Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Aprn 5/2011 - 5Usnesení NSS ze dne 26.05.2011

Způsob rozhodnutízamítnuto
VěcZájmová a profesní samospráva

přidejte vlastní popisek

Aprn 5/2011 - 5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci navrhovatele: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 6. 2010, č. j. 1656A/10, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 A 282/2010, o návrhu navrhovatele na určení lhůty k provedení procesního úkonu Nejvyšším správním soudem dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,

takto:

I. Návrh se zamítá .

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 10. 5. 2011 doručeno podání navrhovatele, kterým se domáhá „určení lhůty k provedení procesních úkonů u žádosti o ustanovení zástupce podané 1. února 2011, urgované 7. dubna.“ Svůj návrh odůvodnil tím, že „přezkum před NSS začal, právní zastoupení je povinné, nejde o podání, k němuž by soud nemusel přihlížet.“

Nejvyšší správní soud zjistil, že v předmětné věci bylo o uvedeném návrhu navrhovatele rozhodnuto rozsudkem šestého senátu zdejšího soudu ze dne 25. 5. 2011, č. j. 6 Ads 46/2011 – 37, kterým bylo napadené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 2. 2011, č. j. 5 A 282/2010 – 17, zrušeno a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení.

Podle § 174a odst. 7 téhož zákona pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

Jak je zřejmé z výše uvedeného, byly naplněny předpoklady pro postup dle ust. § 174a odst. 7 citovaného zákona, neboť ve věci již bylo o návrhu, kterým se navrhovatel domáhal ustanovení zástupce, zdejším soudem rozhodnuto.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 174a odst. 8, větu druhou, zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 174a odst. 9 zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 26. května 2011

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru