Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 31/2010 - 24Usnesení NSS ze dne 26.10.2010

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníDaktela s.r.o.
Český telekomunikační úřad
Okresní soud ve Zlíně
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

Konf 31/2010 - 24

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025) na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem ve Zlíně, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 40 C 514/2009, o zaplacení 3327 Kč s příslušenstvím: žalobce Daktela s. r. o., se sídlem v Praze 3, Pod Krejcárkem č. 975, IČ 27232263, zastoupený JUDr. Editou Lebedovou, advokátkou se sídlem v Brně, Sirotkova č. 2b, a žalovaného M. K.,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 40 C 514/2009, o zaplacení 2710,20 Kč s příslušenstvím, je soud. II. Usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 22. 1. 2010, čj. 40 C 514/2009 - 16, se v tomto rozsahu zrušuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 24. 5. 2010 se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Okresním soudem ve Zlíně ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 40 C 514/2009, o zaplacení 2710,20 Kč s příslušenstvím.

Z předložených spisů vyplynuly následující skutečnosti:

Dne 11. 12. 2009 podal žalobce k Okresnímu soudu ve Zlíně žalobu na zaplacení 3327 Kč s příslušenstvím. Uvedl, že poskytl žalovanému telekomunikační služby, za které žalovanému vyfakturoval za měsíce červen až září 2009 celkovou částku 3327 Kč. Žalovaný však tuto částku ani na výzvu neuhradil.

Okresní soud ve Zlíně usnesením ze dne 22. l. 2010, čj. 40 C 514/2009 - 16, řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že podle ustanovení § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích rozhoduje ČTÚ spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Podle § 7 odst. 1 o. s. ř. v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. Podle § 103 o. s. ř. kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé. Podle § 104 odst. 1 o. s. ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví, nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají přitom zachovány. Vzhledem k výše uvedenému uzavřel, že rozhodování o nárocích plynoucích z porušení povinnosti platit cenu za poskytnuté telekomunikační služby proto nepřísluší soudu, nýbrž správnímu úřadu. Protože nedostatek pravomoci soudu představuje takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, bylo nutné řízení zastavit. Usnesení soudu prvního stupně nabylo právní moci dne 20. 2. 2010.

Český telekomunikační úřad poté podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. Uvedl, „že spor je veden jednak o ceny vyúčtované za služby elektronických komunikací ve výši 616,71 Kč (hovorné) a jednak o cenu vyúčtovanou za pronájem virtuální ústředny, za pronájem telefonních čísel a implementaci směrování hovorů. ČTÚ odmítá svou kompetenci k rozhodnutí tohoto sporu v části týkající se povinnosti žalovaného uhradit cenu za pronájem virtuální ústředny, za pronájem telefonních čísel a práci - implementace směrování hovorů, neboť podle jeho názoru se v těchto případech nejedná o cenu za službu elektronických komunikací ve smyslu zákona o elektronických komunikacích; jedná se zřejmě o soukromoprávní vztah mezi žalobcem a žalovaným ze smlouvy nájemní ve smyslu § 663 a násl. občanského zákoníku, resp. o obchodněprávní vztah. Odkazuje na usnesení zvláštního senátu čj. Konf 47/2008 - 6 ze dne 9. 9. 2008, které se týká obdobného smluvního ujednání týkající se nikoli smlouvy nájemní ale smlouvy kupní. Navrhuje, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí ve výše uvedeném rozsahu je soud.“

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále také jen „zákon o elektronických komunikacích“), Český telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b)poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Žalobce na výzvu zvláštního senátu předložil smlouvu č. 2009/032317 o poskytování telekomunikačních služeb, uzavřenou se žalovaným dne 27. 3. 2009, na základě které se zavázal poskytnout uživateli služby uvedené v Produktových specifikacích, které jsou přílohou této smlouvy. Jedná se o Produktovou specifikaci služby MyPBX – virtuální IP ústřednu, kterou zákazník nevlastní, ale pouze si ji pronajímá. Žalobce se tak smlouvou zavázal kromě hovorného platit měsíční paušál za pronájem virtuální ústředny - tarif Start a měsíční poplatek za pronájem tří telefonních čísel. Současně mu byla dne 20. července 2009 provedena na jeho žádost implementace směrování hovoru podle RT#13818. V předmětné věci se tedy jedná o nájem věci – běžný soukromoprávní vztah - a rozhodování o smluvních sankcích plynoucích z porušení povinností vztahujících se k nájmu věci přísluší soudu. Obdobný případ řešil například zvláštní senát v souvislosti s výpůjčkou věci již ve svém usnesení ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004 - 5 (publikováno pod č. 1478/2008 Sb. NSS), kde uvedl, že spor o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129/odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu.

Rozhodování v této věci tedy zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát usnesením dle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodl, že věc, týkající se pronájmu virtuální ústředny, pronájmu telefonních čísel a implementace směrování hovorů, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil v tomto rozsahu usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 22. 1. 2010, čj. 40 C 514/2009 - 16.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud ve Zlíně pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 26. října 2010

JUDr. Pavel Vrcha


předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru