Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 19/2007Usnesení NSS ze dne 20.09.2007

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníMěstský soud v Brně
Krajský soud v Brně
VěcPozemky a zeměměřictví
Prejudikatura

Konf 62/2003 - 15


přidejte vlastní popisek

Konf 19/2007-10

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Městského soudu v Brně na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi tímto soudem a Krajským soudem v Brně, za další účasti žalobců 1) Zd. S. a 2) Z. S., a žalovaného Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně, Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, ve věci vedené u Městského soudu v Brně

pod sp. zn. 13 C 33/2004, o opravu údajů v katastrálním operátu,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně ze dne 30. 10. 2002, čj. O-111/512/2002, o opravu údajů v katastrálním operátu, je soud ve správním soudnictví.

II. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 9. 2003, čj. 30 Ca 82/2003 - 27, se zrušuje.

Odůvodnění:

Návrhem došlým zvláštnímu senátu pro rozhodování některých kompetenčních sporů dne 25. 6. 2007, obrátil se na tento senát Městský soud v Brně a požádal, aby zvláštní senát rozhodl spor o věcnou příslušnost, vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1

písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (v dalším textu „kompetenční spor“), mezi Krajským soudem v Brně a Městským soudem v Brně ve věci městského soudu zapsané pod sp. zn. 13 C 33/2004.

Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti:

Katastrální úřad ve Vsetíně, detašované pracoviště Valašské Meziříčí v řízení podle § 8 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, rozhodnutím ze dne 12. 7. 2002, čj. OR-65/1999/2-836/6 zamítl nesouhlas žalobců s hranicemi nově vyměřených parcel v katastrálním území T. v rozhodnutí vyjmenovaných a rozhodl, že tyto parcely budou v katastru nemovitostí nadále vedeny dle výsledků obnovy katastrálního operátu převedení katastrální mapy základního mapování velkého měřítka do digitální katastrální mapy.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně k odvolání žalobců rozhodnutím ze dne 30. 10. 2002, čj. O-111/512/2002, rozhodnutí Katastrálního úřadu ve Vsetíně, detašovaného pracoviště Valašské Meziříčí změnil; rozhodl přitom tak tak, že nesouhlasu manželů Zd. a Z. S. ze dne 3. 7. 1999 s neprovedením opravy údajů v operátu katastru nemovitostí pro katastrální území T. podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 344/1992 Sb. se nevyhovuje a odvolání pana Zd. S. ze dne 23. 7. 2002 se zamítá a že zákres hranice mezi parcelami ve výroku vyjmenovanými zůstávají v souboru geodetických informací pro katastrální území T. beze změn.

Žalobci proti rozhodnutí žalovaného podali dne 7. 1. 2003 žalobu u Nejvyššího správního soudu, který ji usnesením ze dne 30. 1. 2003 postoupil Krajskému soudu v Brně. Krajský soud v Brně tuto žalobu věcně neprojednal a usnesením ze dne 17. 9. 2003, čj. 30 Ca 82/2003 - 27, ji odmítl jako nepřípustnou, neboť žalobou bylo napadeno rozhodnutí vydané v soukromoprávní věci [§ 68 písm. b) s. ř. s.]. Bylo totiž rozhodnuto o návrhu na opravu chyby v katastrálním operátu (dle žalobních tvrzení došlo nesprávným postupem při tvorbě tzv. digitální katastrální mapy k snížení výměry pozemků o 2000 m v neprospěch žalobců) a předmětem rozhodování tak byly chybné údaje, jimiž bylo dotčeno vlastnické právo k pozemkům. Krajský soud současně žalobce poučil o tom, že ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci jeho usnesení mohou podat žalobu k místně příslušnému okresnímu soudu.

Tuto žalobu podal u Okresního soudu v Brno - venkov již jen žalobce A). Domáhal se zrušení rozhodnutí katastrálního úřadu i žalovaného a provedení digitální katastrální mapy takovým způsobem, aby mu nebyla způsobena újma ve prospěch jiných subjektů. Okresní soud Brno – venkov vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc postoupil Městskému soudu v Brně.

Městský soud v Brně posléze podal v úvodu označený návrh; tvrdil, že názor vyjádřený v usnesení Krajského soudu vBrně ze dne 17. 9. 2003 je nesprávný a že projednání a rozhodnutí předložené věci je v pravomoci soudu ve správním soudnictví.

Zvláštní senát o věci uvážil takto:

Oprava chyb v katastrálním operátu, kterou provedl Katastrální úřad ve Vsetíně, detašované pracoviště Valašské Meziříčí, se řídí ustanovením § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. Podle jeho odst. 1 opraví katastrální úřad na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu chybné údaje katastru, které vznikly a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, b) nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem. Podle odst. 2 téhož ustanovení opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány, na základě opravy listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést. Podle ustanovení § 5 odst. 7 katastrálního zákona pak platí, že právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů katastru, opravou chyb v katastrálním operátu ani obnovou katastrálního operátu, pokud jejich změna není doložena listinou.

Při řešení vzniklého sporu o věcnou příslušnost mezi Městským soudem v Brně a Krajským soudem v Brně se zvláštní senát řídil především svým vlastním závěrem, který vyslovil mj. v usnesení ze dne 2. 9. 2004, čj. Konf 62/2003 - 15 (uveřejněno pod č. 403/2004 Sb. NSS). Z tohoto rozhodnutí plyne, že institut opravy chyb v katastrálním operátu slouží k uvedení údajů katastru do souladu s listinami založenými ve sbírce listin; není prostředkem k rozhodování o správnosti zápisu věcného práva k nemovitostem a opravou chyb v katastrálním operátu se tak nemění právní vztahy k nemovitostem (k tomu srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 828/2001 a č. 870/2001). Rozhodováním v řízení o opravě chyb v katastrálním operátu se řeší pouze otázka, kdo bude evidován jako vlastník určitých nemovitostí v katastru. Rozhodnutí z takového řízení vzešlé tak nemá hmotněprávní, nýbrž jen evidenční účinky, a nezasahuje se jím do soukromoprávních vztahů. Rozhodování o žalobách brojících proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu není svěřeno obecným soudům rozhodujícím podle části páté občanského soudního řádu. Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu ve správním soudnictví.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla žaloba odmítnuta, neboť toto rozhodnutí výroku, jímž byla kompetence určena, odporuje.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákonač. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Krajský soud v Brně pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. září 2007

JUDr. Karel Podolka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru