Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 30/2007 - 9Usnesení NSS ze dne 11.11.2008

Způsob rozhodnutípříslušný soud - správní soudnictví
Účastníci řízeníKOVO - BOHDALOVICE, s.r.o.
Okresní soud v Jablonci nad Nisou
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec
VěcPozemky a zeměměřictví
Prejudikatura

Konf 62/2003 - 15


přidejte vlastní popisek

Konf 30/2007 - 9

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Okresním soudem v Jablonci nad Nisou a Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, za další účasti: 1) Ing. J. J., zastoupený JUDr. Petrem Čunderlíkem, advokátem se sídlem Praha 1, Štěpánská 23, 2) KOVO - BOHDALOVICE, s.r.o., se sídlem Bohdalovice 69, zastoupená JUDr. Zdeňkou Mikovou, advokátkou se sídlem Mladá Boleslav, Kalefova 404, 3) Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci, se sídlem Liberec, Rumjancevova 10, o opravu údajů v katastrálním operátu, ve věci vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 10 C 236/2003,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci ze dne 2. 7. 2003, čj. O-19-329/2003-Prch, o opravu údajů v katastrálním operátu, je soud ve správním soudnictví.

II. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 16. 9. 2003, čj. 59 Ca 77/2003 – 28, se zrušuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 21. 9. 2007 zvláštnímu senátu zřízenému na základě zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Okresní soud v Jablonci nad Nisou domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) citovaného zákona mezi Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, a Okresním soudem v Jablonci nad Nisou ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 10 C 236/2003 a týkající se opravy údajů v katastrálním operátu.

Z předložených spisů vyplynuly tyto rozhodující skutečnosti:

Na základě podání účastníka 1) ze dne 2. 12. 2002 zahájil Katastrální úřad v Jablonci nad Nisou (dále jen „katastrální úřad“) řízení o opravu údajů v katastru nemovitostí podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a domáhal se jím uvedení zápisu v katastru nemovitostí do souladu s původním stavem před rokem 1995. Účastník 1) svůj návrh odůvodnil tím, že v roce 1995 došlo bez vědomí tehdejšího majitele nemovitostí – pozemku p. č. 47 a budovy č. p. 21 (objektu k bydlení) v k. ú. Bohdalovice k nezákonnému rozdělení pozemku p. č. 47 na pozemky p. č. 47/1 a p. č. 47/2 a současně ke stavebně právnímu rozdělení budovy č. p. 21 na stávající budovu č. p. 21 (objekt k bydlení) na pozemku p. č. 47/1 a na tzv. jinou stavbu (přístavek ke garáži) na pozemku p. č. 47/2. Na žádost účastníka 2) byl v katastru nemovitostí proveden záznam rozdělení pozemku p. č. 47 na pozemky p. č. 47/1 a p. č. 47/2 a proveden vklad vlastnického práva k tzv. jiné stavbě v jeho prospěch. Dle tvrzení účastníka 1) postupoval katastrální úřad v rozporu s § 5 katastrálního zákona, jelikož své rozhodnutí opřel o irelevantní listiny, které nesplňovaly náležitosti správního rozhodnutí. Účastník upozornil zejména na listinu stavebního úřadu Velké Hamry z 18. 2. 1994, čj. SÚ/27/94, kterou považuje za nicotný právní akt z důvodu absence výroku, odůvodnění a poučení o odvolání a dále ji má za zmatečnou, jelikož je v ní uvedeno, že ke kolaudaci došlo před 1. 10. 1976, ačkoliv se v tomto období kolaudační rozhodnutí nevydávala. Navíc správní řízení o opravu údajů v katastru bylo stiženo vadou, neboť účastník 1) neměl možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, ke způsobu jeho zjištění či navrhnout jeho doplnění, jak to stanoví správní řád.

Katastrální úřad rozhodnutím ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. OR-527/2002-504/6, opravu dle citovaného ustanovení katastrálního zákona neprovedl, neboť ke změně zápisu neshledal žádné důvody. Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci rozhodnutím ze dne 2. 7. 2003, čj. O-19-329/2003-Prch, odvolání účastníka 1) zamítl a rozhodnutí orgánu prvého stupně potvrdil.

Účastník 1) brojil proti tomuto rozhodnutí žalobou podanou ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, který ji ale usnesením ze dne 16. 9. 2003, čj. 59 Ca 77/2003 - 8 odmítl s odůvodněním, že rozhodnutí vydaná Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem ohledně oprav chyb v katastrálním operátu vyplývají z občanskoprávních vztahů, neboť se týkají vlastnictví nemovitostí a jejich evidence. V odůvodnění usnesení i v poučení krajský soud uvedl, že se účastník 1) může domáhat svého práva podáním žaloby u soudu v občanském soudním řízení dle § 244 o. s. ř. u místně příslušného okresního soudu, a to ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci usnesení. Účastník 1) se tedy v souladu s poučením obrátil na Okresní soud v Jablonci nad Nisou, který však svou pravomoc k rozhodnutí sporu o opravě údajů v katastrálním operátu odmítl a s poukazem na § 104c odst. 2 o. s. ř. předložil věc zvláštnímu senátu. Uvedl, že se v posuzovaném případě jedná o pravomoc správních soudů dle § 4 odst. 1 s. ř. s. Odkázal přitom na usnesení zvláštního senátu ze dne 2. 9. 2004, čj. Konf 62/2003 - 15, podle kterého rozhoduje o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu o opravě údajů v katastrálním operátu dle § 8 katastrálního zákona soud ve správním soudnictví. Okresní soud v Jablonci nad Nisou proto navrhl, aby zvláštní senát vyslovil, že příslušný k rozhodnutí ve věci je soud ve správním soudnictví, a současně zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 16. 9. 2003, čj. 59 Ca 77/2003 - 28, jímž tento soud popřel svou pravomoc k rozhodnutí ve věci.

Vzniklý spor o pravomoc mezi soudem v občanském soudním řízení a soudem ve správním soudnictví zvláštní senát posoudil následovně:

Otázkou opravy údajů v katastrálním operátu podle § 8 katastrálního zákona se zvláštní senát již zabýval např. v usnesení ze dne 2. 9. 2004, čj. Konf 62/2003 - 15, v usnesení ze dne 7. 4. 2005, čj. Konf 50/2004 - 13 i Nejvyšší správní soud v rozhodnutí ze dne 08. 08. 2006, čj. 2 As 58/2005 - 125 (vše dostupné na www.nssoud.cz), ve kterém tento přezkoumával rozhodnutí krajského soudu věcně posuzujícího žalobu proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu. Zvláštní senát neshledal důvod, pro nějž by se měl odchýlit od ustálené rozhodovací praxe.

Z prvně uvedeného rozhodnutí vyplývá, že oprava údajů v katastrálním operátu podle § 8 katastrálního zákona slouží k uvedení údajů katastru do souladu s listinami založenými ve sbírce listin. Opravou chyb v katastrálním operátu se nemění a ani nemohou měnit, jak stanoví § 5 odst. 7 katastrálního zákona, právní vztahy k nemovitostem, pokud jejich změna není doložena listinou. Jinak řečeno, oprava údajů v katastrálním operátu není věcí vyplývající ze soukromoprávních vztahů, nýbrž evidenčním úkonem, jímž se nezasahuje do subjektivních práv soukromoprávního charakteru; o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu v takové věci proto náleží rozhodnout soudu ve správním soudnictví.

Není přitom podstatné, že základem sporu o opravu údajů v katastrálním operátu je spor o vlastnické právo k tzv. jiné stavbě, které je povahy ryze soukromoprávní, a takový spor je nepochybně sporem vyplývajícím z občanskoprávních vztahů v souladu s § 7 odst. 1 o. s. ř. Rozhodl-li o takovém sporu správní orgán, může tutéž věc projednat obecný soud v řízení podle části páté občanského soudního řádu (§ 244 odst. 1 o. s. ř.), kterým je podle § 249 odst. 1 a 2 o. s. ř. buď soud okresní nebo ve věcech vkladu práva k nemovitostem soud krajský. Katastrální úřad ani zeměměřický a katastrální inspektorát však v posuzované věci nerozhodovaly ve věci vkladu práva k nemovitostem ani v jiné věci, která by vyplývala z občanskoprávních vztahů, nýbrž předmětem řízení i vzniklého sporu byla oprava údajů v katastrálním operátu. V dané věci účastník 1) požádal o opravu údaje katastru s cílem, aby jako vlastník tzv. jiné stavby na pozemku p.č. 47/2 byl evidován on, a nikoli účastník 2). Katastrální úřad vydal na základě § 8 odst. 5 katastrálního zákona rozhodnutí, kterým žádost o opravu chyby zamítl. Tento postup následně potvrdil i odvolací orgán. Jak bylo uvedeno výše, rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu není rozhodnutím ve věci vyplývající ze soukromoprávních vztahů, nýbrž rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., a proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu ve správním soudnictví.

Zvláštní senát zruší v souladu s § 5 odst. 3 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 16. 9. 2003, čj. 59 Ca 77/2003 - 28, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. listopadu 2008

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru