poskytování telekomunikační služby.


Konf 63/2010 - 10

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy senátu JUDr. Pavla Vrchy a soudců Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Milady Tomkové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 8, a dalších účastníků sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 24 C 217/2010, o zaplacení 10 474 Kč s příslušenstvím: žalobkyně EMTC - Czech a. s., se sídlem v Praze 3, Pod Krejcárkem 975, IČ 27096661, zastoupené Mgr. Františkem Mészárosem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 2, a žalovaného J. L.,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 24 C 217/2010, o zaplacení 10 474 Kč s příslušenstvím, j e soud. II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 12. 5. 2010, čj. 24 C 217/2010 - 28, se zrušuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 23. 9. 2010 se Český telekomunikační úřad (dále též „navrhovatel“) domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále již „zákon č. 131/2002 Sb.“) mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 8 ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 24 C 217/2010 týkající se zaplacení 10 474,- Kč s příslušenstvím.

Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně, na základě rámcové smlouvy o službách elektronických komunikací a o prodeji komunikačních zařízení a jejich příslušenství (uzavřené dne 29. 12. 2008) se společností T-Mobile Czech Republic a. s., umožňuje třetím osobám ve smluvním vztahu k žalobkyni sjednání zvýhodněných podmínek při uzavírání účastnických smluv a poskytování služeb elektronických komunikací společností T-Mobile. Součástí této smlouvy je ujednání o ručení žalobkyně, podle kterého se žalobkyně zavázala uspokojit peněžité závazky T-Mobile Czech Republic a. s., pokud třetí osoba, která odebrala telekomunikační služby na základě zvýhodněné účastnické smlouvy uzavřené v režimu rámcové smlouvy (uzavřené mezi žalobkyní a T-Mobile Czech Republic a.s.) nesplní své peněžité závazky vůči T-Mobile Czech Republic a. s., včetně případných smluvních pokut. Žalobkyně se tak v důsledku výše uvedeného ujednání stala ručitelkou za peněžité závazky oprávněných osob. Ačkoliv žalovaný (ve smyslu zmíněné rámcové smlouvy jako oprávněná osoba) v období od 1. 5. 2009 do 31. 8. 2009 odebral od T-Mobile Czech Republic a. s. telekomunikační služby v celkové výši 10 474 Kč, za tyto služby uvedené společnosti v termínu splatnosti nezaplatil. Žalobkyně pak dne 19. 11. 2009, v návaznosti na uplatnění nároku z ručení, dluh žalovaného T–Mobile Czech Republic, a. s. zaplatila a stala se tak ohledně uvedené pohledávky věřitelkou žalovaného. Žalobkyně uplatnila svůj nárok vůči žalovanému podáním žaloby doručené Obvodnímu soud pro Prahu 8 dne 15. 4. 2010. Z žalobních (listinných) příloh mj. vyplývá, že T-Mobile Czech Republic, a. s. (jako dodavatelka) zasílala vyúčtování (telekomunikačních) služeb žalovanému (jako odběrateli), dále, že tato společnost s odkazem na Rámcovou smlouvu č. 19506595 vyzvala žalobkyni k zaplacení částky 10 474 Kč s odůvodněním, že žalovanému poskytovala služby sítě T-Mobile, k jejichž úhradě však nedošlo, a proto se, vzhledem k ručitelskému závazku žalobkyně, obrací na žalobkyni k úhradě této částky, a konečně, že advokát žalobkyně dopisem ze dne 21. 1. 2010 vyzval s odkazem na § 308 obch. zák. žalovaného, aby žalobkyni zaplatil částku 10 474 Kč, kterou žalobkyně z titulu ručitelského závazku za žalovaného zaplatila T-Mobile, Czech Republic, a. s.

Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 12. 5. 2010, čj. 24 C 217/2010 - 28, řízení o žalobě zastavil (výrok I.) s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že „podle zákona č. 127/2005 Sb. (§ 7, § 129 odst. 1), o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen »zákon o elektronických komunikacích«), má pravomoc k projednání a rozhodnutí nároku žalobkyně Český telekomunikační úřad“. Usnesení nabylo právní moci dne 4. 6. 2010.

Český telekomunikační úřad (dále jen „navrhovatel“) poté podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí kompetenčního sporu. Navrhovatel vychází z toho, že pravomoc Českého telekomunikačního úřadu je dána pouze v případě sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv za stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě, a že spor o povinnost zaplatit dlužnou částku z titulu ručení přitom takovým sporem není. Dále namítá, že není rozhodující, že žalobkyně z titulu ručení uhradila společnosti T-mobile Czech Republic a.s. pohledávku, která vznikla nezaplacením žalovaného za poskytnuté služby elektronických komunikací, účastnický vztah ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací vznikl mezi žalovaným a společností T-mobile Czech Republic a.s, vztah mezi žalobkyní a žalovaným je vztahem občanskoprávním, a proto spor mezi žalobkyní a žalovaným není sporem o zaplacení ceny za poskytnutou službu elektronických komunikací ve smyslu § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, ale sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu vzniklého mezi žalobkyní a žalovaným, k jehož rozhodování má pravomoc Obvodní soud pro Prahu 8.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně zaplacení 10 474 Kč s příslušenstvím se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Podstatou tohoto kompetenčního sporu je otázka, zda má o předmětné platební povinnosti žalovaného rozhodnout soud nebo navrhovatel. Esenciální pro řešení této otázky je pak zjištění, zda žalobkyně, která se po žalovaném domáhá tvrzené platební povinnosti na základě shora zreferovaných žalobních tvrzení a s odkazem na mezi těmito účastníky uzavřenou smlouvu, je poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací či nikoliv.

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále také jen „zákon o elektronických komunikacích“) rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikacích mezi ministerstvo a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. cit. zák.). Podle § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje o sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věty prvé zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kteréhokoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinnosti uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona o elektronických komunikacích jsou zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací a provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) téhož zákona se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

V posuzovaném případě však žalobkyně žalovanému žádné telekomunikační služby ve smyslu zákona o elektronických komunikacích neposkytovala. Ve shora zreferované rámcové smlouvě, uzavřené se společností T – Mobile Czech Republic, a. s., se žalobkyně zavázala k ručitelskému závazku spočívajícímu v plnění za žalovaného vůči T–Mobile Czech, Republic, a. s., jestliže žalovaný vůči této firmě - poskytovateli telekomunikační služby - nesplní své peněžité závazky. Tímto žalobkyní učiněným ručitelským prohlášením však nedošlo k založení právního vztahu mezi žalobkyní a žalovaným, jehož předmětem by ve smyslu zákona o elektronických komunikacích mělo být poskytování telekomunikační služby.

Proto důvody, jež vedly navrhovatele k podání tohoto návrhu na vyřešení vzniklého (v tomto případě záporného) kompetenčního sporu, jsou relevantní a zvláštní senát navrhovatelem vyložené právní argumentaci, ústící v závěr, že v daném případě je příslušný vydat rozhodnutí soud, nikoliv správní orgán (Český telekomunikační úřad), zcela přisvědčuje.

S přihlédnutím k výše uvedenému tedy zvláštní senát ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. výrokem I. rozhodl, že příslušným vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 24 C 217/2010, o zaplacení částky 10 474 Kč s příslušenství, je soud.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 12. 5. 2010, čj. 24 C 217/2010 - 28, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Obvodní soud pro Prahu 8 pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

P o u če ní: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 8. března 2011

JUDr. Pavel Vrcha


předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru