Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Aprk 7/2011 - 57Usnesení NSS ze dne 31.03.2011

Způsob rozhodnutízamítnuto
VěcZájmová a profesní samospráva
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 1647/2011

přidejte vlastní popisek

Aprk 7/2011 - 57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci navrhovatele: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, Praha 1, o návrhu navrhovatele ze dne 30. 7. 2010, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 A 74/2010, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým podáním ze dne 28. 2. 2011, podle obsahu mimo jiné návrhem na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona o soudech a soudcích, které bylo doručeno Krajskému soudu v Brně (dále též „krajský soud“) dne 3. 3. 2011 a tímto předloženo Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. 3. 2011, domáhá, aby Nejvyšší správní soud „určil KS v Brně lhůtu k provedení procesních úkonů u žádosti o ustanovení zástupce (podání ze dne 14. ledna 2011), pakliže zastoupení advokátem je povinné a nejde o návrh, k němuž by soud nemusel přihlížet“.

Krajský soud ve svém vyjádření k uvedenému návrhu uvedl, že předmětný spis byl již zaslán Nejvyššímu správnímu soudu, o čemž byl navrhovatel informován přípisem ze dne 3. 3. 2011, v němž mu sdělil, že v řízení nemůže provést žádné procesní úkony, neboť spis byl předán Nejvyššímu správnímu soudu k dalšímu řízení.

Z obsahu předloženého spisu krajského soudu sp. zn. 30 A 74/2010 Nejvyšší správní soud zjistil, že návrh navrhovatele ze dne 28. 2. 2011 na určení lhůty k provedení procesních úkonů byl doručen Krajskému soudu v Brně dne 3. 3. 2011, tj. až poté, kdy uvedený soud celý spis již zaslal Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasačních stížnostech navrhovatele v dané věci.

Podle § 174a odst. 1, věty první, zákona o soudech a soudcích má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení. Dle odst. 7 citovaného ustanovení pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

Nejvyšší správní soud posoudil návrh navrhovatele na určení lhůty k provedení procesních úkonů u jeho žádosti o ustanovení zástupce a poté dospěl k závěru, že není důvodný, neboť z obsahu shora uvedeného spisu krajského soudu je patrné, že tento spis byl již předložen dne 3. 3. 2011 Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasačních stížnostech podaných navrhovatelem, proto krajský soud nemůže v současné době provádět žádné procesní úkony a v řízení před tímto soudem tak k žádným průtahům nedochází. Současně je třeba uvést, že Nejvyššímu správnímu soudu při rozhodování o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu nepřísluší posuzovat zákonnost procesního postupu a rozhodnutí krajského soudu v dané věci (tyto skutečnosti přísluší v souladu s platným rozvrhem práce Nejvyššího správního soudu posuzovat jinému senátu zdejšího soudu), ale pouze tu skutečnost, zda v předmětném řízení dochází či nedochází k průtahům.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8, větu druhou, zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 174a odst. 9, věta druhá, zákona o soudech a soudcích).

V Brně 31. března 2011

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru