Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 1/2011 - 12Usnesení NSS ze dne 30.03.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeský inkasní kapitál, a.s.
Český telekomunikační úřad
Okresní soud v Semilech
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

Anotace

Kladný kompetenční spor mezi správním orgánem – Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Semilech o tom, kdo je příslušný k rozhodování o smluvní pokutě za porušení či nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, uzavřené mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem (§ 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích).


Konf 1/2011 - 12

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Michala Mazance, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Semilech, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 139/2009, o 3634 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, IČ 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem v Praze, Krakovská 1256/24 (adresa pro doručování Úslavská 33, Plzeň) a žalovaného P. N.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 5. 1. 2011 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Okresním soudem v Semilech ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 8 C 139/2009 týkající se zaplacení 3634 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Právní předchůdce společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. (dále jen „Telefónica“), uzavřel s žalovaným smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb, na jejímž základě Telefónica žalovanému poskytovala služby prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě. Za tyto služby se žalovaný zavázal platit měsíčně částku, kterou mu Telefónica vyfakturovala. Z tvrzení žalobkyně vyplývá, že žalovaný neuhradil faktury na částku 3634 Kč.

Společnost Telefónica postoupila pohledávku ve výši 3634 Kč žalobkyni, která podala proti žalovanému dne 19. 9. 2008 u Okresního soudu v Semilech žalobu na zaplacení této částky s příslušenstvím.

Okresní soud v Semilech usnesením ze dne 18. 9. 2009, čj. 8 C 139/2009 - 45, řízení týkající se částky 483,68 Kč zastavil (výrok I.) s tím, že po právní moci usnesení bude věc v rozsahu výroku I. postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. Okresní soud v odůvodnění uvedl, že „pro závěr o nedostatku pravomoci soudu rozhodnout spor mezi účastníky co do požadavku na zaplacení odměny za poskytnuté služby elektronických komunikací je podstatná povaha (titul) uplatněného nároku. Spor, který má povahu nezaplacení ceny za poskytnuté telekomunikační služby, jak je patrno z listin připojených k žalobě (vnitrostátní a mezinárodní hovory, textová služba, atd.), není rozhodováním o nárocích, které by se vymykaly zákonu č. 127/2005 Sb., ale plně spadají do pravomoci Českého telekomunikačního úřadu“. Okresní soud odkázal na rozsudek zvláštního senátu ze dne 9. 9. 2008, čj. Konf 27/2008 - 7, a uvedl, že pouze u nároků, které nelze podřadit pod spory plynoucí z neuhrazených telekomunikačních služeb a které by bylo možné podřadit pod § 7 o. s. ř., je založena pravomoc soudu k rozhodování o věci. Předmětem řízení u civilního soudu je proto pouze pohledávka z titulu smluvní pokuty, která s telekomunikačními službami nesouvisí. Protože okresní soud není oprávněn rozhodovat spory o zaplacení telekomunikační služby a postoupení pohledávky není skutečností významnou pro posouzení nároku, zastavil řízení co do částky 483,68 Kč.

Český telekomunikační úřad (dále jen „navrhovatel“) poté podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí kladného kompetenčního sporu. Navrhovatel vychází z toho, že smluvní pokuta je sankcí vycházející z porušení povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Vztah mezi porušenou povinností a nárokem na smluvní pokutu je vztahem příčiny a následku; nelze je posuzovat odděleně. O smluvní pokutě tedy má rozhodovat on sám, jako orgán, který je podle zákona příslušným k rozhodnutí o sporech vyplývajících z vlastního porušení povinností. Navrhovatel dále odkázal na rozhodnutí zvláštního senátu ze dne 9. 9. 2008, čj. Konf 27/2008 - 7.

Zvláštní senát se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky pro vydání rozhodnutí o kompetenčním sporu:

Podle § 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. se podle tohoto zákona postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost (dále jen „pravomoc“) vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou a) soudy a orgány moci výkonné územní, zájmové nebo profesní samosprávy, b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví.

Podle odstavce 2 výše uvedeného ustanovení je kompetenčním sporem spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Kompetenčním sporem je též spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků.

Pro nyní řešenou věc je rozhodné, zda Okresní soud v Semilech již vydal pravomocné rozhodnutí. Okresní soud tak učinil, ale pouze ohledně částky 483,68 Kč. V této části však nedošlo ke kompetenčnímu sporu, protože okresní soud vyslovil, že k rozhodování je příslušný Český telekomunikační úřad a ten se s tímto závěrem ztotožňuje.

Návrh na řešení kompetenčního sporu se však týká částky 3150 Kč, o které – jak zvláštní senát zjistil z předloženého soudního spisu a ověřil telefonicky u okresního soudu – Okresní soud v Semilech dosud nerozhodl. Z toho vyplývá, že není naplněna základní podmínka stanovená v § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., tedy že zvláštní senát rozhoduje kladný kompetenční spor, v němž si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Protože Okresní soud v Semilech ve věci dosud pravomocně nerozhodl, byl návrh na řešení kompetenčního sporu podán předčasně.

Nad rámec zvláštní senát uvádí, že otázkou smluvních pokut se zvláštní senát již zabýval v usnesení 9. 9. 2008, čj. Konf 27/2008 - 7 (publikováno ve Sb. NSS pod číslem 1738/2009). Vyložil, že „o smluvní pokutě za porušení či nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem (§ 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích), rozhoduje ten orgán, který je podle zákona příslušný k rozhodování sporů o porušení povinnosti samotné.“

V souladu se závěry tohoto usnesení je proto nutné rozlišovat, za jaké porušení povinnosti nárok na smluvní pokutu vznikl. Pokud se jedná o porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, ve které si tyto subjekty dohodly smluvní pokutu pro případ, že účastník neuhradí cenu za poskytnutou službu, pak je k rozhodování o smluvní pokutě příslušný Český telekomunikační úřad. Neuhrazení ceny za poskytnuté služby je porušením zákona o elektronických komunikacích a nárok na smluvní pokutu s tímto porušením přímo souvisí.

Pokud se naopak jedná o (typickou) smluvní pokutu za nevrácení vypůjčeného zařízení (např. satelitní antény, modemu atp.), tedy nesplnění povinnosti ze smlouvy o výpůjčce, byl by k rozhodování o smluvní pokutě plynoucí z porušení povinností vztahujících se k výpůjčce soud. Srov. k tomu např. usnesení ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004 - 5, publikované ve Sb. NSS pod č. 1478/2008). Judikatura v tomto ohledu je zcela stabilní.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem zvláštní senát návrh Českého telekomunikačního úřadu na zahájení řízení o kompetenčním sporu odmítl [§ 4 zákona č. 131/2002 Sb. a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], neboť nejsou splněny podmínky takového řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. března 2011

JUDr. Pavel Vrcha

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru