Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Azs 36/2007 - 41Usnesení NSS ze dne 31.01.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

9 Azs 36/2007 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele D. Z., bez povinného zastoupení advokátem, za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 12. 2006, č. j. 14 Az 39/2003 - 33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízen.í

Odůvodnění:

Kasační stížností doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“) dne 18. 1. 2007 se stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 23. 9. 2002, č. j. OAM-4225/VL-10-08-2002, kterým byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., jako zjevně nedůvodná.

Z poštovní doručenky založené v předloženém soudním spisu vyplývá, že shora označené usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručeno dne 19. 12. 2006. Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil

počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu předmětné lhůty, bylo úterý 19. 12. 2006, jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem pro podání kasační stížnosti tedy bylo úterý 2. 1. 2007. Kasační stížnost však byla předána k poštovní přepravě až 17. 1. 2007. V poslední větě ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. zákon stanoví, že zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem, je nutno konstatovat, že v řízení o kasační stížnosti není právně zastoupen ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., ačkoli toto zastoupení advokátem je zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti. Krajský soud pro opožděnost podání kasační stížnosti však tuto vadu neodstraňoval a na žádost stěžovatele o ustanovení právního zástupce z řad advokátů a tlumočníka již nebral zřetel.

Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 12. 2006, č. j. 14 Az 39/2003 - 33, odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť byla podána opožděně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2007

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru