Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 31/2008 - 6Usnesení NSS ze dne 09.09.2008

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníUPC Česká republika, s.r.o.
Český telekomunikační úřad
Okresní soud v Karviné
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

Konf 31/2008 - 6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219, na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Okresním soudem v Karviné, za účasti žalobce UPC Česká republika, a. s., se sídlem v Praze 4, Závišova 5, zastoupeného JUDr. Janem Veverkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská 59, a žalované V. G., ve věci žaloby o zaplacení částky 128,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 26 C 46/2008,

takto:

Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 26 C 46/2008, o zaplacení částky 128,40 Kč s příslušenstvím, je soud.

Usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 29. ledna 2008, čj. 26 C 46/2008 - 17, se v tomto rozsahu zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 2. 7. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, navrhl Český telekomunikační úřad, aby zvláštní senát rozhodl kompetenční spor, který vznikl podle § 1 odst. 1 písm. a) cit. zákona mezi ním a Okresním soudem v Karviné ve věci tohoto soudu v záhlaví označené, u něhož byl podán návrh na vydání platebního rozkazu žalobce UPC Česká republika, a. s., proti žalované V. G., o zaplacení částky 8710,50 Kč s příslušenstvím.

Ze spisu vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti:

Návrhem na vydání platebního rozkazu se žalobce domáhal vůči žalované zaplacení částky 8710,50 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 0,1 % z této částky za každý den prodlení od 6. 4. 2007 do zaplacení. V návrhu žalobce uvedl, že s žalovanou uzavřel dne 9. 12. 2005 smlouvu č. 1232694-0 o dodávce služeb, jejíž nedílnou součástí jsou všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika. Předmětem smlouvy byla dodávka žalovanou objednaných služeb, za něž se žalovaná zavázala měsíčně hradit žalobci sjednané poplatky.

V jejím rámci byla žalobcem poskytnuta žalované dodávka satelitní antény, na níž se žalovaná zavázala zaplatit částku 128,40 Kč. Žalovaná ani přes písemnou předžalobní upomínku ze dne 6. 4. 2007 neuhradila žalobci řádně vyúčtované částky, vyplývající z povinností jí uložených v označené smlouvě v celkové výši 8710,50 Kč; zaplacení této částky, včetně úroku z prodlení ve výši 0,1 % z uvedené částky za každý den prodlení od 6. 4. 2007, kdy byla žalobcem vystavena žalované předžalobní upomínka, se proto žalobce podaným návrhem na vydání platebního rozkazu domáhá.

Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 29. ledna 2008, čj. 26 C 46/2008 - 17, řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu v Praze, a rozhodl o náhradě nákladů řízení a vrácení soudního poplatku. V odůvodnění uvedl, že řízení zastavil podle § 104 odst. 1 o. s. ř. pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v chybějící pravomoci soudů rozhodovat tento a obdobné spory. Jde sice o věc vyplývající z občanskoprávních vztahů, a to ze smlouvy uzavřené mezi žalobcem a žalovanou o poskytování služeb satelitní televize, které však řeší v souladu s § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Český telekomunikační úřad a nikoli soud v občanském soudním řízení; proto bylo současně rozhodnuto o postoupení věci tomuto příslušnému orgánu.

V návrhu na řešení kompetenčního sporu Český telekomunikační úřad uvedl, že je příslušným k rozhodnutí v té části sporu, která se týká částky 8582,10 Kč s příslušenstvím; ve zbývající části sporu, jež se týká ceny za dodanou satelitní anténu ve výši 128,40 Kč, se jedná o soukromoprávní vztah mezi žalobcem a žalovanou a nejedná se o cenu za službu elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Z tohoto důvodu je k rozhodování v této části příslušný Okresní soud v Karviné.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) vymezil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo informatiky a nově zřízený Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje tento Úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Nevyhoví-li podnikatel poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací reklamaci podané podle § 64 odst. 7 až 89 zákona, je účastník, popřípadě uživatel oprávněn podat u Úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. n) cit. zákona je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V předmětné věci se však v případě požadovaného zaplacení sjednané kupní ceny 128,40 Kč za dodanou satelitní anténu o takovouto službu nejedná. Nárok na zaplacení požadované kupní ceny vznikl žalobci podle žalobního tvrzení z titulu uzavření kupní smlouvy mezi žalobcem a žalovanou, jejímž předmětem byla dodávka satelitní antény. Při pouhém prodeji movité věci nicméně nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon Úřadu nesvěřuje, nýbrž je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc, týkající se zaplacení kupní ceny 128,40 Kč s přísl. projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodl tak usnesením (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 29. ledna 2008, čj. 26 C 46/2008 - 17, v rozsahu, kterým výroku, jímž byla kompetence určena, odporuje.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Karviné ve vymezeném rozsahu pokračovat v původním řízení o podaném návrhu na vydání platebního rozkazu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. září 2008

JUDr. Karel Podolka


předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru