Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Aprk 70/2013 - 7Usnesení NSS ze dne 05.12.2013

Způsob rozhodnutízamítnuto
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

Aprk 70/2013 - 7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce P. Č., proti žalované Česká poště, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 A 70/2011, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 18. 11. 2013, se žalobce (dále též „navrhovatel“) domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Uvádí, že žalobu v dané věci podal již v roce 2011, že městský soud je od té doby nečinný. Domáhá se tak určení lhůty k provedení procesních úkonů u předmětné žaloby.

[2] Z předloženého soudního spisu městského soudu k danému problému Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobou doručenou městskému soudu dne 11. 4. 2011 žalobce navrhoval vydání rozsudku, kterým by městský soud přikázal žalované, aby neprodleně vydala rozhodnutí o jeho stížnosti ze dne 7. 2. 2011 na neposkytnutí informací anebo ve lhůtě jednoho týdne vydala informace pod body 3-6, 8 a 13 žádosti z 12. 1. 2011. Městský soud usnesením ze dne 2. 9. 2011 žalobci (k jeho návrhu) přiznal osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 25. 10. 2013, č. j. 5 A 70/2011 - 20, městský soud žalobci osvobození od soudních poplatků odňal se zpětnou účinností. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, v níž mimo jiné uplatnil výše uvedený návrh na určení lhůty podle § 174a zákona o soudech a soudcích.

[3] Předsedkyně senátu městského soudu JUDr. Karla Cháberová ve vyjádření k návrhu žalobce uvedla, že městský soud musí nyní vyčkat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti žalobce proti usnesení, kterým mu bylo odňato osvobození od soudních poplatků v dané věci. Bude-li zamítnuta, vyzve městský soud žalobce promptně k úhradě soudního poplatku za žalobu.

[4] Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu není důvodný.

[5] Podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen „návrh na určení lhůty“). Podle § 174a odst. 7 téhož zákona platí, že pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

[6] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že k průtahům v řízení nedochází. Městský soud usnesením ze dne 25. 10. 2013 rozhodl o odnětí osvobození od soudních poplatků navrhovateli, toto usnesení napadl navrhovatel kasační stížností, o níž je nyní vedeno řízení před Nejvyšším správním soudem. Za této situace nemůže městský soud než vyčkávat, jak o uvedené kasační stížnosti rozhodne zdejší soud. Z povahy věci tak není možné určovat mu nyní lhůty k provedení jakýchkoliv úkonů v dané věci. Senátu Nejvyššího správního soudu, který rozhoduje o návrzích na určení lhůty podle § 174a zákona o soudech a soudcích, přitom nepřísluší nijak posuzovat, zda bylo uvedené usnesení městského soudu vydáno v souladu se zákonem, to je úkolem druhého senátu zdejšího soudu. Poté, co druhý senát o dané kasační stížnosti rozhodne a vrátí městskému soudu jeho spis, může až tehdy městský soud ve věci rozhodnout. Nyní je však třeba jeho návrh zamítnout.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení stát tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. prosince 2013

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru