Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 22/2007 - 5Usnesení NSS ze dne 16.05.2008

Způsob rozhodnutípříslušný soud - občanské soudní řízení
Účastníci řízeníObec Liblín
Okresní soud v Rokycanech
Krajský soud v Plzni
VěcPozemky a zeměměřictví
Prejudikatura

Konf 4/2007 - 6


přidejte vlastní popisek

Konf 22/2007 - 5

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Petr Příhoda, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Okresního soudu v Rokycanech na rozhodnutí sporu mezi ním a Krajským soudem v Plzni, za další účasti žalobkyně H. Ž., a žalovaných 1) J. S., 2) J. S., a 3) Obce Liblín, ve věci vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 4 C 211/2004, o vyvlastnění,

takto:

Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje ze dne 31. 5. 2004, čj. RR 788/04, o návrhu na vyvlastnění nemovitosti, je soud v občanském soudním řízení

Odůvodnění:

Rozhodnutím Městského úřadu Radnice, stavebního odboru, ze dne 20. 12. 2003, čj. 2026/03, byl zamítnut návrh H. Ž. na vyvlastnění - omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. 160 v kat. území Liblín, který je ve vlastnictví J. S. a J. S., za účelem zajištění přístupu a příjezdu na pozemky parc. č. 154/2, 154/1, 153, 155, 137, 138, 146/1, 146/2, 149 a 167, včetně objektu bydlení čp. 57 a E1, v obci a kat. území Liblín.

Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, ze dne 31. 5. 2004, čj. RR 788/04, bylo zamítnuto odvolání H. Ž. a cit. rozhodnutí správního orgánu prvního stupně bylo potvrzeno.

Proti tomuto (posledně uvedenému) rozhodnutí podala H. Ž. ve správním soudnictví žalobu. Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 8. 2004, čj. 30 Ca 63/2004 - 9, byla žaloba odmítnuta s odůvodněním, že ve věci se jedná o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu vyplývajícího z občanskoprávních vztahů.

Poté H. Ž., mj. i s poukazem na usnesení krajského soudu, podala dne 4. 10. 2004 u Okresního soudu v Rokycanech žalobu podle § 244 a násl. o. s. ř. Rozsudkem tohoto okresního soudu ze dne 25. 4. 2005, čj. 4 C 211/2004 - 3, byla žaloba zamítnuta. Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně H. Ž. odvolání. Po předložení věci Krajskému soudu v Plzni jako soudu odvolacímu tento soud, aniž by o odvolání rozhodl, předložil věc zvláštnímu senátu s návrhem na rozhodnutí kompetenčního sporu.

Usnesením zvláštního senátu ze dne 28. 2. 2007, čj. Konf 121/2005 - 5 byl tento návrh krajského soudu odmítnut, protože zvláštní senát především dospěl k závěru, že je nutno nejprve rozhodnout o odvolání žalobkyně. Bude-li mít krajský soud za to, že je ve věci dána příslušnost krajského soudu ve správním soudnictví, pak zruší rozhodnutí o zamítnutí žaloby a zaváže okresní soud věc předložit zvláštnímu senátu jako kompetenční spor.

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 4. 2007 byl citovaný rozsudek soudu prvého stupně zrušen a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Jak vyplývá z odůvodnění tohoto usnesení, krajský soud dospěl k závěru, že je dána příslušnost správních soudů. Zavázal proto Okresní soud v Rokycanech, aby předložil věc zvláštnímu senátu.

Návrhem ze dne 19. 7. 2007 Okresní soud v Rokycanech předložil věc tomuto senátu, přičemž poukázal na předchozí průběh řízení a zejména na závazné právní stanovisko krajského soudu.

Při řešení sporu o pravomoc mezi obecným soudem a soudem ve správním soudnictví v této věci, vycházel zvláštní senát především z právního stanoviska vyjádřeného v jeho rozhodnutí ze dne 8. 6. 2007, čj. Konf 4/2007 - 6. Zde bylo především konstatováno, že počínaje účinností zákona o vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb.), tj. ode dne 1. ledna 2007, zanikla příslušnost správních soudů k přezkumu zákonnosti rozhodnutí o vyvlastnění ve správním soudnictví. K řízení jsou příslušné soudy v občanském soudním řízení, a to soudy krajské, které přitom procesně postupují podle části páté občanského soudního řádu (§ 244 a násl. o. s. ř.). To, že vyvlastňovací správní akt byl vydán před rozhodným datem, na tom nic nemění, protože zákon o vyvlastnění tuto otázku v přechodných ustanoveních nijak odchylně neřešil; proto se od rozhodného data užije v plném rozsahu nová právní úprava. Blíže viz toto usnesení, publikované pod č. 1312/2007 Sb. NSS, jakož i na www.nssoud.cz.

Protože zvláštní senát rozhoduje podle aktuálního stavu, vyslovil i v této věci, že rozhodnout ve věci přísluší soudu v občanském soudním řízení.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení v němž spor vznikl, pro správní orgány i soudy. Okresní soud v Rokycanech proto postoupí věc k dalšímu řízení Krajskému soudu v Plzni rozhodujícímu v občanském soudním řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. května 2008

JUDr. Karel Podolka


předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru