Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 2/2009 - 22Usnesení NSS ze dne 22.09.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMatco, s.r.o.
Okresní soud v Ústí nad Orlicí
Krajský soud v Hradci Králové
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Okresní pojišťovna Ústí nad Orlicí
VěcSociální ochrana - Zdravotní pojištění

přidejte vlastní popisek

Anotace

Záporný kompetenční spor mezi Okresním soudem v Ústí nad Orlicí, Krajským soudem v Hradci Králové a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o tom, kdo je příslušný rozhodnout o nároku na zaplacení částky za neuhrazené zdravotní pojištění.


Konf 2/2009 - 22

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Karla Podolky a JUDr. Petra Příhody, rozhodl o návrhu Matco s. r. o. na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Okresním soudem v Ústí nad Orlicí a Krajským soudem v Hradci Králové na straně jedné a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická č. 4/2020, adresa pro doručování: Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, na straně druhé, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 5 C 33/2007, ve věci žaloby o částku 361 333 Kč s příslušenstvím žalobkyně Matco s. r. o., IČ 26425033, se sídlem v Praze 1, Opatovická 1659/4, zastoupené Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem v Brně, Kotlářská 51a, a žalovaných Z. Š., a R. Š.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Žalobním návrhem ze dne 28. 11. 2006 se žalobkyně domáhala, aby Okresní soud v Ústí nad Orlicí vydal rozhodnutí, jímž by byla žalovaným uložena povinnost zaplatit jí částku 361 333 Kč z titulu nezaplaceného zdravotního pojištění za společností BETULA v. o. s. po jejích společnících jako zákonných ručitelích za závazky společnosti. Uvedla, že „o povinnosti společnosti BETULA v. o. s. zaplatit dlužné pojistné jakož i uplatněné penále bylo Veřejnou zdravotní pojišťovnou České republiky (právním předchůdcem žalobkyně) rozhodnuto platebními výměry č. 4149900731 ze dne 27. 7. 1999, č. 4140001056 ze dne 28. 6. 2000, č. 2149900730 ze dne 27. 7. 1999 a č. 2140001055 ze dne 28. 6. 2000“ a že „předmětná pohledávky byla postoupena na Českou konsolidační agenturu a následně smlouvou o postoupení pohledávky s účinností ke dni 4. 5. 2007 na žalobkyni“. Dále uvedla, že Okresní soud v Ústí nad Orlicí usnesením ze dne 29. 1. 2008, čj. 5 C 33/2007 - 67, řízení zastavil s odůvodněním, že pravomoc soudu k rozhodování v dané věci není dána, a věc postoupil Všeobecné zdravotní pojišťovně, Okresní pojišťovně Ústí nad Orlicí. Krajský soud v Hradci Králové k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 30. 9. 2008, čj. 38 Co 45/2008 - 77, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Dopisem ze dne 5. 12. 2008, zn. 4149900731, sdělila Všeobecná zdravotní pojišťovna, Okresní pojišťovna Ústí nad Orlicí, právnímu zástupci žalobkyně, že „případ pohledávek za dnes již zaniklou společností BETULA v. o. s. eviduje jako uzavřený, neboť pohledávky byly úplatně postoupeny České konsolidační agentuře a touto následně zaplaceny“ a že „nemá tedy právní důvod pro vydání jakéhokoliv rozhodnutí ve věci pohledávky společnosti Matco s. r. o.“.

Dne 7. 1. 2009 žalobkyně podala návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu podle zákona č. 131/2002 Sb. Uvedla, že „pravomoc VZP rozhodnout v dané věci nemá oporu v žádném zákonném ustanovení“; že „není-li takového orgánu, jehož pravomoc rozhodnout ve věci dána je, pak nemůže být povolán k ochraně práv a oprávněných zájmů účastníků sporu jiný orgán než právě soud“; že „odmítá-li soud rozhodnout ve věci, dochází k situaci, kdy se žalobkyně v rozporu s ustanovením § 3 o. s. ř. a čl. 36 Listiny základních práv a svobod není schopna domoci soudní ochrany svého práva – tedy k odmítnutí spravedlnosti“ a že „jak soudy, tak VZP jako správní orgán ve správním řízení odmítají svou pravomoc vydat v předmětné věci rozhodnutí“.

Zvláštní senát se před rozhodováním ve věci samé zabýval podmínkami, za nichž vůbec může věc projednat a o ní rozhodnout.

Vznikne-li kladný nebo záporný kompetenční spor o pravomoc nebo věcnou příslušnost k vydání rozhodnutí, rozhodne zvláštní senát o tom, kdo je příslušný vydat rozhodnutí uvedené v návrhu na zahájení řízení. Kompetenčním sporem, a to kladným, je podle § 1 odst. 2 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů spor, v němž si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Záporný kompetenční spor nastává tehdy, jestliže v totožné věci individuálně určených účastníků se obě jeho strany věcí nechtějí zabývat a nechtějí vydat rozhodnutí, tedy popírají svoji pravomoc nebo věcnou příslušnost.

Stranami kompetenčního sporu jsou buď soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy, nebo soudy rozhodující v občanském soudním řízení a soudy rozhodující ve správním soudnictví.

Po zahájení kompetenčního řízení Nejvyšší soud ČR k dovolání žalobkyně usnesením ze dne 11. 6. 2009, čj. 25 Cdo 574/2009 - 110, usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 29. 1. 2008, čj. 5 C 33/2007 - 67, a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 9. 2008, čj. 38 Co 45/2008 - 77, zrušil a věc vrátil Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí k dalšímu řízení.

V souzené věci tedy kompetenční spor, k jehož řešení by byl povolán zvláštní senát, nevznikl. Zvláštní senát proto návrh odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb. Okresní soud v Ústí nad Orlicí sice popřel svou pravomoc o věci rozhodovat a Krajský soud v Hradci Králové jeho rozhodnutí potvrdil, dovolací soud však obě rozhodnutí zrušil. Nebyl zde tak dán důvod pro postup podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb., které zvláštnímu senátu ukládá zrušit rozhodnutí, jímž strana kompetenčního sporu nesprávně popřela svou pravomoc.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 22. září 2009

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru