Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 22/2014 - 11Usnesení NSS ze dne 23.10.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcFinance - ostatní

přidejte vlastní popisek

Anotace

Tvrzený kladný kompetenční spor, který navrhovatelé spatřují v tom, že Obvodní soud pro Prahu 4 vydal údajně rozhodnutí ve věci, v níž již dříve sám rozhodl a v níž rovněž rozhodl Městský soud v Praze.


Konf 22/2014 - 11

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana Fialy, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Pavla Pavlíka, rozhodl o návrhu J. J. a Z. J., na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Obvodním soudem pro Prahu 4 a Městským soudem v Praze, a dalších účastníků sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 30 C 298/96, o zaplacení 250 000 Kč: žalobce JUDr. J. Č., zastoupeného JUDr. Naděždou Paškovou, advokátkou se sídlem v Roudnici nad Labem, Riegrova 1100, a žalovaných J. J., a Z. J.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 29. 7. 2014 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „zákon č. 131/2002 Sb.“), manželé J. navrhli tomuto senátu rozhodnutí sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který údajně vznikl mezi Obvodním soudem pro Prahu 4 a Městským soudem v Praze ve věci žaloby o zaplacení 250 000 Kč.

Podle tvrzení navrhovatelů dochází k pozitivnímu kompetenčnímu konfliktu, neboť Obvodní soud pro Prahu 4 si osobuje právo rozhodnout o věci, o níž bylo již pravomocně rozhodnuto. Městský soud v Praze jako soud odvolací totiž rozsudkem ze dne 20. 10. 2010, čj. 29 Co 375/2010 - 216, změnil rozsudek Obvodního soudu v Praze 4 čj. 30 C 298/96 - 27 a rozhodl s konečnou platností. Dovolání proti tomuto rozsudku podáno nebylo. Obvodní soud pro Prahu 4 si nicméně dále osobuje právo ve věci rozhodovat, ač nemá pravomoc. Přitom odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, čj. Ncp 3450/2012 - 399, podle něhož jsou k řízení příslušné okresní soudy. Podle navrhovatelů však i vrchní soud vydal předmětné usnesení mimo svoji pravomoc, neboť funkčně příslušný byl Nejvyšší soud. Navrhovatelé se proto domáhají, aby zvláštní senát vyslovil, že rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14. 1. 2013, čj. 30 C 298/96 - 460, je nicotné.

Zvláštní senát se nejprve zabýval podmínkami, za nichž může věc projednat a rozhodnout o ní.

Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. se podle tohoto zákona postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost (dále jen „pravomoc“) vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou a) soudy a orgány moci výkonné územní, zájmové nebo procesní samosprávy, b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví.

Z ustanovení § 1 odst. 2 tohoto zákona pak plyne, že kompetenčním sporem je buď spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž již druhá strana vydala pravomocné rozhodnutí (pozitivní kompetenční spor), anebo spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků (spor negativní).

Takto vymezené kompetenční spory projednává a rozhoduje zvláštní senát (srov. § 2 odst. 1 tohoto zákona). Ten pak rozhodne, kdo (tedy která strana kompetenčního sporu) je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení (§ 5 odst. 1 téhož zákona).

Z obsahu návrhu je patrné, že tvrzený spor se týká hodnocení, zda v dané věci může Obvodní soud pro Prahu 4 pokračovat v řízení vedeném pod sp. zn. 30 C 298/96, nebo zdali takové řízení bylo již pravomocně ukončeno. Daná otázka bude k zodpovězení v řízení o opravných prostředcích proti konečnému rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4, budou-li takové opravné prostředky podány. Navrhovateli vznesená otázka však nepředstavuje kompetenční spor, k jehož řešení by byl povolán zvláštní senát, neboť neexistuje spor o pravomoc mezi civilní a správní větví soudnictví; současně nejde ani o spor mezi soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy. Zvláštní senát se proto k dané věci nemohl vyjádřit, neboť neexistují ani strany sporu ani samotný spor o pravomoc.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem v projednávané věci nejsou splněny podmínky řízení o kompetenčním sporu, proto zvláštní senát podaný návrh odmítl [§ 4 zákona č. 131/2002 Sb. a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 23. října 2014

JUDr. Pavel Simon

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru