Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 102/2008 - 8Usnesení NSS ze dne 03.12.2008

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníKANDAHÁR s.r.o.
Český telekomunikační úřad
Okresní soud v Opavě
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

Konf 102/2008 - 8

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Opavě, za další účasti žalobkyně KANDAHÁR s. r. o., se sídlem v Ostravě-Zábřeh, Závodní 2006/101, zastoupené Mgr. Martinem Brudným, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravská Ostrava, Škroupova 1114/4, a žalovaného Z. K., ve věci žaloby o zaplacení 3000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 17 C 64/2008,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 17 C 64/2008, o zaplacení smluvní pokuty ve výši 3000 Kč s příslušenstvím, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 23. 5. 2008, čj. 17 C 64/2008 – 6, se zrušuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 6. 11. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi Českým telekomunikačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 5, ve věci žaloby o zaplacení částky 3000 Kč s příslušenstvím vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 17 C 64/2008.

Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně uzavřela s žalovaným dne 19.3. 2007 kupní smlouvu o poskytnutí akčního balíčku (MAX), na jejímž základě mimo jiné poskytla žalovanému za zvýhodněných podmínek „akční balíček“, jehož obsahem byla zákaznická karta a mobilní telefon. Součástí smlouvy byly Obchodní podmínky, podle nichž /čl. 4, písm. a)/ vyúčtovala žalobkyně žalovanému smluvní pokutu ve výši 3000 Kč za porušení povinnosti zákazníka z kupní smlouvy.

Protože žalovaný pohledávku v celkové výši 3000 Kč ani po výzvě upomínkou neuhradil, podala žalobkyně dne 15.2. 2008 u Okresního soudu v Opavě žalobu a navrhla, aby okresní soud uložil žalovanému uvedenou částku s příslušenstvím zaplatit a nahradit náklady soudního řízení.

Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 23. 5. 2008, čj. 17 C 64/2008 – 6, řízení o žalobě podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že předmětem řízení je spor mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popř. uživatelem, který má řešit Český telekomunikační úřad na základě § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Následně podal Český telekomunikační úřad návrh na řešení kompetenčního sporu ve věci povinnosti žalovaného uhradit smluvní pokutu za porušení povinnosti zákazníka z kupní smlouvy. Navrhovatel se domnívá, že je oprávněn rozhodovat ve věcech elektronických komunikací pouze spory o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuálně o ujednáních na ně úzce navazujících; ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti zákazníka z kupní smlouvy přitom takovým ujednáním není. Jedná se o soukromoprávní vztah mezi účastníky a z toho důvodu je k rozhodování příslušný okresní soud a ne správní orgán. Odkázal přitom na usnesení zvláštního senátu ze dne 6. 11. 2003, čj. Konf 42/2003 - 8.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Smluvní pokuta je typickým soukromoprávním institutem; jde o způsob zajištění závazku, jehož účelem je zpravidla peněžitá sankce za porušení či nesplnění (smluvní) povinnosti (§ 544 odst. 1 o. z.). Při posuzování pravomoci k rozhodování sporů na úseku elektronických komunikací, jejichž předmětem je právě nárok na smluvní pokutu, je však nutné především vycházet z charakteru povinnosti, která byla porušena. Vztah mezi porušenou povinností a nárokem na smluvní pokutu je totiž vztahem příčiny a následku, které nelze posuzovat odděleně; existence porušení povinnosti je přitom určující pro existenci nároku na smluvní pokutu, nikoliv obráceně. O smluvní pokutě tedy bude rozhodovat ten orgán, který je podle zákona příslušný k rozhodování sporů o porušení povinnosti, za něž je smluvní pokuta vymáhána.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi ministerstvo a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

V předmětném případě se však o takovouto službu nejedná.. Předmětem řízení v této věci je smluvní pokuta za porušení povinnosti zákazníka z kupní smlouvy. Na smluvní pokutu vznikl podle žalobního tvrzení žalobci nárok v důsledku porušení podmínek kupní smlouvy žalovaným. Při pouhém prodeji movité věci nicméně nejde o poskytování telekomunikační služby ve smyslu § 2 odst. 5 zákona, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah z kupní smlouvy. Rozhodování v této věci zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje, nýbrž je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc, týkající se zaplacení smluvní pokuty s příslušenstvím projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodl tak usnesením (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.)

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 23. 5. 2008, čj. 17 C 64/2008 – 6.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Opavě pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2008

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru