Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 17/2011 - 34Usnesení NSS ze dne 11.10.2011

Způsob rozhodnutíustanovení opatrovníka
Účastníci řízeníČeský inkasní kapitál, a.s.
Český telekomunikační úřad
Okresní soud v Semilech
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

Anotace

Kladný kompetenční spor mezi správním orgánem - Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Semilech o tom, kdo je příslušný k rozhodování o smluvní pokutě za porušení či nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, uzavřené mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem (§ 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích).


Konf 17/2011 - 17

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Milady Tomkové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Semilech a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 144/2010, o 20 660 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1 – Nové Město, Václavské nám. 808/66, zastoupený JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Plzni, Úslavská 33, a žalovaného M. Ž.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 14. 2. 2011 se Český telekomunikační úřad (dále též „Úřad“) domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Okresním soudem v Semilech ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 8 C 144/2010 týkající se zaplacení 20 660 Kč s příslušenstvím. Konkrétně se navrhovatelka domáhá vydání následujícího usnesení:

„Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 144/2010, o zaplacení smluvní pokuty ve výši 8494 Kč s příslušenstvím, je Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9.“

Z podání vyšly najevo následující skutečnosti:

Žalobkyně se žalobou podanou dne 21. 10. 2008 u Okresního soudu v Semilech domáhala, aby soud vydal platební rozkaz, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 20 660 Kč s příslušenstvím. Okresní soud usnesením ze dne 4. 10. 2010, čj. 8 C 144/2010 - 42, řízení zastavil v rozsahu nároku na úhradu odměny za telekomunikační služby ve výši 12 165,81 Kč (výrok I.) a po právní moci usnesení postoupil věc v tomto rozsahu Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok II.).

Následně Okresní soud v Semilech usnesením ze dne 9. 2. 2011, čj. 8 C 144/2010 - 56, zastavil řízení i ohledně nároku na smluvní pokutu ve výši 8 494 Kč (výrok I.) a rozhodl, že po právní věci bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že v rámci přípravy na jednání zkoumal, zda je založena jeho pravomoc k projednání nároku z titulu smluvní pokuty. S poukazem na rozhodnutí zvláštního senátu sp. zn. Konf 33/2010 a sp. zn. Konf 27/2008 okresní soud konstatoval, že ani v případě nároku na zaplacení smluvní pokuty není dána pravomoc soudu o věci rozhodnout. Proto soud věc postoupil Českému telekomunikačnímu úřadu podle § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též „o. s. ř.“).

V mezidobí Český telekomunikační úřad podal dne 14. 2. 2011 návrh na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Semilech zvláštnímu senátu. Vycházel z usnesení Okresního soudu v Semilech čj. 8 C 144/2010-52, že pravomoc Úřadu k rozhodování sporu je dána jen v části týkající se úhradu odměny za telekomunikační služby ve výši 12 165,81 Kč. Konstatoval, že uznává svou kompetenci k rozhodnutí předmětného sporu v celkové částce 20 660 Kč, tj. i v části týkající se povinnosti žalovaného uhradit smluvní pokutu ve výši 8494 Kč. Navrhovatel vychází z toho, že smluvní pokuta je sankcí vycházející z porušení povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Vztah mezi porušenou povinností a nárokem na smluvní pokutu je vztahem příčiny a následku; nelze je posuzovat odděleně. O smluvní pokutě tedy má rozhodovat on sám, jako orgán, který je podle zákona příslušným k rozhodnutí o sporech vyplývajících z vlastního porušení povinností. Navrhovatel dále odkázal na rozhodnutí zvláštního senátu ze dne 9. září 2008, čj. Konf 27/2008 - 7.

Zvláštní senát se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky pro vydání rozhodnutí o kompetenčním sporu, přičemž vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů:

Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. se podle tohoto zákona postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost (dále jen „pravomoc“) vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou a) soudy a orgány moci výkonné územní, zájmové nebo procesní samosprávy, b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví.

Z ustanovení § 1 odst. 2 tohoto zákona pak plyne, že kompetenčním sporem je buď spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž již druhá strana vydala pravomocné rozhodnutí (pozitivní kompetenční spor), anebo spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků (spor negativní).

Takto vymezené kompetenční spory projednává a rozhoduje zvláštní senát (srov. § 2 odst. 1 tohoto zákona). Ten pak rozhodne, kdo (tedy která strana kompetenčního sporu) je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení (§ 5 odst. 1 téhož zákona).

Podle § 3 odst. 2 tohoto zákona návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu je oprávněna podat některá z jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou. Účastník řízení (v daném případě žalobkyně) se tedy může úspěšně domáhat rozhodnutí zvláštního senátu o kompetenčním sporu jen tehdy, pokud takovýto spor mezi jeho stranami vůbec vznikl. Tak tomu v daném případě není. Okresní soud Plzeň - město rozhodl, že předmětnou věc náleží přezkoumávat správnímu orgánu, a postoupil věc Českému telekomunikačnímu úřadu. Správnost uvedeného závěru potvrdil v odvolacím řízení Krajský soud v Plzni. Z podání navrhovatelky nevyplývá, že by Český telekomunikační úřad popřel svoji pravomoc o věci rozhodnout. Navrhovatelka pouze konstatovala, že „s výsledkem dovolacího řízení pilotního případu byl správní orgán seznámen a v současné době nechce proto vydat meritorní rozhodnutí v dané věci“. Tvrzení navrhovatelky, že správní orgán „nechce vydat meritorní rozhodnutí“, není popřením pravomoci vydat rozhodnutí ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb. K tomu, aby Český telekomunikační úřad účinně popřel svoji pravomoc v předmětné věci rozhodnout, musel by on sám podat návrh zvláštnímu senátu na rozhodnutí kompetenčního sporu. Jelikož však Český telekomunikační úřad takový návrh nepodal, nepopřel svoji pravomoc v předmětné věci rozhodnout, a nestal se tak stranou kompetenčního sporu. V takovém případě pak není možné, aby se k dané věci mohl vyjádřit zvláštní senát, neboť neexistují ani strany sporu ani samotný spor o pravomoc, a návrh je tudíž nepřípustný.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem byl návrh společnosti NETRO s. r. o. na zahájení řízení o kompetenčním sporu odmítnut pro nepřípustnost [§ 4 zákona č. 131/2002 Sb. a § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. května 2011

JUDr. Pavel Vrcha

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru