Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Azs 72/2008 - 61Usnesení NSS ze dne 09.10.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

9 Azs 72/2008 - 61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: K. V., zastoupeného opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 2. 2008, č. j. OAM-10-667/LE-BE03-BE07-2007, ve věci mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2008, č. j. 47 Az 32/2008 - 34,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán“), ze dne 25. 2. 2008, č. j. OAM-10-667/LE-BE03-BE07-2007, jímž mu nebyla dle ust. § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), udělena mezinárodní ochrana.

V kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení zástupce a jako adresu svého pobytu uvedl P. 106, D. Na tuto adresu zaslal krajský soud stěžovateli přípis ke zjištění jeho osobních a majetkových poměrů. Písemnost se však nepodařilo doručit, neboť stěžovatel byl na jím uvedené adrese neznámý (viz doručenka s přípisem č. j. 47 Az 32/2008 - 47 na č. l. 48 soudního spisu).

S ohledem na tyto skutečnosti měl Krajský soud v Praze – ve shodě s evidencí vedenou Ministerstvem vnitra – za to, že pobyt stěžovatele není od 30. 6. 2008, kdy opustil Pobytové středisko Stráž pod Ralskem, znám, a proto mu usnesením ze dne 9. 7. 2008, č. j. 47 Az 32/2008 - 52, ustanovil opatrovníka ve smyslu ust. § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a věc předložil Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Zvláštním zákonem je v tomto řízení zákon o azylu, který v ust. § 33 písm. e) ukládá soudu řízení zastavit, jestliže se žadatel o udělení mezinárodní ochrany nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Vzhledem k výše uvedenému zjištění, že stěžovatel se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil, Nejvyšší správní soud shledal naplnění podmínek ust. § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s ust. § 33 písm. e) zákona o azylu, a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2008

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru