Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 43/2007 - 6Usnesení NSS ze dne 17.06.2008

Způsob rozhodnutípříslušný soud - správní soudnictví
Účastníci řízeníZeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci
Okresní soud v Ústí nad Labem
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec
VěcPozemky a zeměměřictví
Prejudikatura

Konf 62/2003 - 15


přidejte vlastní popisek

Konf 43/2007 - 6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Okresního soudu v Ústí nad Labem na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi tímto soudem a Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočkou v Liberci, za další účasti žalobců: a) Ing. Z. M., b) Ing. J. M., obou zastoupených JUDr. Janem Hájkem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43, a žalovaného Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci, se sídlem v Liberci, Rumjancevova 10, za účasti vedlejších účastníků řízení: E. S., E. S., města Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, o opravu údajů v katastrálním operátu, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 12 C 105/2004,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci ze dne 20. 11. 2003, čj. 0-41-672/2003-Smý, o opravu údajů v katastrálním operátu, je soud ve správním soudnictví.

II. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 27. 1. 2004, čj. 59 Ca 6/2004 - 12, se zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 3. 12. 2007 navrhl Okresní soud v Ústí nad Labem, aby zvláštní senát rozhodl ve sporu o věcnou příslušnost vzniklém ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. (v dalším textu „kompetenční spor“) mezi ním a Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočkou v Liberci ve věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 12 Ca 105/2004.

Z předloženého spisu vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti:

Přípisem ze dne 28. 5. 2003 Katastrální úřad v Ústí nad Labem vyrozuměl v souladu s § 8 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, žalobce o opravě chybných údajů v katastru nemovitostí; konkrétně o tom, že byly opraveny chyby v zákresu parcel č. 869/1 a č. 872, které vznikly při údržbě katastrální mapy, a chyby ve výměrách dotčených parcel, které byly způsobeny chybným výpočtem výměr při obnově operátu novým mapováním, jehož platnost byla vyhlášena dne 1. 1. 1973, a to tak, že parcela č. 869/1 bude nadále v katastru

2
2 nemovitostí evidována s výměrou 27 744 mnamísto původních27 633 ma že parcela č. 872

2
2bude nadále v katastru nemovitostí evidována s výměrou 659 mnamísto původních913 m.

K písemně podanému nesouhlasu žalobců s označeným přípisem Katastrální úřad v Ústí nad Labem vydal dne 22. 8. 2003 rozhodnutí, jímž jejich nesouhlas s opravami provedenými v operátu katastru nemovitostí a týkajícími se chybného určení výměr a zákresu parcel č. 869/1 a 872 v k. ú. Ústí nad Labem zamítl. Proti uvedenému rozhodnutí se žalobci odvolali; jejich odvolání žalovaný rozhodnutím ze dne 20. 11. 2003, čj. O-41-672/2003-Smý, zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.

Proti tomuto rozhodnutí žalovaného podali žalobci dne 21. 1. 2004 žalobu u Krajského soudu v Ústí Labem – pobočky v Liberci; žaloba však byla usnesením krajského soudu ze dne 27. 1. 2004, čj. 59 Ca 6/2004 - 12, odmítnuta s tím, že rozhodnutí vydané správním orgánem ohledně oprav chyb v katastrálním operátu vyplývají z občanskoprávních vztahů, neboť se týkají vlastnictví nemovitostí a jejich evidence. Krajský soud zároveň žalobce poučil, že mohou do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat proti napadenému rozhodnutí správního orgánu žalobu v občanskoprávním řízení podle § 244 o. s. ř., a to k místně příslušnému okresnímu soudu.

Žalobci poté v souladu s poskytnutým poučením podali dne 16. 3. 2004 žalobu u Okresního soudu v Ústí nad Labem, kde je věc vedena pod sp. zn. 12 C 105/2004, a domáhali se toho, aby okresní soud nahradil rozhodnutí obou správních orgánů (Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem i žalovaného) tak, že nesouhlasu žalobců s provedenými opravami chyb v katastrálním operátu se vyhovuje.

Okresní soud v Ústí nad Labem poté podal zvláštnímu senátu v úvodu označený návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu. Popřel svoji příslušnost a odkázal na rozhodnutí zvláštního senátu publikované pod poř. č. 403 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle něhož je-li podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu o opravě údajů v katastrálním operátu podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, je věcně příslušný rozhodnout o ní soud ve správním soudnictví. Rozhodování o žalobách proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu není svěřeno obecným soudům rozhodujícím podle části páté o. s. ř. Z těchto důvodů okresní soud navrhl, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušným k rozhodnutí je Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi Okresním soudem v Ústí nad Labem a Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočkou v Liberci vycházel zvláštní senát z těchto úvah:

Oprava chyb v katastrálním operátu, jež byla předmětem řízení u Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem a poté u Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci, se řídí ustanovením § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. Podle jeho odst. 1 opraví katastrální úřad na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu chybné údaje katastru, které vznikly a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, b) nepřesností při podrobném měření, zobrazením předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem. Podle odst. 2 téhož ustanovení opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány, na základě opravy listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést. Podle ustanovení § 5 odst. 7 katastrálního zákona pak platí, že právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů katastru, opravou chyb v katastrálním operátu ani obnovou katastrálního operátu, pokud jejich změna není doložena listinou.

Při řešení vzniklého sporu o věcnou příslušnost mezi Okresním soudem v Ústí nad Labem a Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočkou v Liberci se zvláštní senát řídil především svým vlastním závěrem – ostatně souladným s dřívější prejudikaturou – který vyslovil v usnesení ze dne 2. 9. 2004, čj. Konf 62/2003 - 15, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 12/2004 pod poř. č. 403, na nějž správně odkázal okresní soud v podaném návrhu. Z tohoto rozhodnutí plyne, že institut opravy chyb v katastrálním operátu slouží k uvedení údajů katastru do souladu s listinami založenými ve sbírce listin; není ale prostředkem k rozhodování o správnosti zápisu věcného práva k nemovitostem. Opravou chyb v katastrálním operátu se tak nemění právní vztahy k nemovitostem (k tomu srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 828/2001 a č. 870/2001).

Rozhodováním v řízení o opravě chyb v katastrálním operátu se řeší pouze otázka, kdo bude evidován jako vlastník určitých nemovitostí v katastru. Rozhodnutí z takového řízení vzešlé tak nemá hmotněprávní charakter, nýbrž jen evidenční účinky, a nezasahuje se jím do soukromoprávních vztahů. Rozhodování o žalobách brojících proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu není svěřeno obecným soudům rozhodujícím podle části páté občanského soudního řádu. Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu ve správním soudnictví.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, neboť toto rozhodnutí výroku, jímž byla pravomoc určena, odporuje.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. června 2008

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru