Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Azs 5/2021 - 14Usnesení NSS ze dne 04.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

9 Azs 5/2021 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobců: a) M. E., b) Z. E., c) F. E., d) B. A. E., e) D. C. E., f) A. E., všichni st. přísl. Turecko, zast. JUDr. Petrem Navrátilem, advokátem se sídlem Joštova 138/4, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2020, č. j. MV-74202-9/OAM-2020, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2020, č. j. 33 A 61/2020 - 33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobci (dále „stěžovatelé“) podali dne 20. 1. 2021 kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně označenému v záhlaví, jímž byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému tamtéž, ve věci správního vyhoštění.

[2] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí stěžovatel v kasační stížnosti uvést, z jakého důvodu napadá rozhodnutí soudu a co navrhuje. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[3] Kasační stížnost stěžovatelů uvedené náležitosti nesplňovala, neboť v ní nebylo uvedeno, z jakých důvodů napadají rozsudek krajského soudu. Nejvyšší správní soud je proto usnesením ze dne 25. 1. 2021, č. j. 9 Azs 5/2021 – 4, vyzval, aby tuto vadu odstranili ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení. Byli rovněž poučeni, že nebude-li kasační stížnost v uvedené lhůtě doplněna, soud ji podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.

[4] Usnesení bylo stěžovatelům doručeno prostřednictvím zástupce dne 26. 1. 2021. V souladu s pravidly pro počítání lhůt v § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta uplynula v pátek 26. 2. 2021, stěžovatelé však ve lhůtě kasační stížnost nedoplnili.

[5] Stěžovatelé tedy výzvě soudu nevyhověli a ve stanovené lhůtě neodstranili nedostatek náležitostí kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že pro tento nedostatek nebylo možné v řízení o kasační stížnosti pokračovat, soud ji v souladu s § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl bez věcného projednání.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. března 2021

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru