Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 13/2013 - 17Usnesení NSS ze dne 28.05.2013

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníČeský telekomunikační úřad
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou
VěcTelekomunikace, spoje, pošta
Prejudikatura

Konf 99/2004 - 5


přidejte vlastní popisek

Anotace

Záporný kompetenční spor mezi správním orgánem - Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou o tom, kdo je příslušný rozhodnout spor, jehož předmětem je nezaplacená částka za pronájem antény. Základem sporu je tedy otázka, zda lze platby za pronájem antény považovat za službu elektronických komunikací podle § 2 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, o které rozhoduje Český telekomunikační úřad, či se jedná o spor soukromoprávní z nájemní smlouvy, o kterém rozhoduje soud.


Konf 13/2013 - 17

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Pavla Pavlíka JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Simona, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 7 C 157/2012, o zaplacení 6241 Kč s příslušenstvím: žalobce J. T., zastoupený Mgr. Miroslavem Schüllerem, advokátem se sídlem v Čáslavi, R. Těsnohlídka 420, a žalované H. C.,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 7 C 157/2012, o zaplacení 1612 Kč s příslušenstvím, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 19. 11. 2012, čj. 7 C 157/2012 - 30, se v tomto rozsahu zrušuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 15. 2. 2013 se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 7 C 157/2012, o zaplacení 6241 Kč s příslušenstvím.

Z předložených spisů vyplynuly následující skutečnosti:

Dne 2. 11. 2011 podal žalobce k Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou žalobu na zaplacení 6241 Kč s příslušenstvím. Uvedl, že se žalovanou uzavřel Smlouvu na poskytování služeb sítě internet, na základě které se žalovaná zavázala za poskytování služby platit měsíčně částku 385 Kč. Žalovaná dluží splátky za měsíce březen až prosinec roku 2009 a leden a únor roku 2010 v celkové výši 4620 Kč. Současně žalobce pronajal žalované na základě Servisního protokolu – Tlapnet - zařízení antény + 5460 za částku 1612 Kč. Žalovaná zařízení nevrátila a celkovou částku ve výši 6241 Kč ani na výzvu neuhradila.

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou usnesením ze dne 19. 11. 2012, čj. 7 C 157/2012 - 30, řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu a současně rozhodl o náhradě nákladů řízení. V odůvodnění uvedl, že podle ustanovení § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích rozhoduje ČTÚ spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Ustanovení § 63 stanoví povinnost podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou službu elektronických komunikací činit tak na základě smlouvy, jejíž náležitosti zákon vyjmenovává. Podle § 64 odst. 1 je účastník veřejně dostupné služby elektronických komunikací povinen hradit za poskytnutou službu cenu ve výši platné v době poskytnuté této služby. Z popisu služby, kterou žalobce žalované poskytoval, je zřejmé, že žalobce poskytl žalované připojení k celosvětové síti Internet a tato služba je službou elektronických komunikací. Smluvní povinnost platit měsíčně splátky za poskytovanou službu, jež žalovaná porušila, je tak zároveň povinností uloženou na základě zákona o elektronických komunikacích. O sporech, které vznikly mezi osobu vykonávající komunikační činnost a uživatelem ohledně této povinnosti, rozhoduje Úřad. Podle § 7

odst. 1 o. s. ř. v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. Podle § 103 o. s. ř. kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé. Podle § 104 odst. 1 o. s. ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví, nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají přitom zachovány. Vzhledem k výše uvedenému soud uzavřel, že rozhodování o nárocích plynoucích z porušení povinnosti platit cenu za poskytnuté telekomunikační služby proto nepřísluší soudu, nýbrž správnímu úřadu. Protože nedostatek pravomoci soudu představuje takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, bylo nutné řízení zastavit. Usnesení soudu prvního stupně nabylo právní moci dne 7. 12. 2012.

Český telekomunikační úřad poté podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. Uvedl, „že spor je veden jednak o ceny vyúčtované za služby elektronických komunikací ve výši 4620 Kč a cenu za pronájem antény ve výši 1612 Kč. ČTÚ odmítá svou kompetenci k rozhodnutí tohoto sporu v části týkající se povinnosti žalované uhradit cenu za pronájem antény, neboť podle jeho názoru se v těchto případech nejedná o cenu za službu elektronických komunikací ve smyslu zákona o elektronických komunikacích; jedná se zřejmě o soukromoprávní vztah mezi žalobcem a žalovanou ze smlouvy nájemní ve smyslu § 663 a násl. občanského zákoníku, resp. o obchodněprávní vztah. Odkazuje na usnesení zvláštního senátu čj. Konf 29/2008 - 6 ze dne 29. 9. 2008, které se týká obdobného smluvního ujednání týkající se nikoli smlouvy nájemní ale smlouvy kupní. Navrhuje, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí ve výše uvedeném rozsahu je soud.“

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále také jen „zákon o elektronických komunikacích“), Český telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b)poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Žalobce uzavřel se žalovanou smlouvu na poskytování služeb sítě internet č. 6397/2009 dne 15. 1. 2009, na základě které se zavázal poskytovat žalované internetové služby, uvedené v Příloze č. 1 smlouvy nazvané „Specifikace služby Internet Wireless Home“. Na základě servisního protokolu – Tlapnet ze dne 15. 1. 2009 byla žalované pronajata anténa – 5460, kterou byla žalovaná v případě ukončení smlouvy povinna vrátit bez zbytečného prodlení poskytovateli (bod 7.12 Specifikace služby Internet Wireless Home). Žalovaná se tak smlouvou zavázala kromě splátek za internetové služby zaplatit i za pronájem antény. V této části se tedy jedná o nájem věci – běžný soukromoprávní vztah - a rozhodování o smluvních sankcích plynoucích z porušení povinností vztahujících se k nájmu věci přísluší soudu. Obdobný případ řešil například zvláštní senát v souvislosti s výpůjčkou věci již ve svém usnesení ze dne 13. 10. 2005, č. j. Konf 99/2004 - 5 (publikováno pod č. 1478/2008 Sb. NSS), kde uvedl, že spor o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129/odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu.

Rozhodování v této věci tedy zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát usnesením dle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodl, že věc, týkající se nájmu antény, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil v tomto rozsahu usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 19. 11. 2012, čj. 7 C 157/2012 - 30.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 28. května 2013

JUDr. Michal Mazanec

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru