Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 19/2017 - 11Usnesení NSS ze dne 21.12.2017

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníČeský telekomunikační úřad
Okresní soud v Chomutově
Vodafone Czech Republic a.s.
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

Anotace

Navrhovatel (správní orgán) tvrdí, že vznikl záporný kompetenční spor mezi ním, tj. správním orgánem – Českým telekomunikačním úřadem, a Okresním soudem v Chomutově. Základem sporu je otázka, kdo je příslušný rozhodnout o zaplacení částky 978 Kč představující doplatek kupní ceny za telefonní přístroj poskytnutý za zvýhodněnou cenu. Spor je závislý na posouzení, zda je splněna věcná podmínka stanovená v § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, pro to, aby ve věci rozhodoval Český telekomunikační úřad.


Konf 19/2017 - 11

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Romana Fialy, Mgr. Ing. Radovana Havelce, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Chomutově, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 46 EC 2460/2010, o zaplacení částky 978 Kč: žalobkyně Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, IČ 25788001, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, a žalovaného D. G.,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 46 EC 2460/2010, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 17. 1. 2014, čj. 46 EC 2460/2010-34, se zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 10. 3. 2017 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „zákon č. 131/2002 Sb.“), se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Chomutově ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 46 EC 2460/2010 a týkající se zaplacení částky 978 Kč.

Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu doručeným dne 30. 11. 2010 Okresnímu soudu v Chomutově se žalobkyně domáhala, aby soud uložil žalovanému zaplatit částku 978 Kč. Z obsahu jejího podání vyplývá, že žalobkyně uzavřela se žalovaným konkludentně dne 2. 8. 2009 smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb Vodafone (dále též „Účastnická smlouva“). Vedle Účastnické smlouvy uzavřela žalobkyně se žalovaným Kupní smlouvu (evidovanou pod č. X), jejímž předmětem byl prodej telefonního přístroje typu Vodafone USB modem, za podmíněně zvýhodněnou kupní cenu s podmínkou, že žalovaný je povinen aktivovat předmětnou SIM kartu a od té chvíle řádně užívat zvolený tarif vybraný při objednání (plnit všechny své povinnosti podle Účastnické smlouvy a Všeobecných podmínek), a to alespoň po dobu 6 měsíců. Vzhledem k tomu, že žalovaný porušil dohodnuté podmínky sjednané Kupní smlouvou, když v rozhodném období neuhradil do data splatnosti vyúčtované částky za poskytnuté telekomunikační služby, byla žalobkyně oprávněna doúčtovat žalovanému doplatek kupní ceny telefonního přístroje ve výši 978 Kč. Nárok na úhradu doplatku kupní ceny uplatnila žalobkyně ve vyúčtování č. X. Žalovaný však předmětnou částku neuhradil, proto žalobkyně podala návrh na vydání elektronického platebního rozkazu.

Okresní soud v Chomutově návrhu vyhověl a vydal elektronický platební rozkaz ze dne 3. 1. 2011, čj. 46 EC 2460/2010-10, kterým žalovanému uložil, aby do 15 dnů ode dne doručení elektronického platebního rozkazu zaplatil žalobkyni pohledávku ve výši 978 Kč a náhradu nákladů řízení ve výši 6420 Kč k rukám právního zástupce žalobkyně. Elektronický platební rozkaz se však žalovanému nepodařilo doručit do vlastních rukou, Okresnímu soudu v Chomutově proto nezbylo než jej zrušit usnesením ze dne 2. 8. 2012, čj. 46 EC 2460/2010-26.

Okresní soud v Chomutově poté usnesením ze dne 17. 1. 2014, čj. 46 EC 2460/2010-34, řízení o návrhu žalobkyně zastavil (výrok I) s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok II), neboť s odkazem na § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, shledal, že nejsou splněny podmínky řízení a v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nutné řízení zastavit a věc postoupit správnímu orgánu. V odůvodnění uvedl, že v projednávaném případě je splněna jak osobní tak věcná charakteristika sporu, jež spadá do pravomoci Českého telekomunikačního úřadu, když i doplatek kupní ceny, který představuje sankční povinnost, byl sjednán za účelem zajištění povinnosti žalovaného platit úhrady za poskytnuté služby elektronických komunikací, nikoli k zajištění povinnosti vyplývající z ryze občanskoprávního vztahu. Soud dále rozhodl též o nákladech řízení (výrok III) a vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobkyni (výrok IV).

Český telekomunikační úřad (dále též „navrhovatel“) s postoupením věci nesouhlasil, proto podal návrh na řešení kompetenčního sporu zvláštnímu senátu. Navrhovatel uvedl, že věc nelze kvalifikovat jako spor, k jehož rozhodnutí by byl kompetentní. Jak již bylo výše uvedeno, žalobkyně požaduje uhradit doplatek kupní ceny telefonního přístroje ve výši 978 Kč za porušení povinnosti řádně a včas hradit cenu za vyúčtované služby elektronických komunikací. Navrhovatel namítá, že věcný předpoklad pro určení jeho pravomoci podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích ve sporu chybí, když povinnost k zaplacení doplatku ceny za telefonní přístroj nelze kvalifikovat jako „povinnost uloženou zákonem o elektronických komunikacích nebo na jeho základě“. S ohledem na uvedené se navrhovatel domnívá, že se jedná o spor vyplývající ze soukromoprávního vztahu, k jehož rozhodnutí je dána pravomoc odpůrce.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecnými soudy se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Okresní soud v Chomutově v předcházejícím soudním řízení popřel svou pravomoc věc rozhodnout a rovněž navrhovatel popírá svou pravomoc ve věci rozhodnout poté, co mu byla postoupena; zvláštní senát proto shledal, že se jedná o negativní (záporný) kompetenční spor, k jehož projednání a rozhodnutí je povolán zákonem č. 131/2002 Sb. (§ 1 odst. 2 in fine tohoto zákona).

Podstatou kompetenčního sporu je otázka, zda má o povinnosti žalovaného zaplatit žalobkyni doplatek kupní ceny telefonního přístroje ve výši 978 Kč, který vznikl v důsledku porušení povinnosti žalovaného řádně platit úhrady za poskytnuté služby elektronických komunikací, rozhodnout soud nebo navrhovatel.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 občanského soudního řádu v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměru soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

Podle ustanovení § 129 odst. 1 věty první zákona o elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Službou elektronických komunikací se přitom podle § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích rozumí „služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací“.

V posuzované věci je zřejmé, že žalobkyně s žalovaným uzavřeli kromě Účastnické smlouvy též Kupní smlouvu, na jejímž základě žalovaný nabyl vlastnictví k telefonnímu přístroji, a to za zvýhodněnou cenu. Toto zvýhodnění bylo nicméně vázáno na podmínku řádného plnění povinností vyplývajících pro žalovaného ze smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb (tj. Účastnické smlouvy); pro případ, že žalovaný nebude podmínky plynoucí z posledně zmiňované smlouvy řádně plnit alespoň po dobu 6 měsíců, byl žalobce dle Kupní smlouvy oprávněn doúčtovat žalované doplatek kupní ceny za telefonní přístroj, odpovídající běžné kupní ceně. Jedná se tedy o dva samostatné smluvní vztahy (služba o poskytování telekomunikačních služeb a kupní smlouva), přičemž žalovaná pohledávka má svůj původ v nedodržení podmínek vyplývajících z Kupní smlouvy. Samotný fakt, že za porušení podmínek Kupní smlouvy bylo považováno porušení smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, neznamená, že by povaha žalovaného nároku neměla soukromoprávní charakter. Podstatné je, že žalovaný nárok vyplývá ze smluvního ujednání zakotveného v Kupní smlouvě. Jinými slovy, při pouhém prodeji movité věci (zde telefonního přístroje) nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy; samotná skutečnost, že žalovanému vznikla povinnost doplacení části kupní ceny jako důsledek porušení smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb nemá na soukromoprávní povahu předmětného vztahu vliv a rozhodnutí ve sporu týkajícím se tohoto vztahu se tak nevymyká rozhodovací pravomoci soudů v občanském soudním řízení. K obdobnému závěru dospěl zvláštní senát již v usnesení ze dne 22. 12. 2016, čj. Konf 7/2016-13, usnesení ze dne 18. 9. 2012, čj. Konf 18/2012-18, nebo usnesení ze dne 3. 7. 2003, čj. Konf 19/2003-19.

Zvláštní senát z uvedených důvodů uzavřel, že k rozhodnutí o věci je dána pravomoc soudu (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., výrok I).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb., zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 17. 1. 2014, čj. 46 EC 2460/2010-34, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb., závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále tedy bude Okresní soud v Chomutově pokračovat v řízení o podaném návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 21. prosince 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru