Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 51/2010 - 13Usnesení NSS ze dne 19.10.2010

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeský inkasní kapitál, a.s.
Český telekomunikační úřad
Okresní soud v Karviné
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

Anotace

Předčasný návrh na řešení kompetenčního sporu.


Konf 51/2010 - 13

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavel Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Karviné, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 20 C 270/2008, o zaplacení 3336,50 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 808/66, IČ 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Plzni, Úslavská 33, a žalované J. K.,

takto:

Návrh se odmítá .

Odůvodnění:

Podáním doručeným zvláštnímu senátu dne 9. 7. 2010 navrhl Český telekomunikační úřad (dále též „navrhovatel“), aby zvláštní senát rozhodl o kompetenčním sporu ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Karviné, ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 20 C 270/2008.

Ze spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Právní předchůdce společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. (dále jen „Telefónica“) Eurotel Praha, uzavřel s žalovanou smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb, na jejímž základě žalované poskytoval služby prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě. Za tyto služby se žalovaná zavázala platit měsíčně částku, kterou jí Telefónica vyfakturovala. Žalovaná neuhradila faktury na částku v celkové výši 3336,50 Kč.

Na základě smlouvy o postoupení pohledávky postoupila Telefónica pohledávku ve výši 3336,50 Kč žalobkyni. Žalobkyně podala proti žalované dne 26. 9. 2008 u Okresního soudu v Karviné žalobu na zaplacení této částky s příslušenstvím.

Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 17. 12. 2009, čj. 20 C 270/2008 - 47, řízení ve vztahu k nároku žalobkyně na zaplacení ceny za poskytnuté telekomunikační služby ve výši 486,50 Kč zastavil a věc v této části postoupil Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že žalobkyně po žalované uplatňuje v prvé řadě nárok ve výši 486,50 Kč, který má svůj základ ve smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb. Podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné a účastníkem, popř. uživatelem na straně druhé Český telekomunikační úřad. Podle § 524 odst. 2 obč. zák. s postoupenou pohledávkou přechází i všechna práva s ní spojená. Tímto právem je mimo jiné i právo žalobkyně jako postupníka, i když není osobou vykonávající komunikační činnost, uplatnit nároky spadající pod § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Z důvodu nedostatku pravomoci soud řízení v tomto rozsahu zastavil s tím, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena příslušnému úřadu. Pokud se jedná o nárok žalobce na zaplacení částky 2850 Kč s příslušenstvím z titulu vyúčtované smluvní pokuty, pak v této části soud v odůvodnění svého rozhodnutí dospěl k závěru, že je dána pravomoc soudů České republiky pro řešení tohoto sporu mezi účastníky.

Český telekomunikační úřad poté podal zvláštnímu senátu návrh k rozhodnutí pozitivního kompetenčního sporu. Uvedl, že jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy včetně regulace v oblasti elektronických komunikací, uznává svou kompetenci k rozhodnutí tohoto sporu v celkové částce, tj. i v části týkající se povinnosti žalované uhradit smluvní pokutu ve výši 2850 Kč s příslušenstvím za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. V této souvislosti odkázal na rozhodnutí zvláštního senátu ze dne 9. září 2008, čj. Konf 27/2008 - 7, řešící stejnou problematiku.

Zvláštní senát se před rozhodnutím ve věci samé zabýval podmínkami, za nichž může věc projednat a o ní rozhodnout.

Z ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „zákon“) plyne, že stranami kladného nebo záporného kompetenčního sporu jsou buď soudy na straně jedné a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy na straně druhé, nebo soudy v občanském soudním řízení na straně jedné a soudy ve správním soudnictví na straně druhé. Pojem kladného kompetenčního sporu vymezuje ustanovení § 1 odst. 2 věta prvá téhož zákona.Takovým sporem je spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Jinak řečeno, kladný kompetenční spor může vzniknout jen tehdy, pokud jedna ze stran sporu má zato, že jí náleží pravomoc rozhodnout o věci samé, o které již rozhodla pravomocně druhá strana tohoto sporu (jiný orgán). O takový případ se však nejedná. Okresní soud v Karviné sice v odůvodnění usnesení ze dne 17. 12. 2009, čj. 20 C 270/2008 - 47, uvedl, že u nároku z titulu vyúčtované smluvní pokuty je dána pravomoc soudů České republiky, do dnešního dne však ve věci nevydal pravomocné rozhodnutí.

V souzené věci tedy kompetenční spor, k jehož řešení by byl povolán zvláštní senát, nevznikl. Návrh byl proto odmítnut jako předčasný, a to za přiměřeného použití ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb.

Podle § 103 o.s.ř. přihlíží soud kdykoli za řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé. V řízení o částce 2850 Kč, ve kterém Okresní soud v Karviné pokračuje, by měl soud znovu posoudit svou věcnou příslušnost a zohlednit závěry zvláštního senátu shrnuté v navrhovatelem výše zmiňovaném usnesení ze dne 9. září 2008, čj. Konf 27/2008 - 7 (publikovaném ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 1738, ročník 2009).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 19. října 2010

JUDr. Pavel Vrcha


předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru