Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 85/2011 - 126Usnesení NSS ze dne 18.08.2011

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníReklamní servis RS, společnost s ručením omezeným /spol. s r.o. nebo s.r.o./
Krajský úřad Pardubického kraje
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

9 As 85/2011 - 126

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobkyně: Reklamní servis RS, společnost s ručením omezeným, se sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice, zast. Mgr. Martinem Keřtem, advokátem se sídlem Sladkovského 2059, Pardubice, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského Náměstí 125, Pardubice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 2. 2011, č. j. ODSHI-14955/2011-Ky a ze dne 23. 2. 2011, č. j. ODSHI-15106/2011- Ky, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 23. 6. 2011, č. j. 52 A 7/2011 - 98, o návrhu na přiznání odkladného účinku,

takto:

Kasační stížnosti s e odkladný účinek nepřiznává.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích (dále jen „krajský soud“), kterým byla vyslovena nicotnost v záhlaví uvedených rozhodnutí žalovaného. Žalovaný těmito rozhodnutími zamítl odvolání stěžovatelky a potvrdil prvostupňová rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy, č. j. MmP/69591/2010 OD-ODaPK a č. j. MmP/69593/2010 OD-ODaPK, obě ze dne 20. 10. 2010, jimiž stěžovatelce nebylo povoleno zvláštní užívání silnice III/0375 a silnice III/0373 pro umístění reklamních zařízení.

Stěžovatelka v kasační stížnosti navrhla, aby jí byl přiznán odkladný účinek v souladu s § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). K tomuto návrhu uvedla, že výkon napadeného rozhodnutí, resp. jeho právní následky, tedy postup žalovaného dle odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu, by pro ni znamenal nenahraditelnou újmu, neboť žádala o zvláštní užívání dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"). Dále uvedla, že přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem práv třetích osob a není v rozporu s veřejným pořádkem.

Nejvyšší správní soud návrh na přiznání odkladného účinku posoudil v souladu s § § 107 a § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle citovaných ustanovení nemá kasační stížnost odkladný účinek; lze ho však rozhodnutím přiznat, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce (stěžovatele) nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Nejvyšší správní soud se při posuzování žádosti o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zaměřil na zkoumání, zda stěžovatelka uvádí skutečnosti, které by dokládaly možnost vzniku nenahraditelné újmy jako základní podmínky pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Nenahraditelnou újmou se pro účely rozhodování o přiznání odkladného účinku rozumí existence výjimečného a závažného stavu, který již nelze v průběhu času nijak odčinit, případně je náprava či obnova původního stavu možná, avšak pouze za vynaložení zcela nepřiměřených nákladů či úsilí (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2004, č. j. 6 Afs 25/2003 – 59, všechna rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz). Důvody možného vzniku nenahraditelné újmy jsou vždy subjektivní, závislé pouze na osobě a situaci stěžovatele, přičemž ten také nese břemeno tvrzení. Jeho tvrzení musí být dostatečně konkrétní a prokazující, jaká jeho práva či právem chráněné zájmy by byly výkonem rozhodnutí dotčeny. Soud při rozhodování posuzuje v žádosti uvedené skutečnosti dle ustanovení § 73 s. ř. s., není však povinen ani oprávněn tyto skutečnosti jakýmkoli způsobem sám dovozovat.

Stěžovatelka v žádosti o přiznání odkladného účinku pouze obecně uvádí, že výkon napadeného rozhodnutí by pro ni znamenal nenahraditelnou újmu, aniž však specifikuje, v čem by tato újma měla spočívat. Z jejího konstatování, že žádala o zvláštní užívání dle § 25 zákona o pozemních komunikacích, nelze vznik nenahraditelné újmy ve výše uvedeném smyslu dovodit. Toto tvrzení nelze považovat za uvedení skutečností, které by ve smyslu § 73 s. ř. s., ve spojení s § 107 s. ř. s., potvrzovaly možnost vzniku natolik výjimečného a závažného stavu, který by již nebylo možno v dalším běhu času odčinit. Proto jejímu návrhu na přiznání odkladného účinku Nejvyšší správní soud nevyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. srpna 2011

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru