Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 28/2007 - 11Usnesení NSS ze dne 09.07.2008

Způsob rozhodnutípříslušný soud - občanské soudní řízení
Účastníci řízeníPozemkový fond České republiky
Krajský soud v Brně
VěcPozemky a zeměměřictví
Prejudikatura

Konf 64/2005 - 33


přidejte vlastní popisek

Konf 28/2007 - 11

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci: JUDr. Petr Příhoda, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Krajským soudem v Brně, Brno, Rooseveltova 16 a Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Brně, Brno, Moravské nám. 1, za další účasti 1) Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, Brno, Moravské nám. 1/1, 2) J. J., o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 11/2005,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 11/2005, o zamítnutí návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, je soud v občanském soudním řízení.

II. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 3. 2006, čj. 35 C 11/2005 – 20, se zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 13. 8. 2007, doručeným zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb. (dále jen „zvláštní senát“) dne 16. 8. 2007, se Pozemkový fond České republiky domáhá rozhodnutí o kompetenčním sporu mezi Krajským soudem v Brně a Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Brně a to tak, aby bylo vysloveno, že o podání Pozemkového fondu České republiky ze dne 4. 11. 2005, označeném jako žaloba proti rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno – město se dne 12. 8. 2005, čj. V-4339/2005-702/4, je příslušný rozhodnout krajský soud, a zároveň, aby bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 3. 2006, čj. 35 C 11/2005 – 20.

Z vyžádaných spisů Krajského soudu v Brně sp. zn. 35 C 11/2005 a 35 C 28/2006 vyplynuly následující podstatné skutečnosti.

Rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město ze dne 12. 8. 2005, sp. zn. V-4339/2005-702/4 bylo v řízení o povolení vkladu vlastnického práva z kupní smlouvy č. 3002670573 ze dne 23. 3. 2005, uzavřené mezi Pozemkovým fondem České republiky a J. J., vysloveno, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí se zamítá.

Žalobou ze dne 4. 11. 2005 podanou u Krajského soudu v Brně se Pozemkový fond České republiky v řízení podle části páté o. s. ř. domáhal vyslovení, že se tento vklad práva vlastnického povoluje.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 13. 3. 2006, čj. 35 C 11/2005 – 20 bylo řízení o této žalobě zastaveno s tím, že po právní moci bude věc postoupena Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj v Brně, katastrálnímu pracovišti Brno – město. Jak vyplývá z odůvodnění tohoto usnesení soud dospěl k závěru, že proti rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí je přípustné odvolání podle § 53 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále též „správní řád“); Teprve po využití tohoto opravného prostředku a rozhodnutí o něm je přípustná žaloba dle § 244 a násl. o. s. ř.

Rozhodnutím Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně (kterému katastrální úřad po obdržení spisu věc zřejmě postoupil) ze dne 4. 8. 2006, sp. zn. ZKI 120/451/2006, bylo odvolání (tj. podání ze dne 4. 11. 2005) s poukazem na § 60 správního řádu zamítnuto, neboť tento inspektorát dospěl k závěru, že odvolání v této věci je nepřípustné, jelikož o opravném prostředku rozhoduje soud.

Poté Pozemkový fond České republiky podal u Krajského soudu v Brně novou žalobu podle části páté o. s. ř. Usnesením tohoto soudu ze dne 30. 5. 2007, čj. 35 C 28/2006 – 45, byla žaloba jakožto opožděně podaná odmítnuta, přičemž v tomto usnesení krajský soud zejména s poukazem na judikaturu zvláštního senátu již nepopíral svoji pravomoc rozhodovat dle § 244 a násl. o. s. ř.

Zvláštní senát v této věci vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů:

Především je nutno uvést, že pokud měl Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně za to, že není v jeho pravomoci o podání Pozemkového fondu České republiky ze dne 4. 11. 2005 jakožto o odvolání rozhodnout, měl sám podat návrh na zahájení kompetenčního sporu podle § 3 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb. Jestliže tak neučinil, ale v citovaném usnesení ze dne 4. 8. 2006 jasně vyjádřil, že není dána jeho pravomoc rozhodnout o tomto podání, byl se zřetelem na § 3 odst. 3 cit. zákona návrh na rozhodnutí kompetenčního sporu oprávněn podat i účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou, tedy i Pozemkový fond České republiky. V podrobnostech je možno odkázat na usnesení zvláštního senátu ze dne 14. 8. 2006, čj. Konf 64/2005 – 33, publikované pod č. 967/2006 Sb. NSS, jakož i na www.nssoud.cz.

Ve stejném rozhodnutí zvláštní senát po obsáhlejším i historickém rozboru dospěl k závěru, že proti rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na povolení vkladu práva do katastru nemovitostí není ani po 1. 1. 2003 přípustné odvolání; v úvahu připadá jen podání žaloby podle části páté občanského soudního řádu. I v této části je možno na toto rozhodnutí v plném rozsahu odkázat a ani v nyní projednávané věci zvláštní senát neshledal důvodu od tohoto právního názoru se jakkoliv odchýlit.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. bylo v návaznosti na výrok ad I zrušeno i citované usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 3. 2006, čj. 35 C 11/2005 - 20. Pro úplnost je nutno uvést, že naopak nepřicházelo v úvahu zrušení uvedeného rozhodnutí krajského soudu ze dne 30. 7. 2007 v tomto řízení o kompetenčním sporu, neboť v něm byla žaloba odmítnuta pro opožděnost podání a nikoli pro nedostatek pravomoci.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále tedy bude Krajský soud v Brně pokračovat v původním řízení o podané žalobě ze dne 4. 11. 2005.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. července 2008

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru