Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Aprk 1/2011 - 20Usnesení NSS ze dne 04.02.2011

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníHerba Vitalis s.r.o.
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

Aprk 1/2011 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: Herba Vitalis s. r. o., se sídlem Žitná 45/1656, Praha 1, zast. advokátem Mgr. Petrem Břečkou, se sídlem Fritzova 2, Jihlava, proti žalovanému: Celní ředitelství Praha, se sídlem Washingtonova 7, Praha 1, o žalobě vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 217/2010, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu,

takto:

I. Návrh sezamítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal u Městského soudu v Praze (dále „městský soud“) dne 22. 10. 2010 žalobu podle § 82 s. ř. s. o ochraně před nezákonným zásahem (za takový zásah přitom považuje nezákonnou kontrolu, která směřovala proti majetku navrhovatele, konkr. se jednalo o 25 l zdaněného etanolu ve dvou přepravní obalech, které nejsou spotřebitelským balením a nepodléhají kontrole podle zákona o povinném značení lihu). Dne 13. 1. 2011 navrhovatel poté podal u městského soudu návrh na určení lhůty podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Poukazuje v něm na skutečnost, že v případě žalob o ochraně před nezákonným zásahem má vzhledem ke své povaze soud věci vyřizovat přednostně, jinak by do jisté míry ztratily tyto žaloby svůj smysl. Bez dalšího dále konstatuje, že soud dosud nenařídil jednání směřující k rozhodnutí. Navrhovatel má za to, že postupem městského soudu bylo porušeno jeho právo na projednání věci před soudem v přiměřené lhůtě a navrhuje, aby Nejvyšší správní soud určil městskému soudu pro nařízení jednání lhůtu 2 měsíců.

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu není důvodný.

Z předloženého spisového materiálu bylo zjištěno, že navrhovatel podal žalobu dne 22. 10. 2010. Městský soud v souladu s ust. § 74 odst. 1 s. ř. s. vyzval žalovaného k předložení úplného spisového materiálu, a rovněž k podání vyjádření k žalobě (doručeno do datové schránky žalovaného dne 14. 1. 2010); k tomu mu uložil lhůtu 2 měsíce. Tato lhůta v době podání návrhu navrhovatele zjevně neuplynula.

Průtahy v řízení znamenají, že v soudním procesu dochází k neodůvodněně pomalému vyřizování věci napadlé příslušnému soudu či dokonce ke vzniku excesivního stavu, kdy dochází k nečinnosti soudu. Podle § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích se soud při posuzování oprávněnosti návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu zabývá otázkou, zda v řízení dochází k průtahům, s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu.

Nejvyšší správní soud v projednávané věci dospěl k závěru, že návrh není oprávněný, neboť městský soud nebyl v případě navrhovatele nečinný. Městský soud, jak vyplývá ze spisového materiálu, se věcí po jejím obdržení zabýval a činil procesní úkony, jejichž vykonání bylo s ohledem na povahu věci zapotřebí. Nejvyšší správní soud proto neshledal ve věci průtahy, resp. tvrzenou nečinnost.

V řízení podle ust. § 174a odst. 6. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích Nejvyšší správní soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty. Tzn. pokud zjistí neodůvodněné průtahy v řízení spočívající zejména v tom, že příslušný krajský (městský) soud poté, kdy obdrží podání ve věci, v přiměřené době nečiní žádné úkony, věcí se vůbec nezabývá, aniž by pro takový postup existovaly ospravedlnitelné důvody, anebo činí úkony s nedůvodnou časovou prodlevou, usnesením určí tomuto soudu lhůtu, ve které má úkon učinit, resp. ve které má rozhodnout. Nejvyšší správní soud konstatuje, že nelze uložit městskému soudu provést úkony v řízení, resp. nařídit jednání a ve věci rozhodnout, za situace, kdy soud nemá dosud k dispozici spisový materiál obsahující skutečnosti, které mají být předmětem přezkoumání a vyjádření žalovaného k žalobě, a dosud neuplynula lhůta pro jejich předložení, která byla žalovanému stanovena do 14. 3. 2011.

Pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází. Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy; touto lhůtou je soud, příslušný k provedení procesního úkonu, vázán. Nejvyšší správní soud nedospěl v projednávané věci k závěru o tom, že by městský soud byl nečinný, a proto neshledal návrh oprávněný.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 174a odst. 8, větu druhou, zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 174a odst. 9 zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 4. února 2011

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru