Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 34/2008 - 7Usnesení NSS ze dne 01.10.2008

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníČeský telekomunikační úřad
Okresní soud v Opavě
UPC Česká republika, s.r.o.
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

Konf 34/2008 - 7

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Marie Žišková a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská č. 219, adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Opavě, za další účasti žalobkyně UPC Česká republika, a. s., se sídlem v Praze 4, Závišova č. 5, zastoupené JUDr. Janem Veverkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská č. 59, a žalovaného M. M., ve věci žaloby o zaplacení částky 2857 Kč s příslušenstvím vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 16 C 89/2008,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 16 C 89/2008, o zaplacení ceny za satelitní anténu v částce 689 Kč s přísl., je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 1. 4. 2008, čj. 16 C 89/2008 - 6, se v tomto rozsahu zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 3. 7. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, navrhl Český telekomunikační úřad rozhodnutí sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Opavě ve věci tohoto soudu, u něhož napadla žaloba o zaplacení částky 2.857 Kč s příslušenstvím.

Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti:

Uvedená žaloba napadla u Okresního soudu v Opavě dne 31. 12. 2007. Podle žalobního tvrzení žalobkyně uzavřela se žalovaným dne 14. 12. 2005 smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Za poskytované služby satelitní televize žalobkyně vyúčtovala žalovanému fakturou č. 50133750 dne 1. 1. 2006 částku ve výši 1322 Kč, fakturou č. 51127729 dne 1. 2. 2006 částku ve výši 835 Kč a fakturou č. 52126287 dne 1. 3. 2006 částku ve výši 835 Kč, celkem tedy 2857 Kč. Protože žalovaný pohledávku v celkové výši 2857 Kč neuhradil, navrhla žalobkyně, aby mu soud uložil povinnost uvedenou částku s příslušenstvím zaplatit a nahradit náklady řízení. Částka, stanovená prvou fakturou, sestávala mj. z ceny dodané satelitní antény ve výši 689 Kč.

Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 1. 4. 2008, čj. 16 C 89/2008 - 6, řízení o žalobě zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že se jedná sice o věc vyplývající z občanskoprávních vztahů, a to ze smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a žalovaným o poskytování služeb programové nabídky satelitní televize, avšak tyto věci řeší v souladu s ust. § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad a nikoliv soud v občanském soudním řízení. Pravomoc k rozhodnutí v dané věci je dána správnímu orgánu – Českému telekomunikačnímu úřadu, nikoliv obecným soudům. Soud proto řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil a rozhodl o postoupení věci příslušnému orgánu.

Český telekomunikační úřad odmítá svou kompetenci k rozhodnutí tohoto sporu v části týkající se povinnosti žalovaného uhradit cenu za satelitní anténu ve výši 689 Kč včetně DPH, a to dle faktury č. 50133750 ze dne 1. 1. 2006. Dovolal se rozhodovací praxe zvláštního senátu (zde: usnesení ze dne 6. 11. 2003, čj. Konf 42/2003 - 8) s tím, že při pouhém prodeji movité věci nejde o poskytování komunikační služby, nýbrž o soukromoprávní vztah z kupní smlouvy a rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně úhrady ceny za satelitní anténu se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), s účinností od 1. 5. 2005 zrušil zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, a rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo informatiky a nově zřízený Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad.

Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona o elektronických komunikacích rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) zákona o elektronických komunikacích se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V předmětné věci se však v případě požadované úhrady ceny za satelitní anténu o žádnou takovouto službu nejedná. Při prodeji movité věci nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích; jde o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy (srov. např. usnesení zvláštního senátu Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 3. 2007, čj. Konf 5/2007 - 6). Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc civilního soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc, týkající se zaplacení ceny za satelitní anténu, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. současně s rozhodnutím sporu zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Opavě usnesením ze dne 1. 4. 2008, čj. 16 C 89/2008 - 6, a to v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Opavě pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 689 Kč s přísl., v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. října 2008

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru