Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Azs 48/2008 - 46Usnesení NSS ze dne 31.07.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

9 Azs 48/2008 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: P. V. P., zastoupeného opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 7. 2007, č. j. OAM-10-249/LE-BE01-BE01-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2007, č. j. 47 Az 23/2007 – 19,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Praze (dále též „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 7. 2007, č. j. OAM-10-249/LE-BE01-BE01-2007, o zamítnutí jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodné podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel při podání kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce, krajský soud jej proto usnesením ze dne 3. 12. 2007, č. j. 47 Az 23/2007 – 27, vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení této výzvy předložil soudu řádně vyplněný formulář „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“. Při doručování této výzvy nebyl stěžovatel na adrese, kterou uvedl v kasační stížnosti, zastižen. Zásilka byla vrácena s poznámkou doručovatele, že adresát se odstěhoval (č. l. 28 spisu).

Krajský soud z databáze žalovaného ověřil, že stěžovatel byl naposledy hlášen k pobytu na adrese Zařízení pro zajištění cizinců, odkud dne 5. 12. 2007 odešel, jeho další pobyt dle této evidence není znám (č. l. 29 spisu). Odbor azylové a migrační politiky žalovaného sdělil přípisem dne 2. 12. 2007 k dotazu krajského soudu, že informace o pobytu stěžovatele mu není dostupná a krajský soud odkázal na příslušné oddělení cizinecké policie.

Krajský soud následně požádal Policii České republiky - evidenční odbor Ředitelství služby cizinecké policie, Praha 3, o sdělení místa pobytu stěžovatele. Dle odpovědi ze dne 10. 1. 2008 (č. l. 31 spisu) měl stěžovatel vydané výjezdní vízum platné do 3. 1. 2008, dne 5. 12. 2007 byl propuštěn ze záchytného zařízení pro cizince, doklad o legálním odjezdu stěžovatele z území ČR na uvedené vízum není evidován a jeho současný pobyt není cizinecké policii znám. Krajský soud na základě uvedených zjištění ustanovil stěžovateli usnesením ze dne 18. 1. 2008, č. j. 47 Az 23/2007 – 33, z důvodu neznámého pobytu v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, opatrovníka pro řízení o kasační stížnosti, a to Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

Usnesením ze dne 6. 3. 2008, č. j. 47 Az 23/2007 – 36, krajský soud opatrovníku uložil, aby ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto usnesení zaslal soudu řádně vyplněný a doložený formulář „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“. Po marném uplynutí lhůty k předložení vyplněného formuláře krajský soud usnesením ze dne 23. 5. 2008, č. j. 47 Az 23/2007 – 38, zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce. Usnesení bylo doručeno opatrovníku stěžovatele dne 28. 5. 2008. Poté krajský soud předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že stěžovatel se nezdržuje v místě, které soudu udal jako místo svého pobytu, toto místo se krajskému soudu nepodařilo zjistit ani ve spolupráci s žalovaným (který je dle zákona o azylu povinen vést evidenci o pobytu uchazečů o mezinárodní ochranu) či s oddělením cizinecké policie České republiky. Krajský soud svým postupem vyčerpal všechny standardní možnosti, kterými bylo možno místo pobytu stěžovatele zjistit, Nejvyšší správní soud považuje za prokázané, že pobyt stěžovatele není znám. Tuto skutečnost spojuje § 33 písm. b)

zákona o azylu s důvodem pro zastavení řízení o žalobě či o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud proto řízení dle § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

V daném případě nutno uvést, že nebyla též splněna podmínka řízení spočívající v zastoupení advokátem, což by byl důvod pro odmítnutí kasační stížnosti. Povinné zastoupení stěžovatele advokátem představuje v řízení o kasační stížnosti podmínku, která musí být splněna, aby Nejvyšší správní soud mohl o kasační stížnosti jednat a rozhodnout (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud zde odkazuje na své usnesení ze dne 14. 2. 2008, č. j. 7 Azs 91/2007 – 66, publikované na www.nssoud.cz, dle něhož: „Pokud však v azylové věci nastane situace, kdy u stěžovatele, který je žadatelem o azyl, nelze zjistit

místo jeho pobytu, je na místě upřednostnit postup podle ustanovení § 33 zákona o azylu a řízení o kasační stížnosti zastavit, bez ohledu na to, zda kasační stížnost má všechny zákonné náležitosti a zda jsou splněny všechny podmínky řízení, včetně povinného zastoupení advokátem, či nikoliv. Udělení státního občanství České republiky stěžovateli, úmrtí stěžovatele, neznámé místo jeho pobytu či další podmínky uvedené v ustanovení § 33 zákona o azylu jsou totiž natolik významné, že jejich naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním přezkumu. Ostatně současné znění zákona o azylu ani další prostor pro jiný způsob rozhodnutí soudu nevytváří.“

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. července 2008

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru