Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Aprn 1/2009 - 11Usnesení NSS ze dne 01.10.2009

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníOdborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

Aprn 1/2009 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci navrhovatelky: Odborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu, se sídlem Bouzov 8, adresa pro doručování: X, proti žalovanému: Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 6 As 29/2009,

takto:

I. Návrh se zamítá .

II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 16. 9. 2009, došlým Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, se navrhovatelka domáhá vydání usnesení, kterým „se Nejvyššímu správnímu soudu přikazuje, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozhodnutí rozhodl o kasační stížnosti proti usnesení sp. zn. 9 Ca 246/2004 – 88 ze dne 31. 8. 2005“. Tento svůj návrh odůvodnila tím, že není „pochopitelné, proč po vydání usnesení NSS sp. zn. 6 As 53/2007 – 144 ze dne 5. 12. 2007 byl spis vrácen MěS v Praze a proč NSS současně nerozhodl o kasační stížnosti ze dne 16. 10. 2005 proti usnesení č. l. 88“. Takové jednání soudu považuje za neúčelné, nehospodárné a v rozporu se zásadou vyřízení věci bez zbytečných průtahů.

Podle § 174a odst. 1, věty první, zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení. Dle odst. 7 citovaného ustanovení pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. 6 As 29/2009, v němž navrhovatelka spatřovala průtahy v řízení, soud zjistil, že v této věci byl dne 30. 9. 2009 vyhlášen rozsudek, kterým bylo zrušeno napadené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2005, č. j. 9 Ca 246/2004 – 88, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Současně nebyla přiznána odměna za zastupování ustanovenému zástupci navrhovatelky.

Protože úkon, jehož se navrhovatelka domáhala, byl již proveden, soud návrh podle § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích zamítl. Protože návrh byl zamítnut, druhým výrokem soud rozhodl o tom, že navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 174a odst. 8, věta druhá, zákona o soudech a soudcích).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 174a odst. 9 zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 1. října 2009

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru