Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 92/2019 - 17Usnesení NSS ze dne 04.04.2019

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníAKEA, s.r.o.
Státní úřad inspekce práce
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

9 As 92/2019 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobkyně: AKEA, s.r.o., se sídlem Ostrůvek 370, Rajhrad u Brna, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem Kotlářská 451/13, Opava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 10. 2018, č. j. 6105/1.30/18, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 2. 2019, č. j. 59 A 3/2019 - 15,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se podáním ze dne 1. 3. 2019 nadepsaným „Věc: č. j. 6105/1.30/18, vznášíme námitku nepříslušnosti rozhodování soudu“ domáhala, aby její žalobu projednal nikoliv Krajský soud v Českých Budějovicích, ale Krajský soud v Ostravě jako soud místně příslušný. Krajský soud v Českých Budějovicích s ohledem na to, že o věci již pravomocně rozhodl, toto podání posoudil jako kasační stížnost a postoupil je Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen „NSS“).

[2] Podle § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), [n]estanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti. Podle § 64 s. ř. s. [n]estanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu.

[3] Jak vyplývá z § 105 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, [m]ístní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí.

[4] Protože Krajský soud v Českých Budějovicích již vydal v projednávané věci usnesení ze dne 4. 2. 2019, č. j. 59 A 3/2019 - 15, kterým odmítl stěžovatelčinu žalobu, čímž řízení ukončil, a to před tím, než stěžovatelka zaslala podání s námitkou místní nepříslušnosti soudu, nemůže již tuto námitku sám posoudit ani k ní přihlížet. Bylo však možné stěžovatelčinu námitku nepříslušnosti posoudit v rámci řízení o kasační stížnosti.

[5] Stěžovatelka následně zaslala NSS podání ze dne 29. 3. 2019, v němž uvedla, že neměla v úmyslu podat kasační stížnost, ale pouze chtěla docílit toho, aby o námitce rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích. Uvedla, že se s ohledem na výše uvedené vzdává pokračování řízení v této věci.

[6] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srovnej § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[7] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[8] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2019

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru