Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 23/2004Usnesení NSS ze dne 28.02.2006

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníOkresní soud v Chebu
Krajský soud v Plzni
VěcPozemky a zeměměřictví
Prejudikatura

Konf 81/2004 - 12


přidejte vlastní popisek

Konf 23/2004-13

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Okresního soudu v Chebu na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi tímto soudem, Krajským soudem v Plzni a Nejvyšším správním

soudem, za účasti žalobkyně R. C. A. v. v. o. s., a žalované B. L., o opravu údajů v katastrálním operátu, vedeného u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 37/2003,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Plzni ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. 34050-505/2001, o opravu údajů v katastrálním operátu, je soud ve správním soudnictví.

II. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 1. 2003, sp. zn. 30 Ca 360/2001, a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2003, čj. 7 As 5/2003-57, se zrušují.

Odůvodnění:

Podáním doručeným zvláštnímu senátu Nejvyššího správního soudu v Brně dne 29. 1. 2004 se obrátil Okresní soud v Chebu na tento soud s návrhem na rozhodnutí sporu o pravomoc podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (kompetenčního sporu), který vznikl mezi Okresním soudem v Chebu a Krajským soudem v Plzni ve věci Okresního soudu v Chebu, u něhož napadla žaloba (doručená Okresnímu soudu v Chebu dne 19. 2. 2003) žalobkyně R. C. A. v. v. o. s. proti žalované B. L., o nahrazení rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Plzni ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. 34050-505/2001.

Rozhodnutím ze dne 7. 8. 2000, sp. zn. OR 29/2000, Katastrální úřad v Chebu zamítl návrh V. F. „na opravu vlastnického práva B. L. k ¼ domu č. p. 3 na stav. parcele č. 12, ostatního stavebního objektu na stav. p. č. 32, garáže na stav. parcele č. 33 a k ¼ stav. parcel č. 12, 32, 33, vše v kat. území M. u P., část A. v., obec V.“.

K odvolání žalobkyně Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni rozhodnutím ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. 34050-505/2001, výrok napadeného rozhodnutí změnil tak, že „Návrh společnosti R. C. A. v. v. o. s. ze dne 30. 3. 2000 na opravu zápisu vlastnického práva pro B. L., k ¼ domu č. p. 3 na stav. parcele č. 12, ostatního

stavebního objektu na stav. p. č. 32, garáže na stav. parcele č. 33 a k ¼ stav. parcel č. 12, č. 32 a č. 33, vše na LV č. 74 v k. ú. M. u P., část A. v., obec V., se podle § 8 zák. č. 344/92 Sb., v platném znění, neprovede, protože se nejedná o chybu“.

Usnesením ze dne 14. 1. 2003, sp. zn. 30 Ca 360/2001, Krajský soud v Plzni odmítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu Plzeň ze dne 30. 10. 2001, čj. 34050-505/2001. Vycházel při tom ze závěru, že „v dané věci původní žaloba směřovala proti rozhodnutí správního orgánu, který rozhodl ve věci opravy zápisu vlastnického práva k předmětným nemovitostem, tedy v právní věci vyplývající z občanskoprávních vztahů“, a proto „věc nemůže být projednána a rozhodnuta správním soudem, který má od 1. 1. 2003 nově založenu pravomoc rozhodovat o žalobách proti rozhodnutí správního orgánu, která byla vydána v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné“.

Proti usnesení Krajského soudu v Plzni podal Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Rozsudkem ze dne 6. 11. 2003, čj. 7 As 5/2003-57, Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl, když se ztotožnil s právním závěrem Krajského soudu v Plzni, že „v případě opravy chyb v evidenci katastru nemovitostí podle § 8 katastrálního zákona se jedná o věc, která vyplývá z občanskoprávní věci, tj. z vlastnického vztahu k nemovitosti, a týká se evidence o této věci (o vlastnictví nemovitosti)“.

Žalobním návrhem ze dne 19. 2. 2003 se proto žalobce domáhal, aby Okresní soud v Chebu vydal rozsudek tohoto znění: „Na základě návrhu žalobce ze dne 30. 3. 2000 na opravu zápisu vlastnického práva pro žalovanou B. L., k ¼ domu č. p. 3 na st. p. č. 12, ostatního stavebního objektu na st. p. č. 32, garáže na st. p. č. 33 a k ¼ stav. parcel č. 12, č. 32 a č. 33, vše na LV č. 74 v k. ú. M. u P., část A. v., obec V., se zapisuje tak, že v části A LV je jediným vlastníkem domu č. p. 3 na st. p. č. 12,

ostatního stavebního objektu na st. p. č. 32, garáže na st. p. č. 33 a stav. parcely č. 12, č. 32 a č. 33 na LV č. 74 pro k. ú. M. u P., část A. v., obec V., okres Ch., R. C. A. v. v. o. s.“.

Okresní soud v Chebu v návrhu na řešení kompetenčního sporu uvedl, že nesouhlasí s názorem Krajského soudu v Plzni, že „by katastrální úřad svým rozhodnutím, které se týká návrhu na opravu chyb v katastrálním operátu dle § 8 katastrálního zákona, rozhodoval o vlastnickém právu k nemovitosti“, neboť rozhodnutí se týká pouze evidence vlastnického práva; dále uvedl, že „jde o

rozhodnutí v ryze veřejnoprávní věci, tj. o tom, které údaje budou a které nebudou zapsány v katastru nemovitostí“, a že „i v případě, pokud by se jednalo o věc, kde je

dána příslušnost obecného soudu, měl by v prvním stupni věc rozhodovat krajský soud, jako soud věcně příslušný dle ust. § 249 odst. 2 o. s. ř., neboť jde o věc vkladu

práva k nemovitostem“.

Krajský soud v Plzni ve vyjádření k návrhu na řešení kompetenčního sporu zopakoval závěry uvedené v usnesení ze dne 14. 1. 2003, sp. zn. 30 Ca 360/2001, a navrhl, aby zvláštní senát rozhodl, že v posuzovaném případě je příslušný vydat rozhodnutí Okresní soud v Chebu.

Při řešení vzniklého sporu o věcnou příslušnost mezi Okresním soudem v Chebu - soudem v občanském soudním řízení - a Krajským soudem v Plzni (resp. Nejvyšším správním soudem) - soudem ve správním soudnictví - se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, b) nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem.

Podle ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů v katastru, opravou chyb v katastrálním operátu ani obnovou katastrálního operátu, pokud jejich změna není doložena listinou.

Žalobkyně podala návrh na opravu chybných údajů v katastru podle § 8katastrálního zákona, když jim katastrální úřad ani odvolací orgán nevyhověly, předložila v žalobě proti odvolacímu správnímu rozhodnutí argumenty svědčící o tom, že je jediným vlastníkem předmětných nemovitostí, nikoli pouze jejich spoluvlastníkem.

Z uvedeného je zřejmé, že v pozadí posuzovaného případu stojí spor o vlastnické právo k nemovitostem. Takový spor je nepochybně sporem, jenž vyplývá z občanskoprávních vztahů (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).

Katastrální úřad ani Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni však v dané věci nerozhodovaly ve věci vkladu práva k nemovitostem ani v žádné jiné věci, která by vyplývala z občanskoprávních vztahů, a ani o ní rozhodovat nemohly. Institut opravy chyb v katastrálním operátu slouží k uvedení údajů katastru do souladu s listinami založenými ve sbírce listin; není prostředkem k rozhodování o správnosti zápisu věcného práva k nemovitostem, opravou chyb v katastrálním operátu se tak nemění právní vztahy k nemovitostem (k tomu srov. např. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 4. 2001, čj. 10 Ca 398/2000-23, či rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 6. 2001, čj. 15 Ca 110/2001-31). V řízení o opravě chyb v katastrálním operátu se řeší pouze otázka, kdo bude evidován jako vlastník určitých nemovitostí v katastru; katastrální úřad, resp. zeměměřický a katastrální inspektorát, v takovém řízení o vlastnickém právu k nemovitostem nerozhodují. Rozhodnutí z daného řízení vzešlé nemá hmotněprávní, nýbrž jen evidenční účinky (k tomu srov.téžrozsudekKrajského soudu vPlzni zedne

11. 11. 1997, sp. zn. 30 Ca 532/95), a nezasahuje se jím do soukromoprávních vztahů. Rozhodování o žalobách brojících proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu není svěřeno obecným soudům rozhodujícím podle části páté občanského soudního řádu. Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu ve správním soudnictví (srov. usnesení zvláštního senátu ze dne 6. 1. 2004, sp. zn. Konf 93/2003).

Zvláštní senát zruší v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Plzni a Nejvyššího správního soudu v rozsahu, který výroku, jímž byla kompetence určena, odporuje.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Krajský soud v Plzni pokračovat v původním řízení o podané správní žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2006

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru