Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 29/2008 - 6Usnesení NSS ze dne 14.08.2008

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníČeský telekomunikační úřad
Okresní soud v Karviné
UPC Česká republika, s.r.o.
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

Konf 29/2008 - 6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Karviné, za další účasti: 1) UPC Česká republika, a. s., se sídlem Závišova 5, Praha 4, zastoupená JUDr. Janem Veverkou, advokátem AK Novotný & Partner, se sídlem v Praze 2, Londýnská 59, 2) L. O., ve věci žaloby o zaplacení částky 3277,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 26 C 28/2008,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 26 C 28/2008, o zaplacení ceny za satelitní anténu ve výši 459,33 Kč s příslušenstvím, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 22. 1. 2008, čj. 26 C 28/2008 - 12, se v tomto rozsahu zrušuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 2. 7. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Karviné ve věci žaloby o zaplacení částky 3277,50 Kč s příslušenstvím, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 26 C 28/2008.

Z předložených soudních spisů vyplynuly následující skutečnosti:

Účastník 1) uzavřel s účastníkem 2) dne 8. 6. 2005 smlouvu, jejíž součástí byly Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika. Dle této smlouvy účastník 1) vyúčtoval účastníkovi 2) třemi fakturami částku 3521 Kč, kterou snížil o 243,50 Kč z důvodu nečerpání služeb. Za poskytování služeb dle smlouvy měl účastník 2) tedy celkově uhradit 3277,50 Kč. Součástí první faktury byla vedle platby za služby elektronických komunikací také cena za satelitní anténu ve výši 459,33 Kč.

Protože účastník 2) pohledávku v celkové výši 3277,50 Kč ani po výzvě upomínkou neuhradil, podal účastník 1) dne 19. 12. 2007 u Okresního soudu v Karviné žalobu a navrhl, aby okresní soud uložil účastníkovi 2) uvedenou částku zaplatit spolu se smluvní pokutou 0,1 % z této částky za každý den prodlení do zaplacení a nahradit náklady soudního řízení.

Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 22. 1. 2008, čj. 26 C 28/2008 - 12, řízení o žalobě dle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že předmětem řízení je spor mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popř. uživatelem, které má řešit Český telekomunikační úřad na základě § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Následně podal Český telekomunikační úřad návrh na řešení kompetenčního sporu, přičemž poukázal na to, že spor mezi účastníky je veden nejen o ceny vyúčtované za služby elektronických komunikací, ale též o cenu vyúčtovanou za satelitní anténu. Tyto dvě částky nelze souhrnně podřadit pod pojem „povinnost uložená zákonem o elektronických komunikacích nebo na jeho základě“. Český telekomunikační úřad upozornil na to, že v otázce částky za satelitní anténu se jedná o soukromoprávní vztah mezi účastníky a z toho důvodu je k rozhodování příslušný okresní soud a ne správní orgán.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně ceny za satelitní anténu se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi ministerstvo a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

Při prodeji movité věci, zde satelitní antény, nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, ale o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu, který má o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl usnesením dle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., že věc, týkající se zaplacení za satelitní anténu, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 22. 1. 2008, čj. 26 C 28/2008 - 12, a to v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Karviné pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 459,33 Kč s příslušenstvím, v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. srpna 2008

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru