Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Aprk 4/2017 - 17Usnesení NSS ze dne 31.01.2017

Způsob rozhodnutízamítnuto
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

Aprk 4/2017 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci navrhovatele: P. Č., o návrhu navrhovatele na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 2 Ad 51/2015,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 26. 1. 2017 doručeno podání navrhovatele, kterým se domáhá toho, aby Nejvyšší správní soud určil Krajskému soudu v Českých Budějovicích lhůtu k vydání rozhodnutí o podané e-mailové žádosti o ustanovení zástupce (21. září 2015).

Z předloženého spisu krajského soudu sp. zn. 2 Ad 51/2015 zdejší soud zjistil, že navrhovatel učinil u krajského soudu dne 31. 8. 2015 podání ze dne 28. 8. 2015 označené jako správní žaloba. Podání bylo učiněno pouze e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu.

Vzhledem k tomu, že podání nebylo ve lhůtě 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu, nebylo tudíž podáno v zákonem předepsané formě, bylo navrhovateli přípisem krajského soudu ze dne 10. 9. 2015, č. j. 2 Ad 51/2015 - 4, sděleno, že ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, soud k podání nebude přihlížet.

Navrhovatel poté, bez ohledu na výše uvedené sdělení, zaslal krajskému soudu dne 21. 9. 2015 ke sp. zn. 2 Ad 51/15 žádost o ustanovení advokáta pro řízení o žalobě. Nyní se domáhá vydání rozhodnutí o této žádosti.

Návrh není důvodný.

Jak již zdejší soud několikráte ve své judikatuře konstatoval, průtahy v řízení znamenají, že v soudním procesu dochází k neodůvodněně pomalému vyřizování věci napadlé příslušnému soudu či dokonce ke vzniku excesivního stavu, kdy dochází k nečinnosti soudu. Nejvyšší správní soud se tak při posuzování oprávněnosti návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu zabývá otázkou, zda v řízení dochází k průtahům, a to zejména s ohledem na kritéria stanovená v § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, jimiž jsou složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a dosavadní postup soudu.

Nejvyšší správní soud s ohledem na obsah soudního spisu krajského soudu ve věci výše uvedené a stav řízení v něm zjištěný dospěl k závěru, že návrh nemůže být zjevně úspěšný. O návrhu navrhovatele ze dne 28. 8. 2015 krajský soud s konečnou platností rozhodl; na tom nic nemění ani později v této věci navrhovatelem činěné úkony, tedy ani žádost o ustanovení advokáta ze dne 21. 9. 2015.

Podle § 37 odst. 2 s. ř. s. podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě. Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Nastal-li v důsledku § 37 odst. 2 s. ř. s. stav, že návrh nebyl podán, není o čem rozhodovat, nelze proto ani činit žádné další úkony s (neexistujícím) návrhem spojené. Pokud navrhovatel přesto takový úkon (žádost o ustanovení advokáta) učinil, nemá to pro věc žádnou relevanci. Za takové situace nemůže proto docházet k průtahům v řízení.

Podle § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích, pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne. V případě navrhovatele byla věc u krajského soudu skončena.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto Nejvyšší správní soud rozhodl, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2017

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru