Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Azs 181/2020 - 19Usnesení NSS ze dne 13.08.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

7 Afs 102/2007 - 72

1 As 51/2011 - 135


přidejte vlastní popisek

9 Azs 181/2020 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: G. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 2. 2020, č. j. OAM-1095/ZA-ZA11-ZA20-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 7. 2020, č. j. 41 Az 16/2020 – 44,

takto:

I. Návrh žalobce na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti se zamítá.

II. Kasační stížnost se odmítá pro nepřijatelnost.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] V záhlaví citovaným rozhodnutím žalovaný rozhodl tak, že žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany je podle § 10a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), nepřípustná, a řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) zákona o azylu zastavil.

[2] Řízení o žalobě proti napadenému rozhodnutí Krajský soud v Brně v záhlaví citovaným usnesením zastavil, neboť žalobce vzal žalobu podáním ze dne 16. 6. 2020 v plném rozsahu zpět.

II. Argumenty kasační stížnosti

[3] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[4] Stěžovatel v kasační stížnosti nesouhlasil se zastavením řízení o žalobě pro její zpětvzetí. V kasační stížnosti zároveň požádal o ustanovení zástupce a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

III. Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu

[5] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a shledal, že byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, směřuje proti rozhodnutí, proti kterému je podání kasační stížnosti přípustné (§ 102 s. ř. s.).

[6] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval žádostí o ustanovení právního zástupce.

[7] Podle § 35 odst. 10 s. ř. s. navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát.

[8] Podle § 36 odst. 3 s. ř. s. může být účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, na vlastní žádost usnesením předsedy senátu zčásti osvobozen od soudních poplatků. Přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne.

[9] Nejvyšší správní soud vymezil ve své judikatuře některé případy, kdy lze návrh považovat za „zjevně bezúspěšný“ podle § 36 odst. 3 s. ř. s. (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2007, čj. 7 Afs 102/2007 - 72, nebo ze dne 29. 6. 2011, čj. 1 As 51/2011 - 135). Z této judikatury vyplývá obecný závěr, že zjevná neúspěšnost návrhu by měla být zjistitelná bez pochyb, měla by být nesporná a zcela jednoznačná.

[10] Kasační stížnost směřovala proti usnesení o zastavení řízení o žalobě. Nejvyšší správní soud ze soudního spisu zjistil, že stěžovatel zaslal dne 15. 6. 2020 krajskému soudu podání označené jako „Žádost o zpětzvetí žaloby“, v němž uvedl, že žádá o zpětvzetí žaloby podané dne 10. 3. 2020, proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného ve věci neudělení mezinárodní ochrany (č. l. 41 soudního spisu).

[11] Nejvyšší správní soud nemá ve shodě s krajským soudem pochybnosti o účelu tohoto podání stěžovatele a kasační stížnost je tedy zjevně bezúspěšným návrhem ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto nevyhověl žádosti stěžovatele o ustanovení právního zástupce, aniž by posuzoval skutečnosti týkající se majetkových poměrů stěžovatele.

[12] Vzhledem k tomu, že projednávaná věc je věcí mezinárodní ochrany, v souladu s § 104a s. ř. s. se dále zabýval otázkou, zda kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje zájmy stěžovatele. Pokud by tomu tak nebylo, odmítl by ji jako nepřijatelnou. Pro vymezení institutu nepřijatelnosti a jeho dopadů do soudního řízení správního odkazuje na své usnesení ze dne 26. 4. 2006, č. j. 1 Azs 13/2006 - 39, č. 933/2006 Sb. NSS, v němž neurčitý právní pojem „přesah vlastních zájmů stěžovatele“ vyložil.

[13] Nejvyšší správní soud přesah vlastních zájmů stěžovatele neshledal. Kasační stížnost je nepřijatelná.

[14] Podle § 104a odst. 3 s. ř. s. nemusí být usnesení o nepřijatelnosti odůvodněno. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud vyložil již v předchozích odstavcích důvody, pro něž považoval nyní podanou kasační stížnost za zjevně bezúspěšnou, neshledal potřebu závěry v nich uvedené znovu opakovat.

[15] Nejvyšší správní soud nerozhodoval o stěžovatelově návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, protože o tomto mimořádném opravném prostředku bylo rozhodnuto bez zbytečného prodlení po nezbytném poučení účastníků řízení a obstarání dalších podkladů nutných pro rozhodnutí.

IV. Závěr a náklady řízení

[16] Nejvyšší správní soud neshledal důvod pro přijetí kasační stížnosti k věcnému projednání a konstatuje, že svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele, proto ji podle § 104a s. ř. s. shledal nepřijatelnou a odmítl ji.

[17] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2020

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru