Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 57/2011 - 11Usnesení NSS ze dne 09.11.2011

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníČeský telekomunikační úřad
Okresní soud v Kolíně
UPC Česká republika, s.r.o.
VěcTelekomunikace, spoje, pošta
Prejudikatura

Konf 99/2004 - 5


přidejte vlastní popisek

Anotace

Záporný kompetenční spor mezi správním orgánem - Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Kolíně o tom, kdo je příslušný k rozhodování o smluvní pokutě vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem (§ 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích), konkrétně o smluvní pokutě za nevrácení zapůjčeného zařízení (zde STB Box).


Konf 57/2011 - 11

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy senátu JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Kolíně, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 10 EC 392/2010, o 5000 Kč s příslušenstvím: žalobkyně UPC Česká republika, a. s., se sídlem v Praze 4, Závišova 5, IČ 00562262, a žalovaná M. Š.,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 10 EC 392/2010, o zaplacení částky 5000 Kč s příslušenstvím, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Kolíně ze dne 20. 12. 2010, čj. 10 EC 392/2010 - 21, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 28. 3. 2011, čj. 10 EC 392/2010 - 24, se zrušuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 15. 6. 2011 se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Okresním soudem v Kolíně ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 10 EC 392/2010 týkající se zaplacení 5000 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Společnost UPC Česká republika, a. s. (dále jen „UPC“), uzavřela s žalovanou dne 12. 11. 2008 smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, jejímž předmětem bylo poskytování služeb elektronických komunikací (specifikovaných ve smlouvě jako) „UPC Kabelová televize Starter.“ Podle žalobního tvrzení žalovaná porušila své smluvní povinnosti podle uvedené smlouvy, žalobkyně proto od uvedené smlouvy odstoupila, v důsledku čehož vznikla žalované povinnost vrátit žalobkyni zapůjčené zařízení (specifikované jako) „STB HANDAN CV 5000 (08E6BAW44DS06616)“ sloužící k poskytování uvedených služeb. Protože žalovaná tuto svou ediční povinnost nesplnila, žalobkyně se nyní domáhá po žalované zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000 Kč, a to v souladu s platným ustanovením Všeobecných podmínek. Podle tvrzení žalobkyně (k datu podání žaloby) žalovaná tuto svou platební povinnost vůči žalobkyni nesplnila.

Okresní soud v Kolíně usnesením ze dne 20. 12. 2010, čj. 10 EC 392/2010 - 21, ve znění opravného usnesení ze dne 28. 3. 2011, čj. 10 EC 392/2010 - 24, řízení o žalobě zastavil (výrok I.) s tím, že se věc postupuje Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok II.). Dospěl k závěru, že pravomoc rozhodnout daný spor je svěřena Českému telekomunikačnímu úřadu, neboť se „jedná o spor z povinnosti uložené na základě zákona o elektronických komunikacích“. Usnesení nabylo právní moci dne 9. 2. 2011, opravné usnesení pak dne 29. 4. 2011.

Český telekomunikační úřad (dále jen „navrhovatel“) poté podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí kompetenčního sporu. Navrhovatel vychází z toho, že pravomoc Českého telekomunikačního úřadu je dána pouze v případě sporů o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, event. o ujednáních na ně úzce navazujících. Ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu za nevrácení zapůjčeného zařízení přitom takovým ujednáním není a proto Český telekomunikační úřad není příslušným orgánem k rozhodnutí daného sporu. Navrhovatel na podporu své argumentace odkázal na usnesení zvláštního senátu ze dne 20. 7. 2009, sp. zn. Konf 50/2009, a dále na usnesení ze dne 27. 10. 2009, sp. zn. Konf 100/2009.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000 Kč s příslušenstvím se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Smluvní pokuta je typickým soukromoprávním institutem; jde o způsob zajištění závazku, jehož účelem je zpravidla peněžitá sankce za porušení či nesplnění (smluvní) povinnosti (§ 544 odst. 1 občanského zákoníku). Při posuzování pravomoci k rozhodování sporů na úseku elektronických komunikací, jejichž předmětem je právě nárok na smluvní pokutu, je však nutné především vycházet z charakteru povinnosti, která byla porušena. Vztah mezi porušenou povinností a nárokem na smluvní pokutu je totiž vztahem příčiny a následku, které nelze posuzovat odděleně; existence porušení povinnosti je přitom určující pro existenci nároku na smluvní pokutu, nikoliv obráceně. O smluvní pokutě tedy bude rozhodovat ten orgán, který je podle zákona příslušný k rozhodování sporů o porušení povinnosti, za něž je smluvní pokuta vymáhána.

Ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zakládá pravomoc Úřadu rozhodovat ve sporech tam, kde tak stanoví tento zákon; podle § 129 odst. 1 zákona pak Úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Podle § 64 odst. 1 téhož zákona je účastník, popřípadě uživatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací, povinen uhradit za poskytnutou službu cenu ve výši platné v době poskytnutí této služby.

Pokud by tedy ve smlouvě mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem byla dohodnuta smluvní pokuta pro případ, že účastník neuhradí cenu za poskytnutou službu, byl by k rozhodování o smluvní pokutě příslušný navrhovatel, jak ve svém usnesení uvedl okresní soud, neboť neuhrazení ceny za poskytnutou službu je porušením povinnosti podle zákona o elektronických komunikacích a nárok na smluvní pokutu je na toto porušení přímo navázán. Kdyby v takovém případě rozhodoval o smluvní pokutě soud, musel by nejprve posoudit, zda došlo k porušení povinnosti uhradit cenu za poskytnutou službu, což by však znamenalo nepřípustnou ingerenci do pravomoci navrhovatele, která je mu svěřena v citovaném § 127 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

Předmětem řízení v této věci je však smluvní pokuta za porušení povinnosti vrátit (shora specifikované) vypůjčené zařízení poté, co byla smlouva ukončena. Výpůjčka věci je přitom běžný soukromoprávní vztah a rozhodování o smluvních sankcích plynoucích z porušení povinností vztahujících se k výpůjčce tedy přísluší soudu. Jak ostatně zvláštní senát uvedl ve svém usnesení ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004 - 5 (publikováno pod č. 1478/2008 Sb. NSS), spor o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129 odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu. Rozhodnout o takovém sporu proto přísluší soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).

Rozhodování o nárocích plynoucích z porušení povinnosti vrátit vypůjčenou věc (byť k výpůjčce došlo v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací) tedy zákon o elektronických komunikacích nesvěřuje navrhovateli; z pravomoci soudů se tak tyto věci nevymykají (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení okresního soudu, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Kolíně pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2011

JUDr. Pavel Vrcha


předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru