Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 115/2008 - 6Usnesení NSS ze dne 03.03.2009

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníČeský telekomunikační úřad
Obvodní soud pro Prahu 5
UPC Česká republika, s.r.o.
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

Konf 115/2008 - 6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Karla Podolky, JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Petra Příhody, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219, (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 5, a dalších účastníků sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 85/2008, ve věci žaloby o zaplacení částky 6154 Kč s příslušenstvím: žalobkyně UPC Česká republika, a. s., se sídlem v Praze 4, Závišova 5, zastoupené JUDr. Janem Veverkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská 59, a žalovaného M. L.,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 85/2008, o zaplacení částky 46,58 Kč za poskytnutí satelitní antény a zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z této částky za každý den prodlení od 6. 6. 2007 do zaplacení, je soud.

II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 28. června 2008, čj. 16 C 85/2008 – 14, se v tomto rozsahu zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 2. 12. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, navrhl Český telekomunikační úřad, aby zvláštní senát rozhodl kompetenční spor, který vznikl podle § 1 odst. 1 písm. a) cit. zákona mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 5 ve věci tohoto soudu v záhlaví označené, u něhož byl podán návrh na vydání platebního rozkazu žalobkyně UPC Česká republika, a. s., proti žalovanému M. L., o zaplacení částky 6154 Kč s příslušenstvím.

Ze spisu vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti:

Návrhem na vydání platebního rozkazu se žalobkyně domáhala vůči žalovanému zaplacení částky 6154 Kč spolu se smluvní pokutou ve výši 0,1 % z této částky za každý den prodlení od 6. 6. 2007 do zaplacení. V návrhu žalobkyně uvedla, že se žalovaným uzavřela dne 10. 10. 2005 smlouvu č. 1206202-9 o dodávce služeb, jejíž nedílnou součástí jsou všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika. Předmětem smlouvy byla dodávka žalovaným objednaných služeb, za něž se zavázal měsíčně hradit žalobkyni sjednané poplatky.

V jejím rámci byla žalobkyní poskytnuta žalovanému dodávka satelitní antény, za niž se zavázal zaplatit částku 46,58 Kč včetně DPH. Žalovaný ani přes písemnou předžalobní upomínku ze dne 6. 6. 2007 neuhradil žalobkyni řádně vyúčtované částky, vyplývající z povinností uložených mu v označené smlouvě v celkové výši 6154 Kč; zaplacení této částky, včetně úroku z prodlení ve výši 0,1 % z uvedené částky za každý den prodlení od 6. 6. 2007, kdy byla žalobkyní vystavena žalovanému předžalobní upomínka, se proto žalobkyně domáhala návrhem na vydání platebního rozkazu.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 28. 6. 2008, čj. 16 C 85/2008 - 14, řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu, a rozhodl o náhradě nákladů řízení a vrácení soudního poplatku. V odůvodnění uvedl, že podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále též „zákon o elektronických komunikacích“), rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popř. uživatelem, na straně druhé, Český telekomunikační úřad. Žalobkyní uplatněný nárok bezesporu vychází ze zákona č. 127/2005 Sb. a tato věc má tedy být projednána ve správním řízení, nikoliv v řízení občanskoprávním. Uzavřel, že tedy není dána pravomoc soudu v občanském soudním řízení, a proto je oprávněn o tomto sporu rozhodovat Český telekomunikační úřad.

V návrhu na řešení kompetenčního sporu Český telekomunikační úřad uvedl, že je příslušný k rozhodnutí v té části sporu, která se týká částky 6107,42 Kč s příslušenstvím; ve zbývající části sporu, jež se týká ceny za dodanou satelitní anténu ve výši 46,58 Kč, se jedná o soukromoprávní vztah mezi žalobkyní a žalovaným a nejedná se o cenu za službu elektronických komunikací ve smyslu zákona o elektronických komunikacích. Z tohoto důvodu je k rozhodování v této části příslušný Obvodní soud pro Prahu 5.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) zákona o elektronických komunikacích rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad.

Podle § 129 odst. 1 věty prvé zákona o elektronických komunikacích rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. k) zákona o elektronických komunikacích se rozumí veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

Při prodeji satelitní antény, tj. věci movité, však nejde o poskytování služeb elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah založený kupní smlouvou. Rozhodování v této věci zákon o elektronických komunikacích Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc týkající se zaplacení ceny za satelitní anténu projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. současně s rozhodnutím sporu zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 28. června 2008, čj. 16 C 85/2008 – 14, a to v rozsahu, v němž toto usnesení odporovalo výroku, jímž byla kompetence určena.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Obvodní soud pro Prahu 5 pokračovat ve vymezeném rozsahu, tj. ohledně částky 46,58 Kč s příslušenstvím, v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 3. března 2009

JUDr. Michal Mazanec

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru