Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 15/2008 - 5Usnesení NSS ze dne 17.06.2008

Způsob rozhodnutípříslušný soud - správní soudnictví
Účastníci řízeníZeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích
Okresní soud v Chrudimi
Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

Konf 15/2008 - 5

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Okresního soudu v Chrudimi na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Krajským soudem v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, za účasti žalobkyně V. Š., a žalovaného Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích, se sídlem v Pardubicích, Čechovo nábřeží 1791, o opravu údajů v katastrálním operátu, ve věci vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 6 C 308/2003,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích ze dne 20. září 2001, čj. 0-79/260/2001, o opravu údajů v katastrálním operátu, je soud ve správním soudnictví.

II. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 17. září 2003, čj. 52 Ca 32/2003 - 28, ve znění opravného usnesení ze dne 15. října 2003, čj. 52 Ca 32/2003 - 33, se zrušuje .

Odůvodnění:

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. dubna 2008 navrhl Okresní soud v Chrudimi, aby zvláštní senát rozhodl ve sporu o věcnou příslušnost, vzniklém ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (v dalším textu „kompetenční spor“) mezi ním a Krajským soudem v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích v záhlaví označené věci.

Ze spisu vyplynuly tyto pro rozhodnutí významné skutečnosti:

Katastrální úřad v Chrudimi rozhodnutím ze dne 13. 8. 2001, čj. OR-213/2000/1-603/1 a OR-1213a/2000/1, rozhodl o žádosti žalobkyně o opravu chyby v zobrazení vlastnických hranic pozemku pozemkové parcely č. 1012 v katastrálním území Kočí tak, že hranice této parcely bude v katastru nemovitostí v katastrální mapě zobrazena způsobem ve výroku uvedeným.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích (dále „správní orgán“) rozhodnutím ze dne 20. 9. 2001, čj. 0-79/260/2001, odvolání žalobkyně zamítl a označené rozhodnutí Katastrálního úřadu v Chrudimi potvrdil. Nezjistil žádné porušení platných předpisů a neshledal ani chyby v doplnění vlastnických hranic parcel při digitalizaci katastrální mapy.

Žalobkyně proti rozhodnutí správního orgánu podala žalobu, jíž se domáhala provedení opravy v katastru nemovitostí podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 17. září 2003, čj. 52 Ca 32/2003 - 28, ve znění opravného usnesení ze dne 15. října 2003, čj. 52 Ca 32/2003 - 33, žalobu odmítl s tím, že v daném případě jde o řízení ve věci práva soukromého, o níž má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení. Krajský soud žalobkyni současně poučil o tom, že ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat proti rozhodnutí správního orgánu žalobu k Okresnímu soudu v Chrudimi.

Žalobkyně podala v souladu s poučením dne 25. 12. 2003 žalobu u Okresního soudu v Chrudimi, jíž se domáhala nahrazení rozhodnutí správního orgánu výrokem rozsudku v žalobě uvedeným. Okresní soud v Chrudimi žalobu odmítl pro nedodržení zákonné dvouměsíční lhůty pro podání žaloby podle § 247 odst. 1 o. s. ř. K odvolání žalobkyně Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 26. února 2008, čj. 52 Co 1/2008 - 66, usnesení okresního soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Současně vyslovil právní názor, že rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu patří do věcné příslušnosti soudu rozhodujícího ve správním soudnictví podle s. ř. s., a soud prvního stupně tak zavázal k aplikaci ustanovení § 104c o. s. ř.

Okresní soud v Chrudimi poté podal zvláštnímu senátu v úvodu označený návrh s tím, že nesouhlasí se svou věcnou příslušností. Rozhodnutí o žalobách, které jsou podány proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu, není rozhodnutím správního orgánu o soukromoprávní věci (§ 7 o. s. ř.) ve smyslu § 244 o. s. ř., nýbrž o věci, která vyplývá z veřejnoprávních vztahů. Příslušným vydat rozhodnutí v takové věci je proto soud ve správním soudnictví. Současně navrhl zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ve znění jeho opravného usnesení.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi obecným soudem a soudem ve správním řízení vycházel zvláštní senát z těchto úvah:

Oprava chyb v katastrálním operátu, jíž se žalobkyně domáhala u katastrálního úřadu a poté správního orgánu, se řídí ustanovením § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. Podle jeho odst. 1 opraví katastrální úřad na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu chybné údaje katastru, které vznikly a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, b) nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem. Podle odst. 2 téhož ustanovení opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány, na základě opravy listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést. Podle ustanovení § 5 odst. 7 katastrálního zákona pak platí, že právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů katastru, opravou chyb v katastrálním operátu ani obnovou katastrálního operátu, pokud jejich změna není doložena listinou.

Při řešení vzniklého sporu o věcnou příslušnost mezi Okresním soudem v Chrudimi a Krajským soudem v Hradci Králové - pobočka Pardubice se zvláštní senát řídil především svým vlastním závěrem – ostatně souladným s dřívější prejudikaturou – který vyslovil již v usnesení ze dne 2. 9. 2004, čj. Konf 62/2003 - 15 (uveřejněno pod č. 403/2004 Sb. NSS). Z tohoto rozhodnutí plyne, že institut opravy chyb v katastrálním operátu slouží k uvedení údajů katastru do souladu s listinami založenými ve sbírce listin; není prostředkem k rozhodování o správnosti zápisu věcného práva k nemovitostem a opravou chyb v katastrálním operátu se tak nemění právní vztahy k nemovitostem (k tomu srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 828/2001 a č. 870/2001). Rozhodováním v řízení o opravě chyb v katastrálním operátu se řeší pouze otázka, kdo bude evidován jako vlastník určitých nemovitostí v katastru. Rozhodnutí z takového řízení vzešlé tak nemá hmotněprávní, nýbrž jen evidenční účinky, a nezasahuje se jím do soukromoprávních vztahů. Rozhodování o žalobách brojících proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu není svěřeno obecným soudům rozhodujícím podle části páté občanského soudního řádu. Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu ve správním soudnictví.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci.

Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka Pardubice ze dne 17. září 2003, čj. 52 Ca 32/2003 - 28, ve znění opravného usnesení ze dne 15. října 2003, čj. 52 Ca 32/2003 - 33, které výroku, jímž byla kompetence určena, odporuje.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zák. č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporou, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice jako soud ve správním řízení, pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. června 2008

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru