Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Aprk 8/2021 - 53Usnesení NSS ze dne 03.06.2021

Způsob rozhodnutízamítnuto
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

Aprk 8/2021 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobců: a) F. S., b) L. S., proti žalovanému: Městský úřad Boskovice, se sídlem Náměstí 9. května 2, Boskovice, v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 A 50/2021, o návrhu žalobců na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žalobci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 6. 5. 2021, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 18. 5. 2021, se žalobci (dále též „navrhovatelé“) domáhají určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), a to k vydání výzvy žalovanému podle § 74 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) pod sp. zn. 30 A 50/2021.

[2] V návrhu žalobci vytýkají krajskému soudu liknavý postup, neboť dle jejich mínění měl již (po vzoru řízení vedeného u téhož soudu pod sp. zn. 30 A 7/2021) vydat výzvu žalovanému. Žaloba obsahuje všechny podstatné náležitosti a nic nebrání jejímu projednání. Navrhovatelé rovněž podrobně popisují své dřívější zkušenosti s postupem senátu č. 30, který považují za nezákonný. I s ohledem na tyto okolnosti požadují, aby Nejvyšší správní soud stanovil lhůtu k vydání uvedené procesní výzvy.

[3] Krajský soud se k návrhu nevyjádřil.

[4] Ze soudního spisu sp. zn. 30 A 50/2021 Nejvyšší správní soud zjistil, že navrhovatelé podali dne 21. 4. 2021 žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím v nevyřízení žádosti o prodloužení termínu k dokončení stavby ze dne 26. 11. 2020. Dne 29. 4. 2021 pak soud obdržel doplnění žaloby. Usnesením ze dne 5. 5. 2021, č. j. 30 A 50/2021 – 34, vyzval krajský soud navrhovatele k úpravě žalobního typu, a to na žalobu na ochranu proti nečinnosti ve smyslu § 79 s. ř. s. Usnesení bylo navrhovatelům doručeno do datové schránky dne 6. 5. 2021.

[5] Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu, upravené v § 174a zákona o soudech a soudcích, představuje promítnutí zásad spravedlivého procesu z hlediska naplnění práva účastníka nebo jiné strany řízení na projednání jeho věci bez zbytečných průtahů, zakotveného zejména v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

[6] V projednávané věci se však krajský soud věcí zabýval bezprostředně po podání žaloby a v přiměřené lhůtě činil všechny nezbytné úkony – především navrhovatele usnesením ze dne 5. 5. 2021, č. j. 30 A 50/2021 – 34, vyzval k odstranění nedostatků žaloby. Vzhledem k tomu, že navrhovatelé tak do okamžiku podání návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu (který podali v den doručení citovaného usnesení) neučinili, nebyly ani splněny předpoklady pro zaslání žaloby žalovanému spolu s výzvou podle § 74 odst. 1 s. ř. s. Je tedy zřejmé, že krajský soud se ve věci nedopustil žádných průtahů.

[7] Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že z obsahu návrhu vyplývá obecná nespokojenost navrhovatelů s postupem krajského soudu v jiných věcech. Na základě nyní podaného návrhu se však může Nejvyšší správní soud zabývat toliko existencí průtahů v řízení vedeném pod sp. zn. 30 A 50/2021 a nepřísluší mu zaobírat se postupem soudu v jiných řízeních, či dokonce hodnotit zákonnost jeho rozhodovací činnosti. V této souvislosti zákon skýtá navrhovatelům jiné prostředky ochrany, zejména možnost podání kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu.

[8] Nejvyšší správní soud tedy nepovažuje návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu za důvodný, a proto jej podle § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích zamítl.

[9] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. června 2021

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru