Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 39/2007 - 4Usnesení NSS ze dne 22.01.2008

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníKrajský soud v Ústí nad Labem
VěcPozemky a zeměměřictví
Prejudikatura

Konf 62/2003 - 15


přidejte vlastní popisek

Konf 39/2007 - 4

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Krajského soudu v Ústí nad Labem na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi senátem Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 34 C a specializovaným senátem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec č. 59 Ca pro věci správního soudnictví, za účasti žalobkyně R. F., zastoupené JUDr. Karlem Davidem, advokátem se sídlem v Lounech, Beneše z Loun 50, a žalovaného Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci, se sídlem v Liberci, Rumjancevova 10, ve věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 34 C 12/2004, o opravu údajů v katastrálním operátu,

takto:

Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci ze dne 19. ledna 2004, čj. O-56-831/2003-Nej, o opravu údajů v katastrálním operátu, je soud ve správním soudnictví.

Odůvodnění:

Podáním doručeným zvláštnímu senátu dne 15. listopadu 2007 navrhl senát 34 C Krajského soudu v Ústí nad Labem, aby zvláštní senát rozhodl o kompetenčním sporu podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., ve spojení s § 104b odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.), který vznikl mezi ním a specializovaným senátem pro věci správního soudnictví č. 59 Ca ve věci vedené u krajského soudu pod sp. zn. 34 C 12/2004.

Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti:

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci rozhodnutím ze dne 19. ledna 2004, čj. 0-56-831/2003-Nej, potvrdil (po provedeném správním řízení) v souladu s ustanovením § 4 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech a ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (dále jen „katastrální zákon“), rozhodnutí Katastrálního úřadu v Lounech, detašované pracoviště v Žatci, ze dne 25. 11. 2003, čj. OR-5/2003/3-533/11, kterým katastrální úřad rozhodl ve věci opravy chyby v katastru nemovitostí, týkající se chybné výměry parcely číslo 1087/7 v katastrálním území Žiželice u Žatce, a zamítl odvolání R. F. Zjistil, že katastrální úřad při opravě chybných údajů dodržel postup stanovený pro doplňování hranic parcel ze zjednodušené evidence do souboru geodetických informací a že dodržel i geometrické určení předmětných parcel.

Proti tomuto rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci podala žalobkyně u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 27. 1. 2004 žalobu. Porušení svých práv spatřovala v tom, že žalovaný svým rozhodnutím zasáhl do jejích vlastnických práv tím, že „zmenšil“ pozemky, které vlastní a žalobkyně tak byla zkrácena na svých právech zaručených Ústavou a Listinou základních práv a svobod.

Senát č. 34 C přípisem ze dne 27. 1. 2004 předal žalobu senátu pro věci správního soudnictví Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec s tím, že mu věc přísluší podle rozvrhu práce. Přípisem ze dne 5. února 2004 vrátil senát 59 Ca věc Krajskému v Ústí nad Labem – občanskoprávnímu oddělení. Vyjádřil přitom názor, že ze žaloby nevyplývá, že by se žalobkyně domáhala přezkumu správního rozhodnutí podle soudního řádu správního (dále jen o. s. ř.), ale že se obsahově na uvedenou věc vztahuje část pátá o. s. ř. Věcně příslušný bude patrně Okresní soud v Lounech, ale protože žaloba je adresována Krajskému sodu v Ústí nad Labem, patří do civilního oddělení, které musí rozhodnout, zda je tento soud věcně příslušný. Krajský soud v Ústí nad Labem přípisem ze dne 14. května 2007 postoupil věc Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o věcné příslušnosti podle § 104a o. s. ř. Vrchní soud v Praze vrátil věc senátu č. 34 C krajského soudu s tím, že jde o věc, patřící podle § 4 odst. 1 s. ř. s.

do pravomoci „správních soudů“, s čímž vyslovil souhlas i žalovaný. Je proto namístě postup podle § 104b o. s. ř.

Senát 34 C krajského soudu, vázán názorem vrchního soudu, předložil zvláštnímu senátu shora uvedený návrh.

Při řešení vzniklého sporu o věcnou příslušnosti mezi senáty Krajského soudu v Ústí nad Labem se zvláštní senát řídil následující úvahou.

Oprava chyb v (obnoveném) katastrálním operátu, jíž se žalobkyně domáhala u katastrálního úřadu a poté u Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze, se řídil ustanovením § 8 katastrálního zákona. Podle jeho odstavce 1 opraví katastrální úřad na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu chybné údaje katastru, které vznikly a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, b) nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem. Podle odstavce 2 téhož ustanovení opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány, na základě opravy listiny provedené tím, do listinu vyhotovil, nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést. Podle ustanovení § 5 odst. 7 katastrálního zákona pak platí, že právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů katastru, opravou chyb v katastrálním operátu ani obnovou katastrálního operátu, pokud jejich změna není doložena listinou.

Žalobkyně v podané žalobě vyjadřuje nesouhlas s postupem správního orgánu, jímž byla ve smyslu § 8 katastrálního zákona provedena oprava ve výměře uvedené parcely namítajíc, že jsou „takové zásahy do vlastnických práv nepřípustné.“

Jak uvedl zvláštní senát již ve svém rozhodnutí ze dne 2. září 2004, sp. zn. Konf 62/2003, institut opravy chyb v katastrálním operátu slouží k uvedení údajů katastru do souladu s listinami založenými ve sbírce listin. Není prostředkem k rozhodování o správnosti zápisu věcného práva k nemovitostem a opravou chyb v katastrálním operátu se tak nemění právní vztahy k nemovitostem. (k tomu srov. např. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 4. 2001, čj. 10 Ca 398/2000 – 23, nebo rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 6. 2001, čj. 15 Ca 110/2001 – 31).

Rozhodováním v řízení o opravě chyb v katastrálním operátu se řeší pouze otázka, kdo bude evidován jako vlastník určitých nemovitostí v katastru. Rozhodnutí z takového řízení vzešlé tak nemá hmotněprávní, nýbrž jen evidenční účinky, a nezasahuje se jím do soukromoprávních vztahů. Rozhodování o žalobách brojících proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu není svěřeno obecným soudům rozhodujícím podle části páté občanského soudního řádu. Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu ve správním soudnictví.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strana kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány /§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s./ i soudy.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2008

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru