Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 87/2021 - 15Usnesení NSS ze dne 13.05.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcZájmová a profesní samospráva

přidejte vlastní popisek

9 As 87/2021 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: I. M., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, Praha 1, proti rozhodnutí žalované ze dne 3. 11. 2020, č. j. 10.01-000562/20-008, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 3. 2021, č. j. 5 A 137/2020 - 20,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] V záhlaví označeným rozhodnutím žalovaná neurčila žalobci advokáta k poskytnutí bezplatné právní služby ve smyslu § 18c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Žalobce proti uvedenému rozhodnutí podal tři samostatné žaloby, a to ke Krajskému soudu v Brně, Krajskému soudu v Ostravě a Městskému soudu v Praze, neboť nevěděl, který soud je místně příslušný. Krajský soud v Brně i Krajský soud v Ostravě postoupily žaloby Městskému soudu v Praze jako soudu místě příslušnému, který je vedl pod sp. zn. 5 A 6/2021, sp. zn. 5 A 16/2021 a nynější věc pod sp. zn. 5 A 137/2020. V záhlaví označeným usnesením Městský soud v Praze žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), z důvodu překážky litispendence, neboť dospěl k závěru, že o shodné žalobě téhož žalobce proti témuž rozhodnutí žalované již vede řízení pod sp. zn. 5 A 6/2021.

[2] Proti citovanému usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost, kterou doručil městskému soudu. V ní uvedl, že mu není zřejmé, které podání je momentálně „platné“ a požádal soud, aby mu skutečnost sdělil. Městský soud na toto podání reagoval s tím, že probíhá aktuálně řízení o žalobě stěžovatele vedené pod sp. zn. 5 A 6/2021. V dalším podání stěžovatel uvedl, že pokud „soud přijal žalobu kterou jsem zaslal včas a pokračuje v ním, tak v této věci nepodávám kasační stížnost“. Městský soud postoupil obě tato podání stěžovatele Nejvyššímu správnímu soudu.

[3] Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 30. 4. 2021, č. j. 9 As 87/2021 - 8, stěžovatele vyzval, aby soudu sdělil, zda trvá na zpětvzetí kasační stížnosti formulovaném ve druhém zaslaném přípise. Stěžovatel na tuto výzvu reagoval podáním doručeným zdejšímu soudu dne 5. 5. 2021, v němž mj. uvedl, že jestliže je podaná žaloba vedena u městského soudu jako včasně podaná a žaloba v nyní projednávané věci by byla „zamítnuta“ z důvodu, že byla podána dvakrát až třikrát, pak samozřejmě na toto „zamítnutí“ nepodává kasační stížnost, protože ví, že je nezákonné, aby jednu žalobu soudy projednávaly třikrát.

[4] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srov. § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[5] Nejvyššímu správnímu soudu je z úřední činnosti známo, že městský soud vede ve skutkově shodné věci, jejímž účastníkem je stěžovatel, řízení pod sp. zn. 5 A 6/2021. Stěžovatelovo podání pro shora uvedené vyhodnotil obsahově jako zpětvzetí kasační stížnosti, neboť je z něj zřejmé, že není jeho vůlí, aby v nyní souzené věci bylo v řízení o kasační stížnosti i nadále pokračováno. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[6] Výrok o náhradě nákladů účastníků řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. května 2021

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru