Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 47/2010 - 14Usnesení NSS ze dne 14.09.2010

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníNETRO s.r.o.
TEAM SOFT, s.r.o.
Okresní soud Plzeň - město
Krajský soud v Plzni
Český telekomunikační úřad
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

Anotace

Předčasný návrh na řešení kompetenčního sporu.


Konf 47/2010 - 14

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Marie Žižkové a JUDr. Milady Tomkové, rozhodl o návrhu společnosti NETRO s. r. o., se sídlem v Praze 8, Fořtova 58, PSČ 180 00, zastoupené JUDr. Pavlem Truxou, advokátem se sídlem v Rokycanech 1, ul. Josefa Knihy 177, na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Okresním soudem Plzeň – město, Krajským soudem v Plzni a Českým telekomunikačním úřadem, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu Plzeň – město pod sp. zn. 28 C 403/2006, o zaplacení 14 388 Kč s příslušenstvím: žalobkyně NETRO s. r. o., se sídlem shora, zastoupené JUDr. Pavlem Truxou, advokátem se sídlem shora, a žalované TEAM SOFT, s. r. o., se sídlem v Plzni, Nad Priorem 20/A, okres Plzeň – město, PSČ 301 62,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 29. června 2010 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále již „zvláštní senát“), se společnost NETRO s. r. o. domáhala, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc mezi Okresním soudem Plzeň – město a Krajským soudem v Plzni na straně jedné a Českým telekomunikačním úřadem na straně druhé ve věci vedené u Okresního soudu Plzeň – město pod sp. zn. 28 C 403/2006. Konkrétně se navrhovatelka domáhala vydání usnesení, jímž by zvláštní senát rozhodl o tom, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 28 C 403/2006, o zaplacení částky 14 388 Kč s příslušenstvím, a rovněž vedené u Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro Západočeskou oblast pod sp. zn. 68 572/2007, je soud, a dále jímž by zrušil usnesení Okresního soudu Plzeň – město ze dne 8. ledna 2007, čj. 28 C 403/2006 - 19, jakož i usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. dubna 2007, čj. 25 Co 64/2007 - 30.

Z předmětného návrhu navrhovatelky vyplývají následující (pro rozhodnutí zvláštního senátu) relevantní skutečnosti:

Žalobkyně se žalobou podanou dne 25. srpna 2006 u Okresního soudu Plzeň – město (dále též „okresní soud“) domáhala, aby soud rozhodl o dlužných úhradách za poskytnuté služby v oblasti přenosu dat ze sítě internet ve výši 14 388 Kč s příslušenstvím. Okresní soud usnesením ze dne 8. ledna 2007, čj. 28 C 403/2006 - 19, (řízení zastavil a) postoupil věc k projednání a rozhodnutí Českému telekomunikačnímu úřadu. K odvolání žalobkyně Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 26. dubna 2007, čj. 25 Co 64/2007 - 30, potvrdil rozhodnutí okresního soudu. Následně byla věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. Na základě podnětu žalobkyně Český telekomunikační úřad řízení přerušil s ohledem na skutečnost, že v obdobné věci bylo podáno dovolání u Nejvyššího soudu České republiky (dále již „Nejvyšší soud“). Ve zmiňované věci Nejvyšší soud usnesením ze dne 28. ledna 2010, čj. 33 Cdo 3519/2007 - 72, rozhodl, že k projednání a rozhodnutí sporu o úhradu ceny za služby elektronické komunikace není dána pravomoc Českého telekomunikačního úřadu podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nýbrž soudu (§ 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu), jestliže osoba vykonávající komunikační činnost neposkytuje službu elektronických komunikací jako veřejně dostupnou ve smyslu § 2 písm. o) zákona o elektronických komunikacích.

Navrhovatelka ke svému podání přiložila osvědčení č. 427, které jí bylo vydáno Českým telekomunikačním úřadem dne 16. září 2005, pod čj. 32779/2005 - 631, z něhož vyplývá, že při svém podnikání v elektronických komunikacích poskytovala služby přístupu k síti internet s tím, že tyto služby nebyly poskytovány jako veřejně dostupné. Z uvedeného osvědčení, jakož i z citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle navrhovatelky jednoznačně vyplývá, že soudy v občanském soudním řízení neměly věc postupovat k rozhodnutí Českému telekomunikačnímu úřadu, ale měly v předmětné věci samy meritorně rozhodnout. Závěrem navrhovatelka konstatuje, že soudy i Český telekomunikační úřad popírají svoji pravomoc vydat rozhodnutí. Jsou tedy splněny podmínky pro to, aby zvláštní senát podaný návrh na rozhodnutí kompetenčního sporu projednal a rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci je soud.

Zvláštní senát se nejprve zabýval otázkou, zda jsou vskutku splněny podmínky pro vydání rozhodnutí o kompetenčním sporu a dospěl k následujícím závěrům:

Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se podle tohoto zákona postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost (dále jen „pravomoc“) vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou a) soudy a orgány moci výkonné územní, zájmové nebo procesní samosprávy, b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví.

Z ustanovení § 1 odst. 2 tohoto zákona pak vyplývá, že kompetenčním sporem je buď spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž již druhá strana vydala pravomocné rozhodnutí (pozitivní kompetenční spor), anebo spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků (spor negativní).

Takto vymezené kompetenční spory projednává a rozhoduje zvláštní senát (srov. § 2 odst. 1 tohoto zákona ). Ten pak rozhodne, kdo (tzn. která strana kompetenčního sporu) je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení (§ 5 odst. 1 téhož zákona).

Podle § 3 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb. návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu je oprávněna podat některá z jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou. Účastník řízení (v daném případě žalobkyně) se tedy může úspěšně domáhat rozhodnutí zvláštního senátu o kompetenčním sporu jen tehdy, pokud takovýto spor mezi jeho stranami vůbec vznikl. Tak tomu ovšem v daném případě není. Okresní soud Plzeň – město rozhodl, že předmětnou věc náleží přezkoumávat správnímu orgánu, a postoupil věc Českému telekomunikačnímu úřadu. Správnost uvedeného právního závěru potvrdil v odvolacím řízení Krajský soud v Plzni. Z podání navrhovatelky nevyplývá, že by Český telekomunikační úřad popřel svoji pravomoc o věci rozhodnout. Navrhovatelka pouze konstatovala, že „S výsledkem dovolacího řízení pilotního případu byl správní orgán seznámen a v současné době nechce proto vydat meritorní rozhodnutí v dané věci.“ Tvrzení navrhovatelky, že správní orgán „nechce...vydat meritorní rozhodnutí“, není ještě popřením pravomoci vydat rozhodnutí ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb. K tomu, aby Český telekomunikační úřad účinně popřel svoji pravomoc v předmětné věci rozhodnout, musel by on sám podat návrh zvláštnímu senátu na rozhodnutí kompetenčního sporu, případně (což je spíše hypotetická možnost) právně relevantním způsobem vyjádřit popření této pravomoci, aniž by v tomto směru podal zvláštnímu senátu předmětný návrh; v takovém případě by zde vskutku existoval (v tomto případě negativní) kompetenční spor, jenž by dotčenému účastníkovi umožňoval důvodně podat zvláštnímu senátu návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu ve smyslu § 3 odst. 2 posledně cit. zákona.

Jelikož v dané věci Český telekomunikační úřad takový návrh nepodal ani (právně relevantním způsobem) nepopřel svoji pravomoc vydat rozhodnutí v této věci, nelze jinak, než konstatovat, že kompetenční spor v dané věci (dosud) nevznikl, a že uvedený správní orgán se tak nestal ani stranou kompetenčního sporu. V takovém případě pak není možné, aby se k dané věci mohl vyjádřit zvláštní senát, neboť neexistují ani strany sporu ani samotný spor o pravomoc, a návrh je tudíž nepřípustný.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem byl návrh společnosti NETRO s. r. o. na zahájení řízení o kompetenčním sporu odmítnut pro nepřípustnost [§ 4 zákona č. 131/2002 Sb. a § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 14. září 2010

JUDr. Pavel Vrcha


předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru