Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Aprk 5/2011 - 241Usnesení NSS ze dne 22.03.2011

Způsob rozhodnutízamítnuto
VěcPrávo na informace
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
I. ÚS 1488/2011

přidejte vlastní popisek

Aprk 5/2011 - 241

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, se sídlem Na Sadech 26-27, České Budějovice, v řízení o žalobě proti nečinnosti žalované vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 Ca 24/2008 o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu,

takto:

I. Návrh se zamítá .

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 24. 2. 2011 doručeno podání žalobce (dále „stěžovatel“), v němž se domáhá určení lhůty k provedení procesních úkonů u žádosti o ustanovení zástupce podané dne 3. září 2009 a 26. dubna 2010, pakliže dosud nebylo o žádosti vydáno rozhodnutí. V odůvodnění uvádí, že od podání návrhu uplynula dosti dlouhá doba, proces pokračuje, nenastala obnova řízení. Přitom bez vydaného rozhodnutí nemůže úspěšně požádat o určení advokáta.

Nejvyšší správní soud zjistil, že veškerá podání stěžovatele směřují ke sp. zn. 10 Ca 24/2008 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích, a to ve věci žaloby na ochranu proti nečinnosti proti žalovanému: Jihočeská vědecká knihovna.

Ze soudního spisu bylo zjištěno, že dne 13. 2. 2008 podal stěžovatel u Krajského soudu v Českých Budějovicích žalobu ve věci výše uvedené, současně požádal o přidělení advokáta. Usnesením krajského soudu ze dne 3. 3. 2008, č. j. 10 Ca 24/2008 - 15 bylo rozhodnuto, že se mu osvobození od soudních poplatků (což je nutným zákonným předpokladem pro přidělení advokáta) nepřiznává. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost, která byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2008, č. j. 7 Ans 2/2008 - 35 zamítnuta. Dne 28. 8. 2008 podal novou žádost, resp. na KS v Českých Budějovicích zaslal prohlášení o majetkových poměrech (formulář s proškrtnutými majetkovými poměry), dne 28. 8. 2008 rozhodl krajský soud usnesením č. j. 10 Ca 24/2008 - 49, že se osvobození od soudních poplatků nepřiznává. Proti tomuto usnesení opět stěžovatel podal kasační stížnost, o které rozhodl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 11. 12. 2008, č. j. 7 Ans 4/2008 - 66 tak, že ji zamítl. Následně dne 4. 2. 2009 stěžovatel opětovně požádal o osvobození od soudního poplatku, doložil potvrzení MěÚ Polička o výši přiznaných dávek – příspěvku na živobytí. Usnesením Krajského soudu ze dne 11. 2. 2009, č. j. 10 Ca 24/2008 - 83 byla žádost o osvobození od soudních poplatků opět zamítnuta. Proti zamítavému rozhodnutí byla podána kasační stížnost, rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2009, č. j. 7 Ans 1/2009 - 989 bylo usnesení krajského soudu zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Ze spisu dále vyplynulo, že krajský soud stěžovatele následně dne 14. 7. 2009 vyzval přípisem č. j. 10 Ca 24/2008 - 114 k vyplnění formuláře o majetkových poměrech a k aktuálnímu vyjádření stran jeho finanční situace, k předložení stanovil lhůtu 14 dnů. Dne 19. 8. 2009 vydal krajský soud usnesení č. j. 10 Ca 24/2008 - 127, kterým byla žádost opět zamítnuta, a to z důvodu, že v požadované lhůtě stěžovatel nezaslal soudu vyplněný formulář. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 8. 2010, č. j. 7 Ans 3/2009 - 181 bylo usnesení krajského soudu opětovně zrušeno. Krajský soud následně zjišťoval aktuální poměry dotazem u MěÚ v Poličce, přes zjištěné informace opět dospěl k závěru o neopodstatněnosti žádosti o osvobození od soudního poplatku a usnesením ze dne 15. 11. 2010, č. j. 10 Ca 24/2008 - 210 žádost usnesení zamítl. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel opět kasační stížnost, ta byla postoupena Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 12. 2010. Téhož dne mu bylo zasláno poučení o složení senátu (informace o probíhajícím řízení), tuto písemnost zaslanou na adresu B., se stěžovateli nepodařilo doručit, proto bylo na úřední desce NSS dne 13. 1. 2011 vyvěšeno sdělení o doručované písemnosti s poučením o jejím vyzvednutí, sdělení bylo svěšeno dne 12. 2. 2011. Nejvyšší správní soud opětovně doručoval předmětnou písemnost, tentokráte na adresu B. poste restante, Č. B., písemnost byla vrácena soudu dne 18. 1. 2011, neboť dle sdělení doručujícího orgánu bylo uvedeno, že nebylo písemnost možno vložit do schránky. Dne 26. 1. 2011 bylo na úřední desce NSS sděleno oznámení o doručované písemnosti, svěšeno bylo dne 25. 2. 2011. O kasační stížnosti Nejvyšší správní soud, který se od jejího podání musel zabývat nezbytnými úkony, které je třeba před řízením samotným provést (poučit účastníka o složení senátu - viz informace o probíhajícím řízení, které se Vám nedařilo doručovat), dosud nerozhodl.

Ve svém návrhu, který byl postoupen krajským soudem Nejvyššímu správnímu soudu dne 28. 2. 2011 se stěžovatel domáhá, aby byl učiněn procesní úkon, a to, aby bylo rozhodnuto o osvobození od soudního poplatku, resp. ustanovení advokáta.

Ze spisového materiálu bylo zjištěno, že podstatou celého řízení je, že od podání žaloby, s níž bylo současně žádáno o osvobození od soudního poplatku, tj. 13. 2. 2008, dosud nebylo nikoli rozhodnuto o osvobození, resp. nelze shledat, že by soud byl ve věci nečinný, ale nebylo dosud vyhověno žádosti o osvobození od soudního poplatku. Senátu, který je nyní příslušný rozhodovat ve věci tvrzených průtahů v řízení, tj. ve věci Aprk 5/2011, nepřísluší posuzovat správnost, zákonnost a důvodnost postupu krajského soudu v dosavadním řízení, a to jakkoli lze, s ohledem na několikeré zrušení jeho rozhodnutí kasačním soudem a výše předestřený průběh řízení, mít o standardnosti jeho postupu určité pochybnosti.

Podle § 174a odst. 1 zákona o soudech a soudcích má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení. Podle § 174a odst. 7 téhož zákona pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

Jak je zřejmé z výše uvedeného k průtahům v řízení u krajského soudu nedochází. Za průtahy v řízení, resp. nečinnost soudu přitom nelze považovat, není-li vydáno rozhodnutí určitého, účastníkem očekávaného obsahu – zde vyhovění žádosti o osvobození od soudního poplatku. Krajský soud ve věci vydal poslední rozhodnutí, kterým nevyhověl stěžovateli, a to dne 15. 11. 2010, proti tomuto rozhodnutí byla podána kasační stížnost. Zákonnost předmětného rozhodnutí přísluší posoudit Nejvyššímu správnímu soudu v řízení o kasační stížnosti, které je vedeno pod sp. zn. 7 Ans 15/2010.

Nejvyšší správní soud v projednávané věci dospěl k závěru, že návrh není oprávněný, neboť v věci neshledal průtahy spočívající v nečinnosti krajského soudu.

V řízení podle ust. § 174a odst. 6. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích Nejvyšší správní soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty. Tzn. pokud zjistí neodůvodněné průtahy v řízení spočívající zejména v tom, že příslušný krajský soud poté kdy obdrží podání ve věci, v přiměřené době nečiní žádné úkony, věcí se vůbec nezabývá, aniž by pro takový postup existovaly ospravedlnitelné důvody, anebo činí úkony s nedůvodnou časovou prodlevou, usnesením určí tomuto soudu lhůtu, ve které má úkon učinit, resp. ve které má rozhodnout. Nemůže však již tomuto soudu uložit jakým způsobem má rozhodnout, neboť by tím narušil nezávislost rozhodování soudu.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 174a odst. 8, větu druhou, zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 174a odst. 9 zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 22. března 2011

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru