Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 24/2011 - 12Usnesení NSS ze dne 27.07.2011

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníTelefónica O2 Czech Republic, a. s.
Český telekomunikační úřad
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou
VěcTelekomunikace, spoje, pošta
Prejudikatura

Konf 4/2011 - 12


přidejte vlastní popisek

Anotace

Záporný kompetenční spor mezi správním orgánem – Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou, jehož základem je to, zda je služba poskytnutá účastníkovi osobou odlišnou od osoby poskytovatele služby elektronických komunikací na telefonním čísle počínající kombinací 90X službou ve smyslu § 2 písm. n) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.


Konf 24/2011 - 12

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žižkové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 54 C 125/2010, o zaplacení částky 8700 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336, a žalované P. D.,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby o 8700 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 54 C 125/2010, je soud. II. Usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 10. 9. 2010, čj. 54 C 125/2010 - 31, s e zrušuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 15. 3. 2011 se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., mezi ním a Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou (dále též „okresní soud“) ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 54 C 125/2010.

Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně Telefónica O2 Czech Republic, a. s., podala dne 18. 8. 2010 proti žalované P. D. žalobu o zaplacení částky 8700 Kč s příslušenstvím. Žalobkyně v návrhu uvedla, že „žalovaná byla na základě Předávacího protokolu ke zřízení hlavní telefonní stanice ze dne 14. 9. 2007 účastníkem telefonní stanice číslo 494661189“; že „žalovaná v průběhu smluvního vztahu využila služeb třetích stran“, když „souhlasila s tím, že k výběru ceny je oprávněna výlučně žalobkyně“; že „žalovaná nezaplatila vyúčtované služby za období od 1. 3. 2008 do 31. 3. 2008“; že „poskytovatelé služeb třetích stran dali souhlas a oprávnění žalobkyni, aby platby od účastníků vybírala“; že „žalovaná jakožto poukázaná byla vůči poskytovatelům služeb třetích stran (tedy poukazatelům) povinna plnit ve prospěch žalobkyně jakožto poukazníka“ a že „žalovaná do dnešního dne za tyto služby nezaplatila“.

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou usnesením ze dne 10. září 2010, čj. 54 C 125/2010 - 31, řízení zastavil (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.), že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok III.) a že soudní poplatek ve výši 600 Kč bude vrácen žalobkyni (výrok IV.). Okresní soud mimo jiné uvedl, že „podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popř. uživatelem na straně druhé, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě“; že „předmětem sporu je peněžité plnění vyplývající ze smlouvy o elektronických komunikacích“; že „na tom nic nemění ani skutečnost, zda dotčené služby elektronických komunikací poskytovala sama žalobkyně či její smluvní partner“ a že příslušný k projednání věci je Český telekomunikační úřad.

Český telekomunikační úřad poté podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu, neboť má za to, že není příslušným orgánem k rozhodnutí, neboť „služby třetích stran nejsou službami elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž službami, které nabízí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací“; že „žalobce není poskytovatelem služeb třetích stran, ale pouze umožňuje přístup k těmto službám, zajišťuje provoz mezi volajícím v jeho síti a poskytovatelem služeb třetích stran“; že „pro poskytovatele služeb třetích stran zajišťuje výběr plateb za jimi poskytnuté služby, přitom neodpovídá za obsah a kvalitu těchto služeb“ a že „úhrada za tyto služby není povinností podle § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích“.

Podstatou kompetenčního sporu je otázka, zda má o předmětné platební povinnosti žalované rozhodnout soud nebo navrhovatel. Esenciální pro řešení této otázky je pak zjištění, zda žalobkyně, která se po žalované domáhá tvrzené platební povinnosti na základě shora uvedených žalobních tvrzení a s odkazem na předávací protokol ze dne 14. 9. 2007, je poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací či nikoliv.

Komunikačními činnostmi ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále také jen „zákon o elektronických komunikacích“) jsou zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací a provozování přístrojů.

Podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Zvláštní senát sdílí názor navrhovatelky, že v posuzovaném případě žalobkyně žalované (žádné) komunikační služby neposkytuje, nýbrž jí – dle předávacího protokolu ze dne 18. 2. 2008 - specifikované služby (pouze) za úplatu zprostředkovává. Za daného skutkového stavu věci tudíž nelze dovodit, že by žalobkyně byla osobou vykonávající komunikační služby ve smyslu zákona o elektronických komunikacích a že by vzniklý spor mezi ní a žalovanou měl rozhodovat Český telekomunikační úřad.

Zvláštní senát z uvedených důvodů proto vyslovil, že k rozhodnutí o věci je dána pravomoc soudu (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., výrok I.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. července 2011

JUDr. Pavel Vrcha


předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru