Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Azs 31/2009 - 80Usnesení NSS ze dne 16.06.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

9 Azs 31/2009 - 80

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: K. R., zastoupeného JUDr. Alešem Adámkem, advokátem se sídlem Bojčenkova 1, Praha 9 – Černý Most, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 10. 2007, č. j. OAM-1-736/VL-07-19-2007, ve věci mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 2. 2009, č. j. 63 Az 97/2007 – 61,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci stěžovatele, JUDr. Aleši Adámkovi, advokátovi se sídlem Bojčenkova 1, Praha 9 – Černý Most, se odměna za poskytnutou právní službu nepřiznává.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo odmítnuto jeho podání ze dne 10. 10. 2007, jež stěžovatel označil jako „Žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 8. 10. 2007, č. j. OAM-1-736/VL-07-19-2007“.

Stěžovatel v podané kasační stížnosti napadl rozhodnutí krajského soudu z důvodů podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Tyto důvody stěžovatel blíže nekonkretizoval.

Krajský soud v Ostravě proto usnesením ze dne 7. 4. 2009, č. j. 63 Az 97/2007 - 72, vyzval ustanoveného zástupce stěžovatele advokáta JUDr. Aleše Adámka, aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 1, větou první, s. ř. s. odstranil vady kasační stížnosti, tj. uvedl z jakých důvodů a v jakém rozsahu napadá stěžovatel rozhodnutí krajského soudu (ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s.). Ke splnění uložené povinnosti mu stanovil lhůtu jednoho měsíce ode dne doručení shora citovaného usnesení. Uvedené usnesení rovněž obsahovalo poučení, že nebudou-li důvody kasační stížnosti ve shora uvedené lhůtě doplněny a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude kasační stížnost odmítnuta podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že shora označené usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo stěžovateli doručeno dne 10. 4. 2009, jeho ustanovenému zástupci pak dne 17. 4. 2009. Na obsah předmětného usnesení nebylo do dnešního dne nijak reagováno a kasační stížnost nebyla doplněna.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, věty první, s. ř. s. má-li kasační stížnost vady, avšak není zjevně opožděná nebo podaná tím, kdo k jejímu podání zjevně není oprávněn, postará se předseda senátu o jejich odstranění.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Za výše popsané situace, kdy stěžovatel ani jeho ustanovený zástupce na výzvu krajského soudu nedostatek kasační stížnosti neodstranili a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., usnesením odmítl,když

stěžovatel byl ve shora citovaném usnesení Krajského soudu v Ostravě o následcích neodstranění vad kasační stížnosti výslovně poučen [ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. a ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (shodně též usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003 - 40, publikované pod č. 6/2003 Sb. NSS)].

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (ustanovení § 35 odst. 8, ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.). V dané věci však Nejvyšší správní soud zástupci stěžovatele odměnu za zastupování nepřiznal, neboť ustanovený zástupce neuvedl, jaké úkony v tomto řízení vykonal, a ani z obsahu soudního spisu nevyplývá, že by tento nějaký úkon právní služby, za který by mu dle ustanovení § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, náležela odměna, vykonal.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. června 2009

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru