Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Aprk 5/2021 - 66Usnesení NSS ze dne 08.04.2021

Způsob rozhodnutízamítnuto
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Aprk 5/2021 - 66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: J. M., proti žalované: Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením žalované vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 A 73/2019, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb.,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 25. 3. 2021 se žalobce (navrhovatel) domáhal určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), a to rozhodnutí o předběžném opatření, projednání žaloby a nařízení jednání ve shora označené právní věci, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 A 73/2019.

[2] Podle § 174a odst. 1 zákona o soudech a soudcích má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen „návrh na určení lhůty“). Podle § 174a odst. 7 tohoto zákona platí, že pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

[3] Ze spisu městského soudu vedeného ve věci sp. zn. 8 A 73/2019 je zřejmé, že o žalobě navrhovatele na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením žalované spočívajícím v používání donucovacích prostředků u navrhovatele již bylo rozhodnuto, a řízení tak již bylo skončeno. Městský soud vydal dne 14. 12. 2020 usnesení č. j. 8 A 73/2019-50, kterým žalobu odmítl.

[4] Městský soud tedy již v dané věci učinil navrhovatelem požadovaný procesní úkon, tj. projednal žalobu a rozhodl o ní. Soud proto v souladu s § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích návrh na určení lhůty zamítl.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2021

JUDr. Lenka Kaniová

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru