Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 98/2008 - 165Usnesení NSS ze dne 14.01.2009

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu
Ministerstvo kultury
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

9 As 98/2008 - 165

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: Odborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu, se sídlem Bouzov 8, proti žalovanému: Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské nám. 1, Praha 1, proti fiktivnímu rozhodnutí žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2008, č. j. 5 Ca 285/2007 – 112,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení III. výroku shora uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“). Rozhodnutím městského soudu byla zrušena rozhodnutí Ministerstva kultury vydaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále bylo rozhodnuto o přiznání odměny zástupkyně žalobkyně JUDr. Ireny Kohoutkové, bytem nám. T.G.M. 13, Přerov, ve výši 4800 Kč. Svou kasační stížnost stěžovatelka odůvodnila tak, že ustanovené zástupkyni nemůže náležet odměna za úkony, které neprovedla.

Elektronickým podáním potvrzeným elektronickým podpisem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 1. 2009 (č. l. 162 soudního spisu) vzala stěžovatelka prostřednictvím své jednatelky svoji kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku městského soudu v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle stěžovatelky, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatelka zamýšlela ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil dle shora citovaného ustanovení s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. Tento postup je výrazem dispoziční zásady, kterou je správní soudnictví ovládáno.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2009

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru