Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 18/2013 - 9Usnesení NSS ze dne 16.06.2014

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníObčanské sdružení "Ochrana VKP Společenstva křídových pramenů Spiritka"
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí
Městský soud v Praze
Obvodní soud pro Prahu 1
VěcŽivotní prostředí - ochrana přírody a krajiny

přidejte vlastní popisek

Anotace

Záporný kompetenční spor mezi Městským soudem v Praze jako soudem ve správním soudnictví a Obvodním soudem pro Prahu 1 jako soudem rozhodujícím v občanském soudním řízení o tom, kdo je příslušný rozhodnout o žalobě, ze které jasně nevyplývá, o jakou věc se jedná. Obvodní soud postoupil věc městskému soudu s tvrzením, že se žalobce domáhá ochrany před nezákonným zásahem a jedná se o žalobu podle § 65 s. ř. s., aniž by zjistil, co je předmětem žaloby. Městský soud proto navrhuje, aby zvláštní senát zrušil usnesení obvodního soudu o postoupení věci.


Konf 18/2013 - 9

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Městského soudu v Praze na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 1 a dalších účastníků sporu vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 165/2012, o nejasném podání ve věci žalobců a) “Ochrana VKP Společenstva křídových pramenů Spiritka“, IČ 22739009, se sídlem Praha 5, Zdíkovská 92, a b) K. N., obou zastoupených Mgr. J. N., obecným zmocněncem, a žalovaných 1) Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2 a 2) Mgr. L. C. zastoupeného JUDr. Monikou Zoulovou, advokátkou se sídlem Praha 4, Podolská 126/103,

takto:

I. Příslušný k řízení o nejasném podání je Obvodní soud pro Prahu 1.

II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18. 7. 2012, čj. 18 C 9/2012 - 25, se zrušuje.

Odůvodnění:

Návrhem, který byl zvláštnímu senátu doručen dne 19. 3. 2013, se Městský soud v Praze domáhá, aby zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl kompetenční spor vzniklý mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 1 ve věci žaloby (nejasného podání) vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 165/2012.

Ze spisu předloženého navrhovatelem vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobci podali dne 30. 1. 2012 u Obvodního soudu pro Prahu 1 žalobu „z hlavní intervence do řízení vedeného pod sp. zn. 15 C 35/2010 alternativě určovací žalobu na existenci významného krajinného prvku (Společenstva křídových pramenů pod Spiritkou)“, jíž se domáhali, aby soud rozhodl „podle § 91a o. s. ř. tak, že žaloba Mgr. L. C. na neexistenci tohoto významného krajinného prvku (vedená u téhož soudu pod sp. zn. 15 C 35/2010) se zamítá“, nebo pro případ, že soud „nepřipustí žalobu z hlavní intervence“, navrhovali „spojení řízení (s řízením vedeném pod sp. zn. 15 C 35/2010) a určení, že významný krajinný prvek existuje“. Žalobu odůvodnili mimo jiné tím, že „odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy rozhodl dne 8. 11. 2000 o registraci významného krajinného prvku Společenství křídových pramenů Pod Spiritkou (dále také jen „VKP“); že „se objevily snahy nerespektovat VKP“ a „následně došlo k vážnému poškození biologické stability VKP včetně chráněného památného stromu výstavbou rodinného domu v bezprostředním sousedství“ a že „dne 30. 6. 2010 odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy vydal usnesení o zrušení oznámení registrace významného krajinného prvku“ a namítají, že ze strany orgánu ochrany životního prostředí „došlo zrušením registrace VKP k porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny“. Dále žalobci uvedli, že poté odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy dne 6. 1. 2011 vydal „rozhodnutí, kterým stanovil nové hranice, aniž by odvolací soud rozhodl o jejich odvolání ze dne 5. 12. 2010“, přičemž „řízení o odvolání žalobců vedená před MŽP byla přerušena do rozhodnutí soudu ve věci vedené pod sp. zn. 15 C 35/2010 (o žalobě na určení neexistence VKP)“.

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 18. 7. 2012, čj. 18 C 9/2012 - 25, vyslovil nedostatek věcné příslušnosti a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Městskému soudu v Praze. Z obsahu žaloby dovodil, že žalobci se domáhají „ochrany před nezákonným zásahem orgánu územního samosprávného celku v oblasti veřejné správy“ a soudní ochrany proti „nečinnosti orgánu moci výkonné“ a že jde o řízení „proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., neboť původní oznámení o registraci významného krajinného prvku Společenstva křídových pramenů Pod Spiritkou bylo zrušeno“, a uzavřel, že „podle § 104b odst. 2 o. s. ř. není věcně příslušný k rozhodnutí“.

Městský soud v Praze poté podal zvláštnímu senátu v úvodu označený návrh. Nesouhlasí s postoupením, neboť má za to, že „z usnesení o postoupení věci není zřejmé, jaká věc mu byla postoupena“, přičemž „bez vyjasnění, o jakou ochranu vlastně žalobci žádají, nelze podanou žalobu do správního soudnictví přijmout“. Obvodnímu soudu pro Prahu 1 vytýká, že v odůvodnění usnesení o postoupení věci „nevymezil, o jaký nezákonný zásah se mělo v daném případě jednat“, a dále, že „uvedl, že má jít o zásah orgánu územně samosprávného celku, ačkoliv žalovaným je Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, ve věci výkonu státní správy a druhým žalovaným je fyzická osoba“. Městský soud v Praze se proto domnívá, že Obvodní soud pro Prahu 1 „měl obsah žaloby, postavení žalovaných i návrh výroku usnesení vyjasnit, aby rozhodnutí o postoupení věci nebylo rozporné“, a „přesvědčivě odůvodnit jak z hlediska vůle žalobců, tak i z hlediska typu ochrany ve správním soudnictví“; odkazuje přitom na „ustálenou procesní zásadu, že vady žaloby odstraňuje soud, u něhož byla žaloba podána“, a je přesvědčen, že „řešení otázky věcné příslušnosti mezi soudy nelze principielně ustálit na praxi, že okresní (obvodní) soud bez bližšího právního posouzení podání, jehož vady případně neodstraní, toto podání bez dalšího a jen proto, že se v něm vyskytla otázka z oblasti veřejného práva, předá či postoupí správnímu soudu“.

Zvláštní senát jedná a rozhoduje v kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy, nebo jehož stranami jsou soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví (§ 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.). Ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb. vymezuje kompetenční spor jako spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí (kladný kompetenční spor) nebo spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků (záporný kompetenční spor).

Řízení před zvláštním senátem je zahájeno dnem, kdy návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu došel zvláštnímu senátu (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.). Návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu je oprávněna podat některá z jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou. Účastníky řízení, vedle stran kompetenčního sporu, jsou i účastníci řízení, v němž se otázka pravomoci stala spornou. Řízení před zvláštním senátem probíhá za přiměřeného užití ustanovení části třetí hlavy první soudního řádu správního (tj. ustanovení § 32 až § 64 s. ř. s.) [srov. § 4 zákona č. 131/2002 Sb.].

Žaloba je podání, kterým se zahajuje řízení před soudem a které kromě obecných náležitostí podání uvedených v ustanovení § 42 odst. 4 o. s. ř. musí obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá (srov. § 79 odst. 1 o. s. ř.).

Z ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř. vyplývá, že soud, jemuž bylo podání (mj. žaloba) adresováno, je povinen – má-li podání vady – vyzvat účastníka, a to z úřední povinnosti, aby vady odstranil. Stejně je nepochybné, že o věcné příslušnosti soudu podle § 104b o. s. ř. nelze rozhodnout a řízení zastavit, případně věc postoupit věcně příslušnému soudu, který rozhoduje věci správního soudnictví, dříve, než si soud, kterému bylo podání adresováno, vyjasní, co (jaký skutek) má být předmětem řízení a čeho se žalobce domáhá.

V projednávané věci bylo z obsahu spisu zjištěno, že žalobci doručili dne 30. 1. 2012 Obvodnímu soudu pro Prahu 1 podání, z něhož nevyplývalo srozumitelné vylíčení rozhodujících skutečností a nebylo z něj patrno, čeho se žalobci domáhají [podání bylo označeno jako „žaloba z hlavní intervence do řízení vedeného pod sp. zn. 15 C 35/2010 alternativně určovací žaloba na existenci významného krajinného prvku Společenstva křídových pramenů pod Spiritkou registrovaného Oznámením žalovaného zn.: MHMP-33173/OŽP/V-1361/00/Pra ze dne 8. 11. 2000“, přičemž z jeho obsahu nebylo zřejmé, zda se žalobci domáhají „pouze“ určení významného krajinného prvku cestou určovací žaloby v civilním soudním řízení, či zda (také) žádají o ochranu před nezákonným zásahem, event. před nečinností správního orgánu, případně, zda (také) podávají žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 s. ř. s. a násl.]. Protože podání ze dne 30. 1. 2012 neobsahovalo příslušná skutková tvrzení a ani jasný a srozumitelný žalobní petit, bylo vadné pro svoji neúplnost a nesrozumitelnost.

Městskému soudu v Praze je proto třeba dát za pravdu, že postup Obvodního soudu pro Prahu 1, který vyslovil svoji věcnou nepříslušnost a věc postoupil Městskému soudu v Praze podle § 104b odst. 2 o. s. ř., aniž předtím postupem podle § 43 odst. 1 o. s. ř. vyjasnil předmět řízení, nebyl správný.

Z důvodů shora uvedených vyplývá, že k řízení o nejasném podání ze dne 30. 1. 2012 je příslušný Obvodní soud pro Prahu 1 jako soud, jemuž bylo podání adresováno.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18. 7. 2012, čj. 18 C 9/2012 - 25.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Obvodní soud pro Prahu 1 pokračovat v řízení ve věci tak, že vyzve podle ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř. žalobce, aby podání ze dne 30. 1. 2012 doplnili, a teprve v závislosti na procesním postupu žalobců (bude-li podání řádně a včas doplněno) může - případně – postupovat podle § 104b o. s. ř. Tímto postupem přitom není vyloučena možnost vzniku nového kompetenčního sporu ve věci ohledně žaloby, jejíž předmět bude úplně a srozumitelně objasněn.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 16. 6. 2014

JUDr. Pavel Simon

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru