Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Aprk 3/2008 - 80Usnesení NSS ze dne 11.09.2008

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Aprk 3/2008 - 80

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci navrhovatelky E. P., zastoupené JUDr. Ottou Mrňavým, advokátem se sídlem Tachovské nám. 649/3, Praha 3, o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 3 Nc 1040/2006,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se svým podáním ze dne 17. 7. 2008, označeným jako „návrh na určení lhůty dle § 174a zák. č. 6/2002 Sb., v platném znění“, které bylo doručeno Městskému soudu v Praze (dále i jen městský soud) dne 18. 7. 2008 a tímto soudem předloženo Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 8. 2008, domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu ustanovení advokáta v dané věci. Svůj návrh odůvodnila tím, že v předmětné věci podala dne 27. 3. 2008 stížnost „ohledně nápravy průtahů při rozhodování o ustanovení advokáta“, avšak dosud neobdržela žádné rozhodnutí.

Soudkyně Městského soudu v Praze Mgr. Dana Černovská ve svém vyjádření uvedla, že v předmětné věci soud rozhodl usnesením ze dne 11. 8. 2008, č. j. 3 Nc 1040/2006 – 74, kterým ustanovil navrhovatelce zástupce JUDr. Otto Mrňavého k sepsání řádné žaloby.

Z obsahu předloženého spisu Městského soudu v Praze Nejvyšší správní soud zjistil, že navrhovatelka podala dne 17. 1. 2005 u tohoto soudu žádost o ustanovení advokáta k podání návrhu na zahájení řízení. Tento návrh byl odmítnut usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19. 8. 2005, č. j. 3 Nc 1039/2005 – 21, proti kterému podala navrhovatelka kasační stížnost. Této stížnosti vyhověl Nejvyšší správní soud a rozsudkem ze dne 27. 9. 2006, č. j. 2 As 2/2006 – 50, ve znění opravného usnesení ze dne 13. 11. 2007, č. j. 2 As 2/2006 – 61, napadené usnesení městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Navrhovatelka se dále v průběhu řízení podáním ze dne 27. 3. 2008 domáhala u místopředsedy městského soudu prověření postupu soudu v její věci a vydání rozhodnutí o jejím návrhu na ustanovení advokáta a protože o tomto návrhu nebylo rozhodnuto, dne 18. 7. 2008 podala osobně u městského soudu návrh na určení lhůty pro provedení procesního úkonu. Po obdržení tohoto návrhu městský soud shora uvedeným usnesením ze dne 11. 8. 2008 ustanovil navrhovatelce zástupce JUDr. Otto Mrňavého.

Podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění (dále jen zákon o soudech a soudcích), má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení.

Dle odst. 6 citovaného ustanovení pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

Nejvyšší správní soud posoudil návrh navrhovatelky na určení lhůty k provedení procesního úkonu a dospěl k závěru, že není důvodný, neboť z předloženého spisu je patrné, že procesní úkon ustanovení zástupce navrhovatelce již soud učinil, proto tento návrh zamítl dle § 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 174a odst. 7, větu druhou, zákona o soudech a soudcích, dle kterého je-li návrh uznán jako oprávněný, hradí náklady řízení o něm stát. Návrh v dané věci nebyl uznán jako oprávněný, a proto soud rozhodl tak, že navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 174a odst. 8, věta druhá, zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 11. září 2008

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru