Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Ars 2/2012 - 11Usnesení NSS ze dne 27.06.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníPřípravný výbor pro konání místního referenda v Městské části Praha 7 za nepředraženou radnici
Městská část Praha 7
VěcReferendum
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
I. ÚS 4908/2012

přidejte vlastní popisek

Ars 2/2012 - 63

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vojtěchem Šimíčkem v právní věci navrhovatele: Přípravný výbor pro konání místního referenda v Městské části Praha 7 za nepředraženou radnici ve složení: Mgr. Jan Čižinský, bytem Praha 7, Veletržní 31; PhDr. Richard Biegel, bytem Praha 7, Heřmanova 41; Mgr. Jiří Hejnic, bytem Praha 7, Přístavní 55; Ing. Jakob Hurrle, bytem Praha 7, Pplk. Sochora 38; Ari Lieberman, Praha 7, Ovenecká 7; Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, bytem Praha 7, Komunardů 40, zastoupený Mgr. Pavlem Čižinským, advokátem se sídlem Ječná 7/548, Praha 2, proti odpůrci: Městská část Praha 7, zastoupen JUDr. Martinem Kopeckým, advokátem se sídlem Revoluční 24, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 6. 2012, č. j. 12 A 7/2012 - 22,

takto:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2012, č. j. Ars 2/2012 - 29, ve výroku II. správně zní:

II. Vyhlašuje se místní referendum v Městské části Praha 7 o těchto otázkách: 1) Souhlasíte s tím, aby celkové náklady na pořízení sídla Úřadu Městské části Praha 7(včetně případných přidružených organizací nesouvisejících přímo s provozem Úřadu Městské části Praha 7) byly omezeny částkou 500 milionů korun včetně DPH a případných úroků?

2) Jste pro zrušení dosavadního procesu výběru sídla Úřadu Městské části Praha 7 a pro vyhlášení nového výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách nebo koncesního zákona s preferencí výstavby na vlastním pozemku Městské části Praha 7?

3) Jste pro to, aby byl výběr řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 proveden tak, že hodnotícími kritérii bude zejména ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost pro občany MČ Praha 7?

4) Jste pro to, aby byla na architektonické řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů?

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byl dne 23. 11. 2012 doručen návrh navrhovatele na opravu zřejmých nesprávností výše citovaného rozsudku, a to ze dvou důvodů. Navrhovatel předně žádá o opravu výroku II., kde byly chybně očíslovány otázky v referendu. Dále žádá opravu výroku III. Ve výroku III. rozsudku je uvedeno, že místní referendum se bude konat „současně s prvním kolem prezidentských voleb ve dnech 11. a 12. ledna 2013.“ Navrhovatel se domnívá, že skutečnost, že výrok III. nepředvídá možnost, že dojde k posunutí termínu prezidentských voleb, je jinou zjevnou nesprávností ve smyslu § 54 odst. 4 s. ř. s. a navrhl, aby soud výrok III. rozsudku opravil tak, že referendum se bude konat ve dnech konání prvního kola prezidentských voleb.

[2] Podle § 54 odst. 4 s. ř. s. platí, že předseda senátu opraví v rozsudku (a to i bez návrhu) chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení. V písemném vyhotovení rozsudku došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v tom, že vinou chyby formátování v textovém editoru byly ve výroku nesprávně očíslovány otázky v referendu (namísto správného pořadí 1, 2, 3, 4 byly očíslovány 1, 2, 2, 3). Znění výroku tak číslováním pořadí neodpovídalo ani textu odůvodnění, ani návrhu žalobce. Jde tedy o zjevnou nesprávnost ve smyslu § 54 odst. 4 s. ř. s., kterou lze napravit vydáním opravného usnesení předsedou senátu.

[3] Druhý návrh navrhovatele, týkající se termínu referenda v návaznosti na termín prezidentských voleb, však již směřuje k meritu věci a právnímu názoru soudu. Netýká se tedy formálního či písařského pochybení, proto jej nelze považovat za zjevnou nesprávnost podle § 54 odst. 4 s. ř. s., kterou předseda senátu může tímto postupem opravit.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru