Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Azs 308/2020 - 22Rozsudek NSS ze dne 18.02.2021

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

9 Azs 308/2020 - 22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: L. H., zast. Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem se sídlem Purkyňova 787/6, Ostrava, proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2176/2, Praha 3, proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 10. 2020, č. j. CPR-33047-2/ČJ-2020-930310-V241, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2020, č. j. 41 A 66/2020 - 31,

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2020, č. j. 41 A 66/2020 - 31, se zrušuje a věc se vracítomuto soudu k dalšímu řízení.

II. Ustanovenému zástupci Mgr. Ladislavu Bártovi, advokátu se sídlem Purkyňova 787/6, Ostrava, se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 3 400 Kč, která je splatná do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované specifikovanému tamtéž, ve věci stěžovatelova správního vyhoštění.

[2] Krajský soud ve věci rozhodl bez nařízení ústního jednání, k čemuž v napadeném rozsudku uvedl, že postupoval podle § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

II. Obsah kasační stížnosti

[3] Stěžovatel uplatnil v kasační stížnosti jediný kasační důvod spočívající v tvrzení vady řízení s potenciálním vlivem na zákonnost rozhodnutí ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Namítl, že krajský soud rozhodl ve věci bez jednání, aniž by byly splněny podmínky § 51 odst. 1 s. ř. s., neboť se jej nedotázal, zda s takovým postupem souhlasí, a on sám jej výslovně nenavrhl.

III. Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu

[4] Nejvyšší správní soud posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a shledal, že byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, směřuje proti rozhodnutí, proti němuž je podání kasační stížnosti přípustné, z důvodů, které zákon připouští, a stěžovatel je zastoupen advokátem (§ 102 a násl. s. ř. s.). Poté přistoupil k přezkumu rozsudku krajského soudu v rozsahu kasační stížnosti a v rámci uplatněných důvodů. Ověřil také, zda netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

[5] Dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

[6] Jak plyne z výše uvedeného, podstatou věci je jediná otázka, a to zda byly v řízení před krajským soudem splněny podmínky pro rozhodnutí věci bez jednání.

[7] Nejvyšší správní soud úvodem připomíná, že k projednání věci samé nařizuje předseda senátu krajského soudu jednání (§ 49 s. ř. s.). Rozhodnout věc samu bez jednání lze pouze při splnění zákonných podmínek, tedy souhlasí-li s tím účastníci řízení v intencích § 51 odst. 1 s. ř. s., případně pokud to ve zvláštních případech stanoví zákon (§ 51 odst. 2 s. ř. s., o takový zvláštní případ se však v nynější věci nejedná).

[8] Podle § 51 odst. 1 s. ř. s. může soud rozhodnout o věci samé bez jednání, jestliže to účastníci shodně navrhli nebo s tím souhlasí. Má se za to, že souhlas je udělen také tehdy, nevyjádří-li účastník do dvou týdnů od doručení výzvy předsedy senátu svůj nesouhlas s takovým projednáním věci; o tom musí být ve výzvě poučen.

[9] Nejvyšší správní soud ve spise krajského soudu ověřil, že stěžovatel v žádném ze svých podání nevyslovil souhlas s rozhodnutím věci bez nařízení jednání a že se jej krajský soud v žádném ze svých přípisů na souhlas s tímto postupem nedotázal.

[10] Je tedy jednoznačně zřejmé, že podmínky § 51 odst. 1 s. ř. s. nebyly splněny. Uvedená vada je přitom vadou řízení s možným vlivem na zákonnost napadeného rozsudku ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než napadený rozsudek zrušit.

IV. Závěr a náklady řízení

[11] Nejvyšší správní soud vyhodnotil kasační stížnost jako důvodnou a rozsudek krajského soudu proto zrušil podle § 110 odst. 1, věty první, s. ř. s. a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V tomto řízení bude krajský soud vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu (§ 110 odst. 4 s. ř. s.) a rozhodne též o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

[12] Stěžovatel společně s podáním kasační stížnosti požádal, aby jeho kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek. Soud o tomto návrhu nerozhodoval, neboť bezprostředně po shromáždění potřebných podkladů přistoupil k rozhodnutí ve věci a za těchto okolností by bylo posuzování návrhu na přiznání odkladného účinku zbytečné.

[13] Dále rozhodl o odměně zástupce Mgr. Ladislava Bárty, který byl stěžovateli ustanoven usnesením krajského soudu ze dne 11. 11. 2020, č. j. 41 A 66/2020 – 15, pro řízení o žalobě a na základě § 35 odst. 10, věty poslední, s. ř. s. zastupuje stěžovatele i v řízení o kasační stížnosti. Podle § 35 odst. 10, věty první, s. ř. s. hradí odměnu a hotové výdaje ustanoveného zástupce stát.

[14] Ustanovený zástupce učinil v řízení před Nejvyšším správním soudem jeden úkon právní služby, kterým je písemné podání ve věci samé – podání kasační stížnosti [§ 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů]. Za jeden úkon právní služby zástupci náleží mimosmluvní odměna ve výši 3 100 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § 7 bodem 5. advokátního tarifu], a dále 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu. Částka v celkové výši 3 400 Kč bude zástupci vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. února 2021

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru