Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Azs 205/2017 - 41Usnesení NSS ze dne 07.12.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

9 Azs 205/2017-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobkyně: T. U., zast. Mgr. Radimem Strnadem, advokátem se sídlem Příkop 834/8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 9. 2016, čj. OAM-657/ZA-ZA11-ZA02-2016, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 6. 2017, čj. 33 Az 14/2016-29,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jako nedůvodná dle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), její žaloba směřující proti rozhodnutí žalovaného citovanému v záhlaví.

[2] Dne 4. 12. 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání zástupce stěžovatelky, označené jako „Zpětvzetí kasační stížnosti“, ve kterém bylo uvedeno následující: „Stěžovatel prostřednictvím právního zástupce bere zpět podanou kasační stížnost, podanou dne 2. 7. 2017, vedenou pod čj. 9 Azs 205/2017, v celém rozsahu a navrhuje, aby řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.“ V záhlaví podání byla uvedena spisová značka 9 Azs 205/2017 a dále byli identifikováni účastníci řízení.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatelka) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srov. § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně 7. prosince 2017

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru