Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 5/2007Usnesení NSS ze dne 20.03.2007

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníČeský telekomunikační úřad
Okresní soud v Chomutově
VěcTelekomunikace, spoje, pošta
Prejudikatura

Konf 19/2003 - 19


přidejte vlastní popisek

Konf 5/2007-6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Marie Žišková a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Chomutově, za další účasti žalobce T. O. C. R., a. s., a žalované P. Z., ve věci žaloby o zaplacení částky 16 663,98 Kč s příslušenstvím ve věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 17 C 58/2002,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 17 C 58/2002, o zaplacení rozdílu mezi plnou cenou a zvýhodněnou cenou mobilního telefonu, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 5. 9. 2006, čj. 17 C 58/2002-29, se v tomto rozsahu zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 2. 2. 2007 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se obrátil Český telekomunikační úřad na tento senát s návrhem na rozhodnutí sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Chomutově ve věci tohoto soudu, u něhož napadla žaloba označená v záhlaví.

Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti:

Uvedená žaloba (tehdejšího žalobce E. P., spol. s. r. o.) napadla u Okresního soudu v Chomutově dne 2. 5. 2000. Podle žalobního tvrzení žalobce uzavřel s žalovanou smlouvy o poskytování služeb veřejné radiotelefonní sítě na tel. č. 0., 0. včetně dodatků, které jsou jejich nedílnými součástmi. Na základě těchto dodatků žalovaná zakoupila od žalobce mobilní telefony za zvýhodněnou kupní cenu a zároveň se zavázala, že nebude-li využívat služeb žalobce po dobu sjednanou v dodatku, zaplatí žalobci rozdíl mezi plnou a zvýhodněnou kupní cenou. Jelikož žalovaná ustanovení dodatků porušila, vyúčtoval jí žalobce fakturou č. 5970004807 dne 8. 9. 1997 doplatek za dotovaný telefon k číslu 0., ve výši 7692,10 Kč. Vedle toho žalovaná dlužila i na poplatcích a hovorném, takže celková dlužná částka činila 16 663, 98 Kč.

Protože žalovaná pohledávku v celkové výši 16 663,98 Kč neuhradila, navrhl žalobce, aby jí soud uložil povinnost uvedenou částku zaplatit a nahradit náklady řízení.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 5. 9. 2006, čj. 17 C 58/2002-29, řízení o žalobě zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že předmětem řízení jsou vztahy, které upravuje zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích. Podle § 95 bod 8. písm. d) tohoto zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad v oblasti telekomunikačních služeb spory o povinnosti účastníka k finančnímu plnění vyplývajícímu ze smlouvy mezi provozovatelem veřejné telekomunikační sítě a účastníkem o poskytování telekomunikačních služeb. Pravomoc k rozhodnutí v dané věci je počínaje účinností citovaného zákona dána správnímu orgánu – Českému telekomunikačnímu úřadu a nepatří tudíž do pravomoci obecných soudů. Soud proto řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil a rozhodl o postoupení věci příslušnému orgánu.

Český telekomunikační úřad odmítá svou kompetenci k rozhodnutí tohoto sporu v části týkající se povinnosti žalované uhradit doplatek za dotovaný telefon. Dovolal se rozhodovací praxe zvláštního senátu (zde: usnesení ze dne 6. 11. 2003, čj. Konf 42/2003-8) s tím, že při pouhém prodeji movité věci nejde o poskytování komunikační služby, nýbrž o soukromoprávní vztah z kupní smlouvy a rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně doplatku za mobilní telefon se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Nárok žalobce na zaplacení předmětné částky vznikl za účinnosti zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích. Tento zákon však byl s účinností od 1. 7. 2000 zrušen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů; ten pak zase zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), s účinností od 1. 5. 2005.

Při rozhodování kompetenčního sporu vychází zvláštní senát z aktuálně účinné právní úpravy (viz též přechodné ustanovení § 136 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích).

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost výkonu státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo informatiky a nově zřízený Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V předmětné věci se však v případě požadovaného rozdílu mezi plnou cenou a zvýhodněnou kupní cenou mobilního telefonu o žádnou takovouto službu nejedná. Na doplatek vznikl podle žalobního tvrzení žalobci nárok v důsledku porušení podmínek kupní smlouvy žalovanou, která od žalobce mobilní telefon zakoupila za zvýhodněnou cenu. Při prodeji movité věci nicméně nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích; jde o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc civilního soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc, týkající se zaplacení doplatku kupní ceny za mobilní telefon, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. současně s rozhodnutím sporu zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 5. 9. 2006, čj. 17 C 58/2002-29, a to v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Chomutově pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 7692,10 Kč, v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 20. března 2007

JUDr. Michal Mazanec

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru